Niwolumab w terapii pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina

Szanowni Państwo,

firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że Amerykańska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała niwolumab w terapii pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL), u których nastąpił nawrót choroby lub progresja po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem vedotin.

Rejestracji dokonano w oparciu o dane z dwóch badań klinicznych, CheckMate -205 oraz -039.

Niwolumab jest jedynym immunoonkologicznym preparatem, który został zarejestrowany ośmiokrotnie w ciągu okresu krótszego niż dwa lata we wskazaniach dla czterech różnych typów nowotworów, w tym trzech guzów litych. Obecna rejestracja rozszerza jego wskazania na nowotwory hematologiczne.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym do wiadomości materiale prasowym.

 

Pozdrawiam,

Aleksandra Błaszczyk


  

Niwolumab, jako pierwszy inhibitor PD-1, został zarejestrowany przez FDA w leczeniu chłoniaka Hodgkina u pacjentów z nawrotem lub progresją choroby po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem

Rejestracji dokonano w oparciu o dane z dwóch badań klinicznych, CheckMate -205 oraz -039, u pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina, u których wystąpił nawrót lub progresja choroby po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem

 

Przyspieszona rejestracja niwolumabu, w oparciu o całkowitą odpowiedź na leczenie u pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina, u których wystąpił nawrót lub progresja choroby po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem, jest pierwszą rejestracją inhibitora PD-1 do stosowania w terapii nowotworów hematologicznych

Niwolumab jest jedynym immunoonkologicznym preparatem, który został zarejestrowany ośmiokrotnie w ciągu okresu krótszego niż dwa lata we wskazaniach dla czterech różnych typów nowotworów, w tym trzech guzów litych. Obecna rejestracja rozszerza jego wskazania na nowotwory hematologiczne

 

 

PRINCETON, N.J 17 maja 2016 – firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że Amerykańska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała niwolumab w terapii pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL), u których nastąpił nawrót choroby lub progresja po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem vedotin.

Przyspieszona rejestracja niwolumabu jest oparta o całkowitą odpowiedź na leczenie. Kontynuacja dopuszczenia w tym wskazaniu jest uzależniona od weryfikacji i opisu korzyści klinicznych w badaniach potwierdzających. To pierwsza rejestracja inhibitora PD-1 dla pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina, u których nastąpił nawrót choroby lub progresja po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem vedotin. Oparta jest ona o dane z badań klinicznych fazy 2 CheckMate -205 oraz fazy 1 CheckMate -039. Na podstawie tej analizy (n=95), stosowanie niwolumabu przyniosło wysoki odsetek odpowiedzi na leczenie z całkowitym odsetkiem odpowiedzi (ORR) wynoszącym 65% (CI 95%: 55-75; 62/95 pacjentów). Odsetek pacjentów z całkowitą odpowiedzią wyniósł 7% (CI 95%: 3-15; 7/95 pacjentów), odsetek pacjentów z odpowiedzią częściową wyniósł 58% (CI 95%: 47-68; 55/95 pacjentów). Wśród pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, długość odpowiedzi utrzymywała się w czasie o medianie 8.7 miesięcy (CI 95%: 6.8-NE; zakres 0.0+, 23.1+).

“Dzisiejsza rejestracja niwolumabu przynosi rewolucyjną i ekscytującą nową opcję terapeutyczną dla pacjentów, jak i hematologów. Poprzez rozszerzanie immunoonkologii na nowotwory hematologiczne, kontynuujemy dostarczanie z nieustającym poświęceniem nowych opcji terapeutycznych, które działają bezpośrednio na układ immunologiczny pacjenta” – powiedział Chris Boerner, dyrektor amerykańskiego Działu Komercjalizacji (U.S. Commercial) w firmie Bristol-Myers Squibb. “Jest to nasza druga w ciągu ostatniego roku immunoonkologiczna terapia dla nowotworów krwi u pacjentów, których potrzeby są dalece niezaspokojone. Rejestracja niwolumabu w tym wskazaniu stanowi kolejny dowód naszych starań, aby pomóc pacjentom, poprzez oferowanie im nowej szansy na walkę z chorobą.”

Skuteczność niwolumabu u pacjentów (n=95) z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL), u których nastąpił nawrót choroby lub progresja po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem vedotin, była oceniana w analizie łącznej danych z dwóch badań.

CheckMate -205 to wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2, prowadzone metodą otwartej próby z jedną grupą terapeutyczną. Wyniki badania zostały zaprezentowane na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w czerwcu 2016. CheckMate -039 to wieloośrodkowe badanie fazy 1 z eskalacją dawki, prowadzone metodą otwartej próby. W analizie łącznej, skuteczność była oceniana przez całkowity odsetek odpowiedzi (ORR). Dodatkową miarą skuteczności był czas trwania odpowiedzi na leczenie. Całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie był oceniany przez niezależny Komitet ds. Radiografii.

Kryteria wykluczenia w obu powyższych badaniach to: status 2 lub wyżej w skali sprawności ECOG, choroba autoimmunologiczna, objawowa choroba śródmiąższowa płuc, wartość transaminaz wątrobowych przekraczająca trzykrotnie górną granicę normy, klirens kreatyniny mniejszy niż 40 mL/min, autoprzeszczep komórek macierzystych (auto-HSCT) lub naświetlania klatki piersiowej w ciągu ostatnich 24 tygodni. Ponadto, w obu badaniach do włączenia wymagano od pacjentów z przeszłością polekowej niewydolności płuc, ponad 60% zdolności dyfuzji tlenku węgla (DLCO). Pacjenci otrzymywali 3 mg/kg jednoskładnikowego niwolumabu we wlewach dożylnych przez 60 minut co 2 tygodnie, do czasu progresji choroby, maksymalnej korzyści klinicznej lub nieakceptowalnej toksyczności.

Mediana wieku pacjentów wyniosła 37 lat (zakres: 18-72), większość pacjentów to mężczyźni (64%) rasy białej (87%). Pacjenci otrzymali średnio (mediana) 5 kursów leczenia systemowego przed przystąpieniem do badania (zakres: 3-15) oraz otrzymali średnio (mediana) 17 dawek niwolumabu (zakres: 3-48), mediana długości terapii wyniosła 8.3 miesięcy (zakres: 1.9-24 miesięcy). 

U dorosłych pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina, u których nastąpił nawrót choroby lub progresja po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem (n=95), niwolumab wykazywał imponującą odpowiedź na leczenie: odsetek odpowiedzi na leczenie (ORR) wyniósł 65% (CI 95%: 55-75; 62/95 pacjentów), w tym całkowita odpowiedź na leczenie wystąpiła u 7% badanych (CI 95%: 3-15; 7/95 pacjentów), a częściowa odpowiedź na leczenie u 58% (CI 95%: 47-68; 55/95 pacjentów). Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wyniosła 2.1 miesięcy (zakres: 0.7-5.7). Wśród pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, mediana długości odpowiedzi na leczenie niwolumabem wyniosła 8.7 miesięcy (95% CI: 6.8-NE; zakres 0.0+, 23.1+).

Bezpieczeństwo stosowania niwolumabu u pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina oceniano na grupie 263 dorosłych pacjentów z badań klinicznych CheckMate -205 (n=240) oraz -039 (n=23). Wśród tych pacjentów (populacja, w której oceniano bezpieczeństwo: n=263) poważne reakcje niepożądane wystąpiły u 21% badanych. Najczęstsze poważne reakcje niepożądane zgłaszane u ≥1% pacjentów to: reakcje na wlew, zapalenie płuc, wysięk płynu opłucnej, gorączka, wysypka oraz zmiany zapalne płuc. Dziesięcioro pacjentów zmarło z powodów innych niż progresja choroby, w tym 6 z powodu komplikacji po autoprzeszczepie komórek macierzystych (auto-HSCT). W populacji, w której oceniano bezpieczeństwo, 4.2% pacjentów przerwało leczenie z powodu reakcji niepożądanych. W podgrupie pacjentów, w której oceniano skuteczność terapii (n=95), poważne reakcje niepożądane wystąpiły u 27% pacjentów. W badaniach CheckMate -205 oraz -039, wśród wszystkich pacjentów (populacja, w której oceniano bezpieczeństwo: n=263) oraz w podgrupie, w której oceniano skuteczność terapii (n=95), odpowiednio, najczęściej występowały następujące reakcje niepożądane (zgłaszane przez co najmniej 20% pacjentów): zmęczenie (32% oraz 43%), infekcja górnych dróg oddechowych (28% oraz 48%), gorączka (24% oraz 35%), biegunka (23% oraz 30%), i kaszel (22% oraz 35%). W podgrupie, w której oceniano skuteczność terapii (n=95), najczęstsze reakcje niepożądane obejmowały również wysypkę (31%), ból układu mięśniowo-szkieletowego (27%), świąd (25%), mdłości (23%), bóle stawów (21%) oraz zapalenie nerwów obwodowych (21%).

“Ważne jest, aby móc zaoferować nowe opcje terapeutyczne pacjentom z chorobami opornymi na leczenie, którzy wykorzystali wszystkie dostępne możliwości leczenia. Z powodu unikalnej patologii i biologii klasycznego chłoniaka Hodgkina oraz z naukowego punktu widzenia, badanie zastosowania inhibitora PD-1 ma głęboki sens” – komentuje Anas Younes, onkolog, kierownik Lymphoma Service w Memorial Sloan Kettering Cancer Center. “Najnowsze dane z badań klinicznych nad stosowaniem niwolumabu u pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina, u których nastąpił nawrót choroby lub progresja po niepowodzeniu autoprzeszczepu komórek macierzystych (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem vedotin są zachęcające i mają potencjał, aby wpłynąć na zmianę podejścia do leczenia tych pacjentów w przyszłości.”

 

Informacja na temat klasycznego chłoniaka Hodgkina (ziarnica złośliwa)

Chłoniak Hodgkina (HL), nazywany również chorobą Hodgkina lub ziarnicą złośliwą, jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek (limfocytów), które są częścią układu immunologicznego człowieka. Szacuje się, że w 2016 r. zostanie zdiagnozowanych 8,500 nowych przypadków chłoniaka Hodgkina na świecie, a ponad 1,100 osób umrze z tej przyczyny w tym roku. Zgodnie z danymi Lymphoma Research Foundation, klasyczny chłoniak Hodgkina jest najczęstszym typem chłoniaka Hodgkina, stanowiąc 95% przypadków. W tym typie chłoniaka Hodgkina, komórki nowotworowe nazywane komórkami Reed-Sternberg, są nieprawidłowymi komórkami limfocytów B. 

Bristol-Myers Squibb i immunoonkologia: Rozwój badań onkologicznych

Firma Bristol-Myers Squibb wierzy, że w przyszłości leczenie nowotworów będzie opierać się na immunoonkologii, która obecnie uważana jest za główny rodzaj terapii na równi z leczeniem chirurgicznym, radioterapią, chemioterapią oraz terapiami celowanymi dla niektórych rodzajów raka.

Bristol-Myers Squibb posiada bogate portfolio obejmujące leki immunoonkologiczne zarówno w fazie badań klinicznych, jak już zarejestrowane. Prowadzony przez Bristol-Myers Squibb program badań klinicznych obejmuje szereg wskazań, w tym guzów litych oraz hematologicznych nowotworów złośliwych, różne linie leczenia oraz badania histologiczne, a jego celem jest wspieranie badań w zakresie całkowitego czasu przeżycia i czasu odpowiedzi. Bristol-Myers Squibb jest pionierem badań, które doprowadziły do pierwszej rejestracji kombinacji dwóch leków immunoonkologicznych i wciąż bada rolę skojarzonej terapii.

Bristol-Myers Squibb bada również inne punkty kontrolne układu immunologicznego w leczeniu raka, w tym CTLA-4, CD-137, KIR, SLAMF7, PD-1, GITR, CSF1R, IDO oraz LAG-3. Mogą one prowadzić do nowych metod leczenia – w skojarzeniu lub w monoterapii – aby pomóc pacjentom w walce z różnymi rodzajami nowotworów.

Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim oraz firmami biotechnologicznymi, Bristol-Myers Squibb bada leki immunologiczne oraz ich kombinacje z innymi lekami, dzięki czemu może osiągnąć cel, jakim jest udostępnienie nowych terapii w praktyce klinicznej.

Zobowiązaniem firmy Bristol-Myers Squibb jest osiągnięcie oczekiwanego przez chorych, przedłużenia czasu przeżycia pacjentów z trudnymi do wyleczenia rodzajami nowotworów oraz do poprawy jakości ich życia.


O Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb jest globalną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się odkrywaniem, opracowywaniem i dostarczaniem innowacyjnych leków, które pomagają pacjentom przezwyciężać ciężkie choroby. Więcej informacji na temat Bristol-Myers Squibb na stronie internetowej BMS.com. Można nas też śledzić na LinkedIn, Twitter, YouTube.

 

Oświadczenie odnoszące się do przyszłości Bristol-Myers Squibb

Niniejsza informacja prasowa zawiera tzw. stwierdzenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu definicji podanej w amerykańskiej ustawie z 1995 roku o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia te odnoszą się do prac badawczych i rozwojowych nad produktami farmaceutycznymi oraz do ich komercjalizacji. Owe stwierdzenia wybiegające w przyszłość oparte są na teraźniejszych oczekiwaniach i siłą rzeczy związane jest z nimi pewne ryzyko i niepewność, w tym też czynniki, które mogłyby opóźnić lub zmienić którekolwiek z nich i które mogłyby być odpowiedzialne za to, że faktyczne wyniki w przyszłości będą się istotnie różnić od teraźniejszych oczekiwań. Nie można dać żadnych gwarancji na potwierdzenie się w przyszłości stwierdzeń wybiegających w przyszłość. Inne ryzyko związane z tego typu stwierdzeniami polega na tym, że nie ma gwarancji, że niwolumab zostanie dopuszczony do obrotu, a nawet jeśli zostanie, to stanie się produktem komercyjnym odnoszącym sukces rynkowy Zawarte w niniejszej informacji prasowej stwierdzenia wybiegające w przyszłość powinny być oceniane w kontekście wielu niepewności mających wpływ na działalność firmy Bristol-Myers-Squibb, szczególnie tych, które zidentyfikowano w omówieniu czynników ostrożnościowych w sprawozdaniu rocznym firmy Bristol-Myers-Squibb złożonym na Formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, w naszych sprawozdaniach kwartalnych składanych na Formularzu 10 Q oraz w naszych sprawozdaniach bieżących składanych na Formularzu 8 K. Bristol-Myers-Squibb nie przyjmuje na siebie żadnego zobowiązania do publicznego aktualizowania wszelkich stwierdzeń wybiegających w przyszłość w wyniku uzyskania nowych informacji, zachodzenia określonych zdarzeń w przyszłości ani z innych powodów.

 

###

Kontakt:

 

Katarzyna Pawluczyk, tel.: +48 608 555 481, katarzyna.pawluczyk@bms.com

ONCO2016MA17 maj 2016

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski