Raport – Walne Zgromadzenie EAHP

RAPORT – WALNE ZGROMADZENIE EAHP MALTA 2017

Piątek, 9 czerwca 2017 roku

 1. Wstęp, rozpoczęcie spotkania

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Joan Peppard, która jako Prezydent EAHP przedstawiła zaplanowany harmonogram całego spotkania oraz przedstawiła nowych delegatów, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu.

 1. Raport Prezydent oraz Dyrektora Operacyjnego z działalności w ciągu ostatniego roku

Członkowie zarządu spotkali się w ciągu ubiegłego roku podczas 5-ciu posiedzeń zarządu oraz 1 raz na posiedzeniu strategicznym dla wszystkich członków zarządu. Prezydent uczestniczyła także w spotkaniach dedykowanych wdrożeniu Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej (np. podczas spotkania ambasadorów). Dodatkowo wspierała prace kolejnych zespołów roboczych nad rozwinięciem Wspólnego Ramowego Programu Szkolenia (ang. Common Training Framework (CTF)). Przedstawiciele będący członkami zarządu EAHP uczestniczyli także w spotkaniach z Europejską Agencją Leków (EMA). Poszczególni członkowie zarządu brali udział w pracach specjalistycznych grup roboczych oraz konsultacjach z EMA. Dodatkowo EAHP podejmowało współpracę z organizacjami o zasięgu ogólnoświatowym oraz brało udział w konsultacjach z Komisją Europejską. Jednak współpraca z Komisją Europejską nie była jak dotąd zbyt intensywna. Joan Peppard przewiduje zwiększoną aktywność w tym zakresie przy dalszej pracy nad rozwojem CTF. Dodatkowo w maju 2017 roku zatwierdzono członkostwo EAHP w EMVO (ang. The European Medicines Verification Organisation).

Jennie de Greef zaprezentowała działalność centrali EAHP. Przedstawiła strukturę centrali, jednocześnie wskazując jej pracowników i zakresy ich działalności i odpowiedzialności. Podsumowana została współpraca ze sponsorami w zakresie wsparcia w organizacji corocznych kongresów oraz wybranych wykładów. Dodatkowo przedstawiono wstępne plany takiej współpracy na najbliższy Kongres w roku 2018. Organizacja Kongresu w Cannes okazała się sukcesem, ale nie tak dużym finansowym sukcesem jak Kongres w Wiedniu. W latach 2019 i 2020 pod uwagę brane są następujące miasta jako potencjalne miejsca organizacji Kongresu: Barcelona, Madryt, Genewa, Kopenhaga i Budapeszt. EAHP rozwinęło w ciągu ostatniego roku swoją działalność w portalach społecznościowych, a do wzmożonej aktywności w tym zakresie zachęcono także obecnych w czasie Zgromadzenia delegatów.

 1. Obecne i przyszłe projekty

Wdrożenie Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej – propozycja budżetu

Tony West podziękował państwom członkowskim za nominowanie ambasadorów odpowiedzialnych za proces wdrożenia Deklaracji. Za jeden z największych sukcesów uznał uruchomienie strony internetowej dedykowanej dla Deklaracji. Opóźnieniu w stosunku do planu działania uległo wprowadzenie narzędzia do samooceny (ang. Self Assessment Tool). Jako istotny cel w dalszym działaniu podkreślił uruchomienie ośrodków doskonalących, tj. szpitali, ośrodków, które mogłyby przeprowadzić szkolenia innych farmaceutów w zakresie wdrożenia wybranych punktów Deklaracji.

Dotacja dla projektu przygotowanego przez Estonię

W tym roku wpłynęły 3 projekty naukowo-badawcze, które zostały poddane analizie przez  Komitet Naukowy EAHP. Dotacja została przyznana projektowi z Estonii pt. Implementacja Rekoncyliacji Lekowej w Estonii, Łotwie i Finlandii we współpracy ze Szwecją i Wielką Brytanią. Szczegóły projektu zostały przesłane do wszystkich delegatów w materiałach przygotowujących do Walnego Zgromadzenia.

Aktualizacja Farmacji Praktycznej (tłumaczenie z języka holenderskiego)

Sprzedaż Farmacji Praktycznej w postaci książek oraz e-booków jest jednym ze źródeł dochodów dla EAHP. Przed wprowadzeniem aktualizacji członkowie Komitetu Naukowego przeprowadzą ponowną analizę rynku np. pod kątem pobierania opłat licencyjnych w zamian za pobieranie/udostępnianie wybranych rozdziałów drogą elektroniczną, gdyż dotychczas nie były pobierane opłaty z tego tytułu przy jednoczesnym bardzo dużym zainteresowaniu na tego typu dostępność książki.

Wspólny ramowy program szkoleń (CTF) – propozycja budżetu

Przedstawiono zakres odpowiedzialności i prac trzech grup roboczych powołanych do wprowadzenia CTF. Jednocześnie podkreślono że wdrożenie CTF ułatwiłoby wprowadzenie Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej w szpitalach, ale także pozwoliłoby na zwiększoną mobilność pracowników na terenie UE. Gdy tylko sfinalizowane zostaną poszczególne etapy projektu (praca grupy roboczej 1) i opracowany zostanie plan dalszego działania, EAHP skonsultuje się z Komisją Europejską w celu opracowania dalszych szczegółów i współpracy z państwami członkowskimi.

Ankiety

Petr Horak podziękował za wypełnianie ankiet, które przesyłane są do członków i delegatów EAHP i podkreślił ich rolę w porównaniu poziomu świadomości pomiędzy państwami członkowskimi.

 1. Leki biopodobne

Thijs Giezen przedstawił wykład o lekach biopodobnych, który miał być wprowadzeniem do zaplanowanego na następny dzień głosowania w zakresie stanowiska EAHP w odniesieniu do stosowania leków biopodobnych. W swoim wykładzie prowadzący skoncentrował się przede wszystkim na podkreśleniu bezpieczeństwa w zamianie w czasie trwania terapii leków referencyjnych na leki biopodobne.

 1. Polityka i poparcie
  eHealth, mHealth, kody kreskowe leków

Z powodu bardzo dużego postępu technologicznego dotychczasowe stanowisko EAHP w zakresie rozwoju cyfrowego i elektronicznego wymagało aktualizacji np. w odniesieniu do wymienionych urządzeń elektronicznych, gdyż od ostatniej aktualizacji na rynku pojawiły się już nowe technologie. Podkreślono znaczenie digitalizacji w rozwoju i wspieraniu pacjentów w prowadzonych terapiach. Bardzo istotne jest także zaangażowanie farmaceutów szpitalnych w proponowane na rynku rozwiązania, tak aby były one bezpieczne (także z punktu widzenia ochrony danych osobowych) i użyteczne dla pacjentów. W odniesieniu do rozwiązań elektronicznych istotnym aspektem jest kodowanie leków za pomocą kodów kreskowych, co jest także niezbędne dla wprowadzenia Dyrektywy Antyfałszywkowej.

Oporność antybiotykowa

EAHP uczestniczyło w konsultacjach dotyczących opracowania ogólnoeuropejskiego stanowiska dotyczącego antybiotykoooporności. W odniesieniu do planowania ostrożnego stosowania środków antybakteryjnych i w oparciu o dobrą praktykę kliniczną, współdziałając z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), EAHP koncentrowało się przede wszystkim określeniu roli farmaceutów szpitalnych oraz ich współpracy w zespołach ds. zwalczania antybiotykoterapii. Zachęcono także do udziału w dniach poświęconych ECDC w listopadzie br.

Braki leków

Na początku roku EAHP opublikowało oświadczenie dotyczące braku leków. Potrzebne jest jednak dostarczenie szerszych informacji o niedoborach leków. Parlament Europejski wyraża świadomość istnienia problemu jednak brakuje konkretnych działań podejmowanych w tym temacie. Organizacja COST prowadzi działalność badawczą w sprawie braku leków. Planowane jest uruchomienie strony internetowej dedykowanej brakom leków oraz zorganizowanie spotkania o tej tematyce na przełomie września/października 2017.

Dostęp do leków i regulacje

Na początku zostały poruszone tematy stosowania leków sierocych i zastosowania off-label. W odniesieniu do leków sierocych EAHP zaproponowało m.in. włączenie do kalkulacji związanych z tymi lekami także udział farmaceutów szpitalnych wytwarzających takie leki. W odniesieniu do zastosowania leków off-label szczególnie w populacji pediatrycznej EAHP uczestniczyło w konsultacjach z EMA dot. gromadzenia informacji o zastosowaniu off-label. Przedstawiono także Deklarację w sprawie właściwego stosowania leków poza wskazaniami, ale nie została ona jeszcze w pełni zaakceptowana przez EAHP.

EAHP stało się członkiem grupy dostawców usług zdrowotnych w puli zainteresowanych grup Oceną Technologii Medycznych.  Jest to szczególnie istotne dla stanowiska prezentowanego w o odniesieniu do leków biopodobnych, dla których zostało opracowane oficjalne stanowisko w zakresie ich włączania do leczenia, zamiany w trakcie terapii i zamiany na poziomie apteki oraz nazewnictwa i ekstrapolacji wskazań. Przedstawione stanowisko zostało przygotowane w celu poddaniu go głosowaniu w kolejnym dniu Walnego Zgromadzenia.

Wdrożenie Dyrektywy Antyfałszywkowej

Przedstawiono proces włączenia EAHP w prace w EMVO, co było bardzo istotne gdyż wprowadzenie Dyrektywy Antyfałszywkowej ma też duże znaczenie dla pracy aptek szpitalnych. Istnieją obawy wśród delegatów EAHP, że informacje przekazywane przez EMVO dot. gotowości krajów do wprowadzenia Dyrektywy mogą nie być w całości zgodne z rzeczywistością.   Podkreślono różnice pomiędzy poszczególnymi krajami i wskazano trudności we wprowadzeniu Dyrektywy.

Przyszłe regulacje i pojawiające się problemy

Unia Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych, które będzie stopniowo realizowane w okresie 3-5 lat. EAHP chce uczestniczyć w pracach grupy eksperckiej wspierającej prace Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Komisja Europejska opublikowała także wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej zawodów (która obejmuje różne grupy zawodowe), która zobowiązuje do przeprowadzenia testów proporcjonalności przed wprowadzeniem nowych przepisów dla konkretnej grupy zawodowej. EAHP będzie dążyć do wykluczenia zawodu farmaceuty szpitalnego z zakresu tej Dyrektywy.

Poza tym Komisja Europejska chce powiadomić (przypomnieć) przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego o konieczności jednolitego kodowania kreskowego, co ma być jednym z elementów przygotowania państw członkowskich do wprowadzenia Dyrektywy Antyfałszywkowej.

 1. Sprawozdania delegatów z działań w państwach członkowskich

Przedstawiciele wszystkich krajów uczestniczących w spotkaniu w krótkim 2-minutowym wystąpieniu przedstawili istotne problemy i tematy, które są szczególnie istotne w obszarze farmacji szpitalnej w ich krajach.

 1. Sprawozdanie finansowe

W ramach sprawozdania finansowego pojawiły się tematy dotyczące zamknięcia ubiegłego roku finansowego oraz propozycje nowego planu budżetowego, ale także aktualizacja budżetu w bieżącym roku. Dodatkowo przygotowano propozycje finansowania m.in. dla wdrożenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej, Wspólnego Ramowego Programu Szkoleń. Podsumowano finanse związane z organizacją Kongresu w Cannes w 2017 roku oraz działalności European Journal of Hospital Pharmacy (które zanotowało zwiększoną sprzedaż i wzrost „impact factor” w stosunku do ubiegłych lat).

 1. Komitet Naukowy i Edukacja

Posumowane zostały udział wystawców podczas sesji plakatowych na Kongresach oraz przygotowanie programu naukowego na kolejne spotkania. Poza tym podkreślono wartość seminariów organizowanych przez EAHP w ramach działalności Komitetu Naukowego. W obecnym roku tematy seminariów w Wiedniu będą związane z polityką antybiotykową oraz badaniach prowadzonych w praktyce farmacji szpitalnej. W 2018 będą to tematy związane z brakiem leków oraz monitorowaniem terapeutycznego stężenia leków. Omówiono także temat szkoleń organizowanych jako imprezy towarzyszące dużym Kongresom EAHP, które noszą nazwę Synergy Masterclasses i jako niezależne od Kongresu wydarzenia stanowią jedno ze źródeł finansowania.

 1. Propozycje aktualizacji statutu i procedur
 2. Przedstawienie kandydatów na członków zarządu
 3. Nominacja audytorów wewnętrznych oraz członków Komitetu Nominacyjnego

Sobota, 10 czerwca 2017 roku

 1. Warsztaty związane z wdrożeniem Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej

W czasie warsztatów uczestnicy Walnego Zgromadzenia zostali podzieleni na 6 grup, z których każda prowadziła krótką dyskusję o Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami np. w odniesieniu do głównych barier, które trzeba przezwyciężyć w celu wprowadzenia założeń Deklaracji w swoim kraju. Druga część warsztatów skupiła się na testowaniu narzędzia do samooceny, które zostało uzupełnione w określonym zakresie przez jednego z ochotników z każdej grupy w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę. Wszyscy delegaci mogli zgłaszać uwagi i komentarze do testowanego narzędzia, wymieniając się równocześnie spostrzeżeniami na temat różnic w obszarze farmacji szpitalnej pomiędzy krajami członkowskimi.

 1. Głosowanie nad ustaleniem stanowiska EAHP w różnych obszarach

Leki biopodobne: wprowadzono na drodze głosowania 3 poprawki do oficjalnego stanowiska, z których wynika, że leki biopodobne powinny mieć taką samą nazwę międzynarodową jak referencyjne zgodnie ze stanowiskiem EMA, dodatkowo zmieniono w odniesieniu do substytucji leków biopodobnych zapisy mówiące o zamianie na poziomie apteki szpitalnej na zamianę na poziomie szpitala. Ponadto zdefiniowano rolę farmaceutów szpitalnych.

eHealth/mHealth: brak poprawek do aktualizowanego stanowiska w tej sprawie. Jednogłośnie przyjęto dokument.

 1. Wybór Członków Zarządu

Po pięciu rundach (w której każdy z kandydatów musiał uzyskać bezwzględną przewagę głosów) wybrano trzech nowych Członków Zarządu: Steffen Amann, Despina Makridaki i Nenad Miljković.

 1. Prezentacja Prezydenta elekta

Kandydatem na Prezydenta elekta, który został przedstawiony przez Joan Peppard był Petr Horak z Czech, który w krótkiej prezentacji przedstawił zakres swoich zainteresowań, działalności  i doświadczenie w pracach EAHP.

 1. Wybór audytorów wewnętrznych i członków Komitetu Nominacyjnego

Audytorami wewnętrznymi zostali: Graeme Richardson (Wielka Brytania) and Johanna Wikman (Szwecja).

Członkami Komitetu Nominacyjnego zostali: Vesna Bizjak (Słowenia), María José Tamés (Hiszpania), Marco Bissig (Szwajcaria) and Ruth Borg Theuma (Malta).

 1. Wybór prezydenta elekta

Kandydatura Petra Horaka została zaakceptowana i został on nowym Prezydentem elektem.

 1. Głosowanie w zakresie budżetu i propozycji do budżetu

Wszystkie propozycje do budżetu zostały przyjęte wraz z akceptacją raportu finansowego za ubiegły rok oraz propozycjami finansowania w dalszym etapach wdrożenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej oraz CTF.

 1. Zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu EAHP w 2018 roku

Miejscem kolejnego Walnego Zgromadzenia będzie Bukareszt (Rumunia). Przedstawiciele Rumunii zaprosili wszystkich uczestników do udziału, jednocześnie prezentując w krótkiej prezentacji swoje państwo i atrakcje czekające na uczestników.

 1. Zgłoszenie wolontariuszy do organizacji następnych spotkań Walnego Zgromadzenia w roku 2019 i 2020

Edynburg (Wielka Brytania) oraz Sztokholm (Szwecja) wyraziły chęć bycia gospodarzami Walnego Zgromadzenia w następnych latach.

 1. Podziękowania za dotychczasową współpracę

W końcowej części spotkania podziękowano za współpracę wieloletnim członkom Zarządu EAHP oraz aktywnym działaczom w strukturach EAHP. Juraj Sykora i Roberto Frontini otrzymali owacje na stojąco.

 1. Zakończenie Walnego Zgromadzenia EAHP.

 

Ewa Steckiewicz-Bartnicka

                                                                                             Monika Łopata

 

Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski