Regulamin

Newslettera Naczelnej Izby Aptekarskiej

1. Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera Naczelnej Izby Aptekarskiej;

  2. Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu;

  3. Usługodawca – Naczelną Izbę Aptekarską z siedzibą w Warszawie (00-238), przy ul. Długiej 16, NIP: 5251010636, REGON 012080432;

  4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską pod adresem internetowym: www.nia.org.pl;

  5. Newsletter – informacje w formie listu elektronicznego, wysyłane na adres Użytkownika podany Naczelnej Izbie Aptekarskiej, dotyczące tematycznie Serwisu Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym treści informacyjne o nowych artykułach zawartych na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej jak i podmiotów współpracujących; Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń.

2. Zasady korzystania z Newslettera

2.1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika po aktywacji usługi, zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.

2.2. Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera udostępnianego przez Naczelną Izbę Aptekarską na stronie internetowej www.nia.org.pl (oraz kliknięcie przycisku „zapisz się do newslettera”) a następnie aktywowanie linku zawartego w poczcie e-mailu (link aktywacyjny) wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zamówienia subskrypcji.

2.3. Korzystanie z Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.4. Zamawiając subskrypcję Newslettera Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Serwisu Naczelnej Izby Aptekarskiej.

2.5. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z usługi Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

2.6. Brak potwierdzenia aktywacji usługi subskrypcji Newslettera i weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 24 godzinach od daty rejestracji.

2.7. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.

2.8. Umowa o subskrypcję Newslettera określoną w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

3. Zasady zakończenia korzystania z Newslettera.

3.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia zamówienia subskrypcji Newslettera, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: newsletter@nia.org.pl lub pisemnie, na adres Naczelnej Izby Aptekarskiej wskazany w definicjach niniejszego Regulaminu, informacji o odstąpieniu.

3.2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Usługodawcę natychmiast.

3.2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Usługodawcę od Użytkownika skutkować będzie usunięciem danych (w postaci e-mail) z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacja z subskrypcji.

4. Dane Osobowe

4.1. Zamówienie przez Użytkownika usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail Użytkownika przez Naczelną Izbę Aptekarską w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera.

4.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników zamawiających subskrypcję Newslettera jest Naczelna Izba Aptekarska. Usługodawca, w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji Newslettera, przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu zamówienia Newslettera, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

4.3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@nia.org.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

6. Odpowiedzialność. Zastrzeżenia.

6.1. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z tą treścią.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – subskrybentów o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

7.1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Naczelnej Izby Aptekarskiej.

7.2. Naczelna Izba Aptekarska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej pod adresem www.nia.org.pl/regulamin_newslettera. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o decyzji
odstąpieniu drogą mailową.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski