ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMOGÓW, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ LOKAL APTEKI

Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1737) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia zgodnie z art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne lub opieki farmaceutycznej, mogą one zostać przeprowadzone w:”;

2) w § 8 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia zgodnie z art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne podstawowe wyposażenie apteki stanowią:”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

19.04.2024 wymogi lokalowe apteki

POBIERZ (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski