KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU RADY DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA. TEMATEM SPOTKANIA BYŁY WPROWADZANE ZMIANY W USTAWIE PRAWO FARMACEUTYCZNE, TZW. „ADA 2.0”.

Przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej wziął udział w posiedzeniu Rady do spraw Ochrony Zdrowia działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Tematem spotkania były wprowadzane zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne tzw. „AdA 2.0”.

Nasze stanowisko jest niezmienne. Naczelna Rada Aptekarska wskazuje, że zmiana prawa uniemożliwiająca dalsze przejmowanie aptek przez podmioty sieciowe stanowi realizację jednego z najważniejszych postulatów środowiska farmaceuty, który był wielokrotnie zgłaszany do właściwych ministrów, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, w tym w formie oficjalnych stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Każda zwłoka w omawianej zmianie prawa oznaczać będzie nieodwracalne skutki, w tym całkowitą likwidację aptek ogólnodostępnych prowadzonych przez farmaceutów i pełną monopolizację obrotu detalicznego produktami leczniczymi przez podmioty sieciowe.

Zasadniczym celem procedowanych zmian legislacyjnych jest zlikwidowanie praktyki obchodzenia prawa regulującego funkcjonowanie aptek w Polsce, stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów, w tym występującego zjawiska posługiwania się firmami słupami oraz spółkami zarejestrowanymi w tzw. rajach podatkowych. Procedowana nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne jest również niezbędna dla ochrony polskich przedsiębiorstw uczciwie i zgodnie z prawem prowadzących apteki ogólnodostępne.

Naczelna Rada Aptekarska pragnie pokreślić, że ww. ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie zmieniającym ustawę – Prawo farmaceutyczne nie wprowadza nowych ograniczeń oraz nie wykracza poza cel ustawy o aptece dla aptekarza z 2017 r.

Podkreślić należy, że ww. ustawa:

  • w pełni chroni własność i prawo dziedziczenia;
  • nie wpłynie na wysokość cen leków oraz na ich dostępność dla pacjentów; argument, że zwiększenie usieciowienia pozytywnie wpływa na poziom cen jest skrajnie nietrafny;
  • nie przewiduje zamykania istniejących aptek ogólnodostępnych oraz nie ogranicza ich działalności; wszelkie informacje, że ustawa nowelizująca negatywnie wpłynie na prawa lub sytuację pacjentów są nieprawdziwe;
  • nie nakłada na podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne lub podmioty kontrolujące takie podmioty obowiązku zbycia aptek;
  • nie nakłada na podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne żadnych nowych obowiązków; podmioty te nie muszą zmieniać swojej działalności oraz dostosowywać jej do nowych wymogów, ponieważ takie nie są wprowadzane;
  • nie wywłaszcza żadnego podmiotu, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio;
  • doprecyzowuje wyłącznie przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, aby osiągnąć cele ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1015), zwanej dalej „ustawą o aptece dla aptekarza”;
  • nie odnosi się do prawa zbywania aptek ogólnodostępnych i przenoszenia zezwoleń na ich prowadzenie, w szczególności nie przewiduje obowiązku zbywania aptek na rzecz farmaceutów lub spółek farmaceutów;
  • nie dotyczy przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne w wyniku nabycia spadku.

Uchwalając w 2017 r. ustawę o aptece dla aptekarza przyjmowano, że jej wejście w życie zagwarantuje, że nie nastąpi zmniejszenie liczby aptek prowadzonych lub kontrolowanych przez farmaceutów i spółki farmaceutów w stosunku do liczby aptek prowadzonych lub kontrolowanych przez inne podmioty.

Ustawa nowelizująca doprecyzowuje wyłącznie przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne w taki sposób, aby w pełni osiągnięte zostały cele ustawy o aptece dla aptekarza, która obowiązuje od dnia 25 czerwca 2017 r.

Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Aptekarska zwraca się z prośbą do Pana Prezydenta o podpisanie zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne tzw. „AdA 2.0”.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski