KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU UZUPEŁNIENIA DO DNIA 19 MAJA 2018 R. INFORMACJI O NR PESEL W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1893), w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.).

Po upływie ww. terminu, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

OBOWIĄZEK DOTYCZY M. IN. OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH APTEKI W RAMACH INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.ceidg.gov.pl.

                                                                                             

    Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
/-/ Elżbieta PIOTROWSKA-RUTKOWSKA

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski