Spółka jawna prowadząca aptekę nie może rozszerzyć składu wspólników o spółkę z o.o.

Sprawa dotyczy postępowań sądowo-administracyjnych o sygn. akt: VI SA/Wa 902/19 i VI SA/Wa 903/19 z udziałem Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie skarg na decyzje organów Inspekcji Farmaceutycznej odmawiające usankcjonowania zmiany wspólnika w składzie spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępnej, polegającej na dodaniu spółki z o.o.

Spółka jawna posiadająca w dniu wejścia w życie tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza” zezwolenie na prowadzenia apteki ogólnodostępnej nie może rozszerzyć składu wspólników o spółkę z o.o.  

W dniu 31 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył dwie skargi podmiotu prowadzącego apteki ogólnodostępne w formie spółki jawnej na decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz poprzedzające ich decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, w których organy Inspekcji Farmaceutycznej odmówiły wydania decyzji sankcjonujących zmianę składu wspólników polegającą na dodaniu do spółki jawnej jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioski o dopuszczenie do ww. postępowań sądowo-administracyjnych zgłosiła Naczelna Izba Aptekarska, którą reprezentował koordynator biura prawnego NIA radca prawny Krzysztof Baka. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dopuścił NIA do udziału w obu postępowaniach.

Naczelna Izba Aptekarska popierała stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Naczelna Izba Aptekarska podniosła m. in., że „Każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego prawa, przy czym podmiot, który uzyskał zezwolenie po 25 czerwca 2017 r. stosuje wymogi stricte zgodne z art. 99 ust 4 Pr. farm., zaś podmiot, który zachował zezwolenie na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej albo uzyskał zezwolenie w postępowaniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej, może funkcjonować w innej formie prawnej lub z innym składem wspólników niż przewidziane w art. 99 ust. 4 Pr. farm., zgodnie ze stanem z dnia 25 czerwca 2017 r. albo z dnia wydania decyzji w postępowaniu, o którym mowa w art. 2 ust.1 ust. nowel., jednakże nie oznacza to, że może dokonywać zmian w tym zakresie niezgodnych z art. 99 ust. 4 Pr. farm.”.

W trakcie postępowań Naczelna Izba Aptekarska przeprowadziła krytyczną analizę stanowiska Podsekretarza Stanu z dnia 12 kwietnia 2019 r. (PLO.0763.2.2019.TL), zawierającego pogląd, że „(…) wymagania zakreślone w art. 99 ust. 4 u.p.f. dotyczą wyłącznie podmiotów, które wystąpiły o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w dacie obowiązywania przedmiotowego przepisu.”.

W wyrokach z dnia 31 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie oddalił skargi i orzekł, że zmiany w składzie wspólników w spółkach jawnych, które w dniu wejścia w życie ustawy „Apteka dla aptekarza” prowadziły apteki muszą być zgodne z art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

  1. farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa
    w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
  2. spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

W konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że zgodne z prawem jest stanowisko organów Inspekcji Farmaceutycznej kwestionujące zmianę składu wspólników polegającą na dodaniu do spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

/-/ Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski