Konwent Prezesów ORA – Jabłonna

Notatka ze spotkania Prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich w Jabłonnej w dn. 16 – 17 września 2004 r.

W dniach 16-17 września w Jabłonnej odbyło się spotkanie prezesów lub wiceprezesów NRA i ORA przy udziale mec. Sylwestra Majewskiego z OIA w Warszawie oraz mec. Macieja Goławskiego z Departamentu Szkolnictwa i Nauki Ministerstwa Zdrowia oraz prof. Heleny Makulskiej-Nowak z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie i dr Anny Jeleń z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Spotkanie dotyczyło głównie interpretacji prawnej oraz realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie dr Włodzimierz Hudemowicz. Między innymi podkreślił, że aby ambitny plan przeszkolenia wszystkich farmaceutów udał się, musi być przestrzegana partnerska i ścisła współpraca pomiędzy trzema partnerami: ośrodkiem szkolącym posiadającym akredytację, okręgowymi izbami aptekarskimi i Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym w zakresie programowym i organizacyjnym. Zwrócił też uwagę, że wszyscy partnerzy winni czuwać nad właściwym przebiegiem szkoleń, ale szczególnie okręgowe izby aptekarskie.

W toku dyskusji, zgłaszanych wątpliwości i wyjaśnień prawników do rozporządzenia uściślono następujące kwestie:

1. Jednostka szkoląca może zawrzeć pisemną umowę z organizatorem szkolenia, np.: OIA lub PTFarm. (§ 6. Ust. 1 pkt 3).

2. Jednostka szkoląca może scedować wydanie certyfikatu (zaświadczenia § 6. Ust.1 pkt 10) podobnie, jak organizację szkolenia poprzez zawarcie umowy.

3. Kursy kończące się zaliczeniem prowadzą:

– jednostki akredytowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia;
– okręgowe izby, towarzystwa naukowe po podpisaniu umowy z jednostką akredytowaną.

4. Po kursach kończących się zaliczeniem certyfikat wydaje jednostka akredytowana.

5. Po szkoleniach innych niż kursy – certyfikat wydaje organizator.

6. Opłaty za kursy kończące się zaliczeniem ponosi osobiście farmaceuta (art. 89. ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne z dn. 6 września 2001 r.). Wysokość opłaty ustala kierownik jednostki szkolącej (art. 89. ust. 4 Ustawy Prawo farmaceutyczne).

7. Organizator szkolenia może pobierać opłatę lub może z niej zrezygnować.

Potwierdzono, że o zaliczeniu punktów szkoleniowych za udział w XIX Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego decydują okręgowe izby farmaceutyczne, tak jak i w innych zjazdach naukowych.

Dr Elwira Telejko Koordynator Departamentu Nauki i Szkolenia przedstawiła stan prac departamentu nad realizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Przedstawiła projekt umowy pomiędzy jednostką szkolącą a organizatorem kursu oraz wzór certyfikatu dla uczestników szkoleń innych niż kursy. Certyfikat będzie obowiązywać we wszystkich OIA.

Poruszono także zagadnienie przeszkolenia uzupełniającego farmaceutów. Dr Tadeusz Bąbelek podkreślił, że przeszkolenie ma odbywać się w pełnym wymiarze czasu pracy.

W trakcie spotkania Prezes Andrzej Wróbel, przekazał również szereg informacji:

– Na temat spotkania, jakie odbyło się z Ministrem Zdrowia Markiem Balickim. W trakcie spotkania jako priorytetowe zgłoszono konieczność zmiany ustawy o cenach i wprowadzenie cen sztywnych na produkty lecznicze.
– Omówił wyniki ankiety, jaka została rozesłana do wszystkich aptek, dotyczącej możliwości dostosowania się aptek do nowych przepisów prawa farmaceutycznego. Na ankietę odpowiedziało 2400 aptek. Zgłoszono, że 1212 aptek nie będzie mogło dostosować się do przepisów, co stanowi około 12 % aptek. Dlatego Naczelna Rada Aptekarska wystąpi o zmianę przepisów i przesunięcie terminu dostosowania się aptek o kolejne pięć lat.
– Poinformował o organizowanym spotkaniu prawników wszystkich okręgowych izb aptekarskich w celu wypracowania jednolitego stanowiska między innymi odnośnie regulaminów działania izb.
– Poinformował o toczących się rozmowach odnośnie umowy dotyczącej wydawania Forum Farmaceutycznego.
– Przekazał ustalenia odnośnie obchodów w Lublinie Dnia Aptekarza. Zwrócił się o pilne nadesłanie Kandydatur do uhonorowania Medalem im. Prof. Koskowskiego.

Po dyskusji ustalono, że:
– w biuletynie NIA będą publikowane, co miesiąc sprawozdania z prac poszczególnych Departamentów,
– karty ciągłego szkolenia będą miały kolejną numerację łamaną przez numer prawa wykonywania zawodu,
– NRA wystąpi do Rektorów AM, o ustalenie minimalnej stawki za ciągłe szkolenie.
– Kolejny konwent Prezesów odbędzie się 25-26 listopada, a 15 grudnia posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Pani mgr Maria Głowniak wiceprezes NRA przedstawiła relację ze spotkania Prezesów Samorządów Zawodowych dotyczącego wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie rządowego projektu ustawy o zawodach zaufania publicznego oraz projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na rynku wewnętrznym.

Ponadto na spotkaniu padła propozycja, aby NIA wystąpiła do rektorów uczelni i stowarzyszeń zatrudniających magistrów farmacji, by przypomniały farmaceutom o obowiązku zapisania się do izby i płaceniu składek.

Zdecydowano o przyszłym opracowaniu jednolitego stanowiska w kwestii promocji znaku krzyża aptecznego z uwzględnieniem uchwał NIA.

Przedyskutowano ewentualny udział członków samorządu aptekarskiego w wyborach do parlamentu przyszłej kadencji.

Podpisano:
M.Głowniak
J.T.Marczak

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski