INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Flaga Unii Europejskiej

 

Od dnia 18 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych są :

Zaświadczenia wydawane przez NIA i/lub

Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC),

Aby uzyskać EPC należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej www.europa.eu

Do wniosku znajdującego się na tej stronie należy dołączyć skany następujących dokumentów:

 1. Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 2. Dyplomu ukończenia studiów (nie należy dołączać części B dyplomu),
 3. Prawa wykonywania zawodu,
 4. Zaświadczenia NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE (+tłumaczenie),
 5. Zaświadczenia NRA o niekaralności dyscyplinarnej (tzw. Good Standing) (+tłumaczenie),
 6. W przypadku praw nabytych, świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004 r.),
 7. Dowód wniesienia opłaty za wydanie EPC – w 2024 r. – 127,26 zł (art. 43 ust. 3 ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Aby uzyskać zaświadczenia wymienione w pkt.  4 i 5 należy przesłać do NIA przesyłką poleconą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek ze strony internetowej NIA (tabela poniżej)
 2. Odpis dyplomu (do zwrotu) lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu,
 3. Kserokopię pierwszych 2 stron Prawa Wykonywania Zawodu,
 4. Zaświadczenie OIA o niekaralności dyscyplinarnej i o opłaconych na bieżąco składkach członkowskich (jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania),
 5. Dowód wniesienia opłat (za każde zaświadczenie).

Od każdego wydawanego zaświadczenia NIA pobiera opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, która w 2024 r. wynosi 127,26 zł.

UWAGA!!! Opłatę tę należy uiścić przed złożeniem wniosku, a kopię wpłaty dołączyć do wysyłanej dokumentacji.

 

Naczelna Izba Aptekarska
ul. Grójecka 186, lok.16, 02-390 Warszawa

Nr r-ku bankowego: 17 1240 1037 1111 0010 6835 1684
Bank Pekao S.A. I O/Warszawa

UWAGA !!! NIA jest jedynym organem uprawnionym do wydawania powyższych zaświadczeń. Uprawnień takich nie mają OIA.

 


Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu farmaceuty w państwach Unii Europejskiej.


W N I O S E K

o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
do wykonywania zawodu farmaceuty w państwach Unii Europejskiej –
w załączeniu pliki do pobrania w dwóch formatach doc. oraz pdf.:

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
do wykonywania zawodu farmaceuty
w państwach Unii Europejskiej

plik do pobrania ↑ w formacie doc.

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
do wykonywania zawodu farmaceuty
w państwach Unii Europejskiej

plik do pobrania ↑ w formacie pdf.

UWAGA : osoby, które po 1 maja 2004 roku przerwały 12 miesięczny staż w aptece mogą się starać o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu farmaceuty po przepracowaniu w zawodzie co najmniej 3 lat – wymóg ten dotyczy tylko Wielkiej Brytanii.

 

 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski