Regulamin

Newslettera Naczelnej Izby Aptekarskiej

1. Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera Naczelnej Izby Aptekarskiej;

  2. Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu;

  3. Usługodawca – Naczelną Izbę Aptekarską z siedzibą w Warszawie (00-238), przy ul. Długiej 16, NIP: 5251010636, REGON 012080432;

  4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską pod adresem internetowym: www.nia.org.pl;

  5. Newsletter – informacje w formie listu elektronicznego, wysyłane na adres Użytkownika podany Naczelnej Izbie Aptekarskiej, dotyczące tematycznie Serwisu Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym treści informacyjne o nowych artykułach zawartych na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej jak i podmiotów współpracujących; Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń.

2. Zasady korzystania z Newslettera

2.1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika po aktywacji usługi, zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.

2.2. Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera udostępnianego przez Naczelną Izbę Aptekarską na stronie internetowej www.nia.org.pl (oraz kliknięcie przycisku „zapisz się do newslettera”) a następnie aktywowanie linku zawartego w poczcie e-mailu (link aktywacyjny) wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zamówienia subskrypcji.

2.3. Korzystanie z Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.4. Zamawiając subskrypcję Newslettera Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Serwisu Naczelnej Izby Aptekarskiej.

2.5. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z usługi Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

2.6. Brak potwierdzenia aktywacji usługi subskrypcji Newslettera i weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 24 godzinach od daty rejestracji.

2.7. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.

2.8. Umowa o subskrypcję Newslettera określoną w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

3. Zasady zakończenia korzystania z Newslettera.

3.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia zamówienia subskrypcji Newslettera, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: newsletter@nia.org.pl lub pisemnie, na adres Naczelnej Izby Aptekarskiej wskazany w definicjach niniejszego Regulaminu, informacji o odstąpieniu.

3.2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Usługodawcę natychmiast.

3.2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Usługodawcę od Użytkownika skutkować będzie usunięciem danych (w postaci e-mail) z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacja z subskrypcji.

4. Dane Osobowe

4.1. Zamówienie przez Użytkownika usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail Użytkownika przez Naczelną Izbę Aptekarską w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera.

4.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników zamawiających subskrypcję Newslettera jest Naczelna Izba Aptekarska. Usługodawca, w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji Newslettera, przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu zamówienia Newslettera, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

4.3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@nia.org.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

6. Odpowiedzialność. Zastrzeżenia.

6.1. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z tą treścią.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – subskrybentów o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

7.1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Naczelnej Izby Aptekarskiej.

7.2. Naczelna Izba Aptekarska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej pod adresem www.nia.org.pl/regulamin_newslettera. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o decyzji
odstąpieniu drogą mailową.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Pokaż przyciski
Ukryj przyciski

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).