Nabór do zaszczytnej służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera – farmaceuty

                      Warszawa 29.12.2017 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1

PREZES NACZELNEJ/OKRĘGOWEJ
IZBY APTEKARSKIEJ

Dotyczy: procedury naboru farmaceutów do SZ RP w 2018 roku

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy Farmaceuci

Pragnę poinformować o trwającej procedurze naboru do zaszczytnej służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty. Jak w poprzednim roku nabór dla kandydatów na żołnierzy-oficerów (magistrów farmacji) służby zawodowej prowadzi Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na podstawie Uchwały Senatu Akademii Nr 3/X/2017 z dnia 12.10.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Senatu procedura rekrutacji kandydatów na szkolenie wojskowe w ramach 3.- miesięcznego Studium Oficerskiego podzielona została na etapy.
W pierwszym etapie do 19.01.2018 r. kandydaci do 3.-miesiecznego Studium Oficerskiego zobowiązani są do:

– dokonania rejestracji elektronicznej na stronie Akademii;
– dostarczenia do Dyrektora Departamentu Kadr MON w Warszawie poprzez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego do miejsca zameldowania:

1) wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
2) dyplomu (odpisu dyplomu) ukończeniu studiów wyższych, dokument w oryginale, w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię
o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł – najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w AWL;
3) życiorysu;
4) odpisu skrócony aktu urodzenia (dokument w oryginale);
5) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualnej na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w AWL);
6) potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej – w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
7) kserokopii dowodu osobistego;
8) zdjęcia legitymacyjnego (podpisanego).

Następny etap polega na weryfikacji i kompletowaniu Teczki Akt Personalnych (TAP) kandydata przez Departament Kadr MON, który ostatecznie przesyła je do Rektora Akademii. W trakcie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna Uczelni podczas rejestracji kandydatów dokonuje ostatecznej weryfikacji dokumentów.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w AWL skutkuje niedopuszczeniem do kolejnego etapu (egzaminu wstępnego) i dyskwalifikacją w dalszym procesie rekrutacyjnym.
O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w AWL kandydaci zostają powiadomieni drogą mailową co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Aktualnie egzamin wstępny obejmuje:
   a) test znajomości języka angielskiego
1. Testowany język – język angielski
2. Poziom testu: SPJ 2222
3. Zakres materiału określa Ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III /poziomy 1 – 3 wg STANAG 6001/ wprowadzony Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dn. 5 listopada 2009 r.
4. Czas przeprowadzenia testu: 120 minut
5. Test składa się ze 100 pytań. Test zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.
   b) sprawdzian sprawności fizycznej
1. Kandydaci (tki) – zdają sprawdzian sprawności fizycznej w stroju sportowym w ciągu jednego dnia. Sprawdzian obejmuje
cztery testy kontrolne:

• dla mężczyzn:
– bieg na dystansie 1000 m;
– bieg wahadłowy 10×10 m;
– podciąganie na drążku wysokim;
– pływanie 50 m sposobem dowolnym;

• dla kobiet:
– bieg na dystansie 800 m;
– bieg zygzakiem „koperta”;
– zwis o ugiętych ramionach;
– pływanie 50 m sposobem dowolnym.

Maksymalnie ze sprawdzianu sprawności fizycznej można uzyskać 70 punktów.

Ostatnim etapem postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.
Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą poprzednie etapy. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 80 punktów, oceniając predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej, prezentowaną postawę, motywację do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i zawodu oficera, a także inne elementy na przykład posiadane uprawnienia, osiągnięcia sportowe.
Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 26 punktów.
Razem możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym jest 250 punktów.
Wyniki rekrutacji ogłasza się w czasie do 7 dni od terminu zakończenia rekrutacji na stronie internetowej Uczelni. Kandydaci otrzymują pisemną decyzję o przyjęciu (zakwalifikowaniu) lub nieprzyjęciu (niezakwalifikowaniu) na szkolenie wojskowe kandydatów w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Szczegóły dotyczące ww. naboru opisano w zakładkach Akademii Wojsk Lądowych (Dla Kandydatów/Rekrutacja/3 miesięczne Studium Oficerskie).
Apeluję do Państwa o rozważenie możliwości wstąpienia w szeregi służby zdrowia Wojska Polskiego, cieszącego się dużym zaufaniem społeczeństwa polskiego. Zapewniam, że każdy z Was będzie mógł zrealizować swoje ambicje i zamiłowania zarówno zawodowe/służbowe jak i prywatne. Jest mi niezmiernie miło, że wszyscy młodzi farmaceuci, którzy wstąpili do służby w ostatnich latach pełnią ją z honorem i wielkim zaangażowaniem. Poprawa stanu osobowego oficerów-farmaceutów wpłynie pozytywnie na dalszą profesjonalizację zawodową Sił Zbrojnych RP.

Z poważaniem

płk mgr farm. Mariusz Czech
Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP

Pismo – format doc. ⇐ do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski