KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 KWIETNIA 2024 R. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE USŁUG FARMACEUTY DOTYCZĄCYCH ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 662)

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r.  w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 662), zwanego dalej „rozporządzeniem”, które wchodzi w życie 1 maja 2024 r., działając w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej, informuję, co następuje.

Zważywszy:

  1. na fakt, że zarówno „wywiad”, o którym mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia[1], jak i „wystawienie (…) jeżeli jest to uzasadnione stanem zagrożenia zdrowia reprodukcyjnego pacjenta, w tym polegającego na ryzyku wystąpienia nieplanowanej ciąży – recepty farmaceutycznej, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne”, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia[2], objęte są zakresem pojęcia „świadczenie zdrowotne”[3], oraz udzielane będą pacjentowi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581)[4];

2. na przepis § 8 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, że „(…) czynności, o których mowa w § 5, przeprowadza się w miejscu i w sposób zapewniający poszanowanie praw pacjenta (…)”;

3. na stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 24 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego (w załączeniu);

4. przepisy:

a) 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 4, art. 27, art. 35a ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1873, z późn.zm.),

b) 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1850, z późn.),

c) 5 pkt 30a i art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 146),

d) 3 ust. 1 pkt 4, art. 16 i 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 581, z późn.zm.),

e) 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516, z późn. zm.),

f) Kodeksu Etyki Farmaceuty Rzeczypospolitej Polskiej;

5. jednolite stanowisko samorządów medycznych zawodów zaufania publicznego
o konieczności uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zaopatrzenie małoletniego pacjenta w produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej;

6. dotychczasowe stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego (wersja z 3 kwietnia 2024 r., nr: MZ 1667), zawarte w piśmie z 12 kwietnia 2024 r. (w załączeniu),

– informuję, że Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że w zaopatrywanie małoletniego pacjenta w produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej (wywiad i ewentualne wystawienie recepty farmaceutycznej), na podstawie decyzji farmaceuty, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta.

[1] § 5. Program pilotażowy obejmuje:
1) wywiad obejmujący:
a) ustalenie zasadności wydania produktu leczniczego będącego środkiem antykoncepcji awaryjnej zawierającego w swoim składzie octan uliprystalu, zwanego dalej „produktem leczniczym”,
b) przekazanie pacjentowi informacji na temat stosowania i działania produktu leczniczego – w przypadku gdy zamiarem pacjenta jest uzyskanie produktu leczniczego,
c) omówienie zasad wykonywania badań służących samokontroli i interpretacji wyników badań uzyskiwanych za pomocą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro pozwalających na rozpoznanie ciąży,
d) omówienie zasad wykonywania badań służących samokontroli i interpretacji wyników badań uzyskiwanych za pomocą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro służących do rozpoznawania chorób układu urogenitalnego u kobiet i mężczyzn,
e) omówienie zasad farmakoterapii w okresie ciąży albo połogu,
f) przekazanie pacjentowi informacji na temat zasadności objęcia leczeniem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, w zależności od rozpoznanego problemu zdrowotnego;”.
[2] „§ 5. Program pilotażowy obejmuje: (…)
2) wystawienie na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, w tym Charakterystyki Produktu Leczniczego, oraz danych z wywiadu, o którym mowa w pkt 1 – jeżeli jest to uzasadnione stanem zagrożenia zdrowia reprodukcyjnego pacjenta, w tym polegającego na ryzyku wystąpienia nieplanowanej ciąży – recepty farmaceutycznej, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.”.
[3] Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, że „świadczenie zdrowotne” to świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Art. 2 ust. 1 pkt 10 stanowi: „świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;”.
[4] Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1873, z późn.zm.), w art. 3 ust. 1 pkt 4, definiuje „pacjenta”, jako osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.
Komunikat podpisany

POBIERZ (PDF)

L.dz.P-74_2024 Pismo z uwagami NIA do proj. rozp. MZ 1667

POBIERZ (PDF)

STANOWISKO Nr IX_1_2024 z dn. 24.04.2024 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w spr. programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego

POBIERZ (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski