Uchwała Nr VII/26/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego.

Uchwała Nr VII/26/2016
VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 31 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wniosków programowych 
dotyczących działalności samorządu aptekarskiego

 

Na podstawie art. 37 pkt 2 w zw. z art. 35 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1429, z późn. zm.), VII Krajowy Zjazd Aptekarzy uchwala, co następuje:

§ 1.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy uchwala następujące wnioski programowe dotyczące działalności samorządu aptekarskiego:

1)     podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań w celu zagwarantowania przestrzegania przepisu art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo farmaceutyczne”, w tym przede wszystkim poprzez dodanie norm prawnych ułatwiających jego egzekucję;

2)     podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań w celu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o wyrobach medycznych”, wprowadzającej zmianę obowiązku, nałożonego na apteki szpitalne, w postaci zajmowania się i dystrybucji na terenie szpitala wszelkich wyrobów medycznych, w tym różnych urządzeń diagnostycznych; należy rozważyć rozwiązanie, aby w załączniku do ustawy ustalona była pozytywna lub negatywna lista wyrobów medycznych dystrybuowanych przez apteki szpitalne;

3)     podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań w celu nowelizacji przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, tak aby w przypadku likwidacji apteki lub zakończenia działalności była możliwość jednorazowej odsprzedaży leków, w tym do innych aptek, pod nadzorem inspekcji farmaceutycznej;

4)     podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających
do wyeliminowania emisji reklamy leków i suplementów diety, skierowanej do pacjentów;

5)     podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do wprowadzenia przepisu, że skreślenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej następuje także wskutek nieuiszczania należnych składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa lata;

6)     podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne w kwestii zrównania czasu zawieszenia prowadzenia działalności apteki z innymi podmiotami do 2 lat;

7)     podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do zmiany przepisów dotyczących możliwości wydawania leków na podstawie recepty farmaceutycznej o określonej odpłatności, poszerzenie możliwości i sytuacji, w których magister farmacji może wydać leki dostępne na receptę;

8)       podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań w celu zmiany interwału ogłaszania zmian urzędowych cen na listach refundacyjnych oraz nieobciążania podmiotów prowadzących apteki i hurtownie zmianami cen urzędowych;

9)       podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską intensywnych działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów dotyczących ciągłych szkoleń farmaceutów tak, aby:

a) znieść podział na punkty „twarde” i „miękkie”; przyznanie obecnie punktów tzw. miękkich za publikacje książek i artykułów naukowych jest niesprawiedliwe i deprecjonuje wartość pracy intelektualnej jej autorów,

b) istniała możliwość zaliczenia jako punkty edukacyjne zajęć prowadzonych przez aptekarzy na uczelniach wyższych (wykłady, seminaria, ćwiczenia) z zakresu materiału związanego z wykonywaniem zawodu farmaceuty (aptekarza) i ochrony zdrowia;

10)   podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską intensywnych działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów obligujących apteki
do posiadania Farmakopei Polskiej;

11)   podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań w celu zapewnienia przez hurtownie farmaceutyczne, podczas wolnych dni od pracy, możliwości zakupu leków w sytuacjach ratujących życie, w szczególności przez apteki szpitalne;

12)   podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do zmiany art. 36z ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez wykreślenie wyrazów „w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczonego środkami komunikacji elektronicznej”;

13)   podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do zmiany prawa w sposób porządkujący i regulujący stosunki własnościowe w aptekach według modelu węgierskiego oraz popieranie organizacji, które próbują wprowadzić węgierski model prawa farmaceutycznego;

14)   podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA ścisłej współpracy
z Zespołem roboczym do spraw opieki farmaceutycznej w celu skutecznego wypracowania projektu opieki farmaceutycznej finansowanej ze środków publicznych;

15)   powołanie przez Naczelną Radę Aptekarską odpowiedniego zespołu lub komisji w sprawie przygotowania i opracowania materiałów do dokumentu „Polityka Lekowa Państwa”.

§ 2.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy opowiada się za wprowadzeniem zasady „apteka dla aptekarza”, równocześnie podkreślając, że prowadzenie apteki jest szczególną działalnością objętą systemem ochrony zdrowia, a w konsekwencji nie może podlegać nieograniczonym regułom wolnorynkowym.

Dopuszczenie do prowadzenia aptek osób spoza zawodu farmaceuty niesie za sobą wiele zagrożeń w zakresie niezależności aptekarzy, dostępności pacjentów do leków, czy ochrony zdrowia pacjentów.

Zasada „Apteki dla aptekarza” zabezpiecza ważny interes społeczny, jakim jest bezpieczeństwo farmakoterapii, bowiem aptekarz ponosi odpowiedzialność zarówno za prowadzenie działalności gospodarczej, jak i odpowiedzialność zawodową za usługi farmaceutyczne w ramach prowadzenia apteki.

§ 3.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy stwierdza konieczność wprowadzania zmiany
w przepisach określających sposób obliczania marży detalicznej (aptecznej), ponieważ obecne regulacje dotyczące obliczania marż są krzywdzące i nie pozwalają na działanie apteki, jako ważnej jednostki w systemie ochrony zdrowia.

Niedopuszczalne jest, aby każda zmiana cen leków refundowanych prowadziła do zmniejszenia realnej marży uzyskiwanej przez apteki z tytułu wydawania leków refundowanych. Niedopuszczalne jest, aby koszty przecen leków wynikające ze zmian cen na listach refundacyjnych obciążały apteki.

 § 4.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do pilnego podjęcia działań mających na celu zapewnienie aptekom ogólnodostępnym wynagrodzenia za pełnienie dyżurów w porze nocnej.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wskazuje, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.), „zapewnienie miejscowej ludności dostępu do produktów leczniczych służy realizacji zadania własnego powiatu, jakim jest ochrona i promocja zdrowia„.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy podkreśla, że w myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy
o samorządzie powiatowym, „w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami„. Przepis ten stanowi podstawę prawną do zawarcia umów pomiędzy starostwem a przedsiębiorcami prowadzącymi apteki ogólnodostępne działające na terenie powiatu. Żaden inny element systemu ochrony zdrowia nie działa bezpłatnie, plan dyżurów jest często ustanawiany bez rozpoznania źródła recept, które mogą być wypisane w porze nocnej.

§ 5.

1.    VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia pilnych działań mających na celu rewaloryzację wynagrodzeń dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o wyasygnowanie środków publicznych na podwyżki dla farmaceutów szpitalnych, na zasadach zastosowanych wobec pielęgniarek (m.in. 400 zł do wynagrodzenia). Zwiększanie zakresu zadań apteki szpitalnej oraz coraz wyższe wymagania w stosunku do farmaceuty szpitalnego, np. związane z akredytacją szpitali, muszą mieć odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzenia farmaceuty.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy stwierdza, że farmaceuci szpitalni nie mogą być pomijani przy rewaloryzacji wynagrodzeń i ich realnym podwyższaniu tylko z tego powodu, że są liczebnie małą grupą zawodową w szpitalu. Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek w ostatnich latach zwiększyły przepaść pomiędzy ich wynagrodzeniami a wynagrodzeniami farmaceutów, co w istotny sposób narusza prawo do równego traktowania wszystkich pracowników przy ustalaniu wynagrodzeń i ustalania zasad ich podwyższania.

2. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu określenie płacy minimalnej dla farmaceutów szpitalnych, w szczególności – w celu skutecznej realizacji zadania – zobowiązuje Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do ścisłej współpracy z Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 6.

 1.   VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu ustalenie norm zatrudnienia farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych, w zależności od ilości łóżek i zakresu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy podkreśla, że brak takich norm skutkuje nakładaniem na farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych nadmiernej ilości zadań w stosunku do możliwości ich wykonania.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wskazuje, aby projekty przepisów prawa opracowane zostały w sposób analogiczny do przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, gdzie obowiązuje norma zatrudnienia pielęgniarek w stosunku do liczby łóżek szpitalnych.

2. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wskazuje, że minimalna norma zatrudnienia
w podmiotach leczniczych powinna wynosić nie mniej niż jeden etat farmaceuty szpitalnego na 100 łóżek szpitalnych.

§ 7.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu uwzględnienie zakresu zadań aptek szpitalnych w umowach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy stoi na stanowisku, że należy zwrócić uwagę na wysoki poziom zadań realizowanych przez apteki szpitalne, co powinno być uwzględniane przy kontraktowaniu świadczeń  zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Problem ten dotyczy w szczególności wysokospecjalistycznych usług farmaceutycznych związanych z żywieniem parenteralnym, przygotowaniem cytostatyków, czy też zarządzaniem wyrobami medycznymi.

 § 8.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu taką nowelizację Prawa farmaceutycznego, która wprowadziłaby jednoznaczny obowiązek stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej.

Zgodnie z art. 99 ust. 4a ustawy – Prawo farmaceutyczne, obowiązek uzyskania rękojmi dotyczy jedynie kandydatów na kierowników aptek ogólnodostępnych. Nie ma więc jednoznacznej podstawy prawnej zobowiązującej do uzyskania rękojmi przez kandydatów na kierowników aptek szpitalnych. Potrzeba wprowadzenia obowiązku stwierdzenia rękojmi kierowników działów farmacji szpitalnej uzasadniona jest zaś tym, że działy farmacji szpitalnej realizują praktycznie takie same zadania, jak apteki szpitalne.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską także do podjęcia działań mających ma celu ujednolicenie zasad stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej i szpitalnej, a także działu farmacji szpitalnej. Nie ma uzasadnienia, aby farmaceuci podejmujący się kierowania apteką szpitalną lub działem farmacji szpitalnej byli zwolnieni z obowiązku ubiegania się o stwierdzenie rękojmi.

§ 9.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu nowelizację przepisów określających zasady przyznawania prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Zmiany muszą dotyczyć obywateli polskich odbywających staż za granicą, a także studentów anglojęzycznych odbywających staż za granicą lub w Polsce.

Konieczne jest także wprowadzenie wymogu zgody rady okręgowej izby aptekarskiej na odbywanie stażu poza granicami kraju, a także stworzenie możliwości weryfikowania, czy program stażu został faktycznie zrealizowany.

§ 10.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zwraca się do Naczelnej Rady Aptekarskiej z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie zasad ustalania składek członkowskich na rzecz samorządu aptekarskiego.

§ 11.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje NRA do powołania zespołu ds. edukacji przy NRA, którego zadaniem będzie rozpoznanie możliwości pozyskania środków publicznych lub funduszy unijnych na kształcenie podyplomowe farmaceutów. Obecnie ponoszone koszty przez farmaceutów są zbyt wysokie i nie sprzyjają rozwojowi kształcenia podyplomowego farmaceutów. Wskazanym byłoby opracowanie modelu kształcenia podyplomowego w ramach kształcenia ciągłego, poza kursami specjalizacyjnymi.

§ 12.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu nowelizację przepisów i uchwalenie:

1)     zasady „Apteka dla aptekarza lub spółki z większościowym udziałem farmaceutów”;

2)     krajowej mapy potrzeb usług farmaceutycznych;

3)     ustawy o zawodzie farmaceuty;

4)     zasad refundowanej opieki farmaceutycznej;

5)     przepisów dotyczących płatnych dyżurów nocnych i świątecznych aptek – zmiana przepisów o dostępności do leków w porze nocnej i w dni wolne od pracy;

6)     powrót leków z rynku pozaaptecznego do aptek;

7)     normy, że opinia rady OIA jest wymagana przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych
i hurtowni farmaceutycznych;

8)     zasady, że recepty lekarskie na leki refundowane muszą być wyłącznie drukowane;

9)     zmiana zasady obliczania marż na leki refundowane i przyjęcie, że podstawą do naliczania marży jest cena zakupu leku.

§ 13.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu nowelizację przepisów i uchwalenie:

1)       normy, zgodnie z którą farmaceuta szpitalny w celu świadczenia opieki farmaceutycznej jest uprawniony do wglądu do dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych;

2)       normy upoważniającej ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal działu farmacji szpitalnej, w szczególności określających jego organizację i wyposażenie;

3)       normy upoważniającej ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowego wykazu wyrobów medycznych prowadzonych przez aptekę szpitalną;

4)       normy upoważniającej ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal pracowni do przygotowywania leków cytotoksycznych, w szczególności określających jego organizację i wyposażenie;

5)       normy upoważniającej ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal pracowni do sporządzania leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, w szczególności określających jego organizację i wyposażenie.

§ 14.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do przygotowania projektu zmiany uchwały Nr V/14/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy

 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków polegającej na wprowadzeniu normy, że zgłaszanie kandydata do komisji zjazdowej obejmuje następujące dane:

1)     imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwę okręgowej izby aptekarskiej, którą reprezentuje osoba zgłaszająca oraz nr mandatu na KZA;

2)     imię i nazwisko kandydata, nazwę okręgowej izby aptekarskiej, którą reprezentuje kandydat oraz nr mandatu na KZA.

§ 15.

1.    VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu nowelizację przepisów i uchwalenie zmian w ustawie
o izbach aptekarskich polegających na:

1)     doprecyzowaniu, że opiekę farmaceutyczną może sprawować wyłącznie farmaceuta;

2)     określeniu warunków, jakie muszą być spełnione, aby posiadać prawo do świadczenia usług opieki farmaceutycznej;

3)     doprecyzowaniu pojęć: „informacja o leku” oraz „opieka farmaceutyczna”;

4)     wprowadzaniu normy, że izba aptekarska reprezentuje farmaceutów przy określaniu warunków umów dotyczących udzielania opieki farmaceutycznej, zawieranych  z NFZ.

2. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia wszelkich  działań mających na celu niedopuszczenie do wykorzystywania przez podmioty prowadzące apteki pojęcia opieki farmaceutycznej w sposób wypaczony, w szczególności dla celów marketingowych.

§ 16.

1. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wnioskuje do Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz okręgowych rad aptekarskich o wydzielanie w budżetach (preliminarzach budżetowych) środków finansowych na funkcjonowanie odpowiednio: Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz okręgowych komisji rewizyjnych.

2. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wnioskuje do Naczelnej Rady Aptekarskiej o to, aby w trakcie przygotowań i zatwierdzania uchwał lub innych dokumentów mających skutki finansowe dla budżetu NIA, w szerszym zakresie dokonywać kolegialnych analiz i zasięgać stosownych opinii (księgowych, prawnych).

§ 17.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje okręgowe izby aptekarskie do uregulowania zaległości w zapłacie części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, w terminie do 31 marca 2016 r. Zobowiązanie to nie stanowi wydłużenia terminów określonych w uchwale Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej.

§ 18.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu nowelizację ustawy o izbach aptekarskich w celu uchwalenia zmiany polegającej na zwoływaniu co 2 lata Krajowego Zjazdu Aptekarzy, tak aby można było ocenić pracę NRA.

§ 19.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu taką nowelizację, która znosi obowiązek zawierania umów przez apteki z NFZ.

§ 20.

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian w projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej polegających na wyłączeniu spod opodatkowania przychodów podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne osiąganych ze sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

 

 

Sekretarz  
VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy

   mgr farm. Marcin Skrabalak 

               

Przewodniczący
VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy

mgr farm. Bożena Śliwa

 

 

                                                                      

                      

 

                                           

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski