ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU POMIESZCZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD POWIERZCHNI PODSTAWOWEJ I POMOCNICZEJ APTEKI

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. z 2023 r. poz. 69) w § 1 w ust. 2 wyrazy „przeciw COVID-19 lub grypie,” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

19.04.2024 powierzchnia apteki

POBIERZ (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski