Informacja dla farmaceutów prowadzących apteki ogólnodostępne na temat szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2022 r. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1967, z późn. zm.), publikujemy Informację dla farmaceutów prowadzących apteki ogólnodostępne na temat szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Informacja do pobrania.

Informacja
dla farmaceutów prowadzących apteki ogólnodostępne
na temat szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1967, z późn. zm.).

Celem przepisów ww. ustawy jest zmniejszenie obciążeń finansowych związanych
z opłatami za ciepło ponoszonymi przez gospodarstwa domowe lub instytucje użyteczności publicznej.

Ustawa wprowadza określa m. in. zasady i tryb:

1) ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”;

2) przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych„, oraz właściwość organów w tych sprawach.

Ad pkt 1.

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, zobowiązane jest do ustalenia:

1) ceny ciepła;

2) ceny za zamówioną moc cieplną i ceny nośnika ciepła lub

3) stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło

– z rekompensatą wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Ustalone ceny z rekompensatą do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, stosuje się w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, o ile złożą stosowne oświadczenie.

Istnieją ważne argumenty wskazujące, że podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną jest podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, tj. prowadzenia apteki.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w celu realizacji świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, podmiot prowadzący aptekę zawiera umowę z Funduszem na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwaną dalej „umową na realizację recept”.

Świadczenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach, to świadczenia gwarantowane z zakresu:

 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;
 • leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285), pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.

Zgodnie z art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach „świadczenie gwarantowane” to świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.

Z ww. przepisów wynika, że podmiot prowadzący aptekę zawiera umowę z Funduszem na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwaną dalej „umową na realizację recept”, w celu realizacji świadczeń gwarantowanych, tzn. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w całości lub współfinansowanych ze środków publicznych.

Przy założeniu, że podmiot prowadzący aptekę należy do kategorii „podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy, średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalona zostanie pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia.

Odbiorca ciepła, w tym podmiot prowadzący aptekę, w celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, składa sprzedawcy ciepła oświadczenie, które zawiera:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy;
 • wskazanie danych służących określeniu szacunkowej ilości ciepła, które będzie zużywane na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy,
 • określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na ww. potrzeby.

Ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Nadanie ww. oświadczenia w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne ze złożeniem go sprzedawcy ciepła.

Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1975).

Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w tym ew. podmioty prowadzące aptekę mogą składać po raz pierwszy oświadczenie sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie ustawy, na mocy umowy sprzedaży ciepła, dostarcza ciepło tym odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

POWYŻSZE OZNACZA, ŻE PIERWSZE OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ SPRZEDAWCY CIEPŁA DO 11 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

Niezłożenie oświadczenia w ww. terminie uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Złożenie przez odbiorców oświadczenia po 11 października 2022 r. zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców
w zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
 • 24 lub art. 26 (dodatek dla podmiotów wrażliwych).

Ad pkt 2.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w tym podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła określa ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r., poz.1976)

Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski