Uhonorowanie Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego – Lublin 23 października 2004 roku.

 

 Uchwała Nr IV/20/2004 z dnia 6
października 2004 r.
Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie


w sprawie przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego za
zasługi dla rozwoju aptekarstwa.


Na podstawie § 4 Regulaminu przyznawania Medalu im. prof.
Bronisława Koskowskiego Naczelna Rada Aptekarska postanawia:



§ 1


Przyznać medal aptekarzom wymienionym wymienionym na liście, która
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr n.farm. Jerzy Łazowski


Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Andrzej Wróbel


Załącznik nr 1


1. mgr farm. Jerzy Biliński (Gdańsk)
2. mgr farm. Michał Czapor
(Zielona Góra)
3. mgr farm. Lidia Czyż (Rzeszów)
4. mgr farm. Stanisława
Drelich (Opole)
5. dr n. farm. Roman Duda (Kielce)
6. mgr farm. Romuald
Godlewski (Lublin)
7. mgr farm. Wiesław Guzowski (Łódź)
8. dr n. farm.
Stefan Kaliszuk (Lublin)
9. mgr farm. Janusz Kisielewski (Lublin)
10.mgr
farm. Piotr Klima (Katowice)
11.mgr farm. Krystyna Kubatko (Kraków)
12.mgr
farm. Aleksandra Kuczma (Kalisz)
13.mgr farm. Ryta Ląd (Białystok)
14.mgr
farm. Maria Lipiec (Lublin)
15.mgr farm. Jan Magnuski (Warszawa)
16.mgr
farm. Mieczysław Marzec (Koszalin)
17.mgr farm. Janusz Płomiński
(Poznań)
18.mgr farm. Zdzisław Policzkiewicz (Lublin)
19.mgr farm. Maria
Radda (Bielsko-Biała)
20.mgr farm. Janina Samsonowicz (Wrocław)
21.mgr
farm. Józef Soluch (Lublin)
22.mgr farm. Bogdan Surowiak
(Częstochowa)
23.mgr farm. Marian Franciszek Suskiewicz (Olsztyn)
24.mgr
farm. Łucja Wachowska (Bydgoszcz)
25.mgr farm. Wanda Wiśniewska (Szczecin)

26.mgr farm. Elżbieta Wojtan (Lublin)
27.mgr farm. Rajmund Zarzycki
(Koszalin)


 Uroczyste wręczenie medali odbyło się w dniu 23 października
2004 roku w Lublinie w trakcie Ogólnopolskich Obchodów Święta Kosmy i Damiana –
Patronów Aptekarzy i Farmaceutów.


Sylwetki osób nagrodzonych “Medalem im. Bronisława Koskowskiego”
opracowane na podstawie materiałów otrzymanych z Okręgowych Izb
Aptekarskich.


Mgr farm. Jerzy Biliński – poza pracą zawodową przez wiele
lat działał aktywnie w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym. W latach 1973-1981
pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji aptek szpitalnych. Aktywnie uczestniczył
w tworzeniu samorządu zawodowego aptekarzy. Uczestniczył w powołaniu Koła
Seniorów przy GOIA w Gdańsku.

Mgr farm. Michał Czapor –
Przewodniczący Sekcji Historii Farmacji Izby Lubuskiej, przez dwie kadencje
Sekretarz w Izbie Lubuskiej, Kronikarz, długoletni członek PTFarm, aptekarz z
40-sto letnim doświadczeniem zawodowym.

Mgr farm. Lidia Czyż
poza pracą zawodową tworzyła Komitet Założycielski samorządu
aptekarskiego Tymczasowej OIA w Rzeszowie oraz członkiem Komitetu
Ogólnopolskiego. Przez cały czas pracy izby aptekarskiej jest członkiem ścisłego
prezydium. Pełni funkcję redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego POIA.
Jest konsultantem naukowym do spraw Farmacji aptecznej. Pełni funkcję Prezesa
Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jest członkiem Komitetu
Redakcyjnego czasopisma naukowego “Farmacja Polska”.


Mgr farm.
Stanisława Drelich –
poza pracą zawodową szerzyła oświatę sanitarną,
współpracowała z PCK i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, członek Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego. Od powstania Opolskiej Izby Aptekarskiej czynnie
zaangażowana w pracach samorządu zawodowego. Obecnie jest skarbnikiem OIA w
Opolu.

Dr n. farm. Roman Duda
Wiceprezes Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Autor 30 oryginalnych prac z
zakresu farmacji stosowanej, balneochemii i balneologii, reumatologii i
niezgodności recepturowych. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa
Homeopatii i Polskiego Towarzystwa Homotoksykologii.

Mgr farm.
Romuald Godlewski –
poza pracą zawodową w aptece, przez szereg lat był
Przewodniczącym Koła Polskiego Towarzystwa farmaceutycznego. Był jednym z
organizatorów i założycieli Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, w której
przez cztery kadencje był członkiem Rady i pełnił funkcję Prezesa Delegatury w
Białej Podlaskiej. Działał w samorządzie terytorialnym. Był radnym Powiatu
Grodzkiego, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. Przez
wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Zwalczania Narkomanii i
przeciwdziałania alkoholizmowi.

Mgr farm. Wiesław Guzowski
poza pracą zawodową w aptece, pełnił funkcję Inspektora do spraw
Gospodarki Lekiem w Łowiczu. Odznaczony Srebrną Odznaką Związku
Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

Mgr farm. Janusz
Kisielewski –
dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie. Na rzecz samorządu aptekarskiego działa od chwili
jego powołania. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelskiego
Wydziału Farmaceutycznego im. mgr farm. Witolda Łobarzewskiego, członek Zarządu
Głównego PTF, zastępca Sekcji Historii Farmacji PTF oddziału w Lublinie, Członek
władz Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół AM w Lublinie. Od 2002 r doradca w
Ministerstwie Zdrowia ds. współpracy z zagranicą, członek Komisji Zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie.

Mgr farm. Piotr Klima –
członek ORA w Katowicach (obecnej i ubiegłych kadencji) oraz wieloletni działacz
społeczny na rzecz środowiska farmaceutycznego, w 2003 r. laureat
ogólnopolskiego konkursu “Apteka bez barier” , w aptece muzealnej wartości meble
apteczne Radny Raciborza.

Mgr farm. Krystyna Kubatko –
poza pracą zawodową w aptece, od pierwszej kadencji działa aktywnie jako członek
ORA w Krakowie. Była wieloletnim sekretarzem ORA. Stworzyła i prowadziła sekcję
samopomocy aptekarskiej i bank wolnych miejsc dla
farmaceutów.

Mgr farm. Aleksandra Kuczma – na wszystkich
stanowiskach, jakie pełniła w pracy zawodowej, wykazywała się bardzo
dużym zainteresowaniem sprawami środowiska farmaceutycznego. Włożyła duży wkład
pracy w kształcenie młodej kadry aptekarzy. Pełniła różne funkcje w ostrowskim
Kole PTF. Obecnie jest zastępcą przewodniczącego Koła.

Mgr farm.
Ryta Ląd –
była opiekunem wielu aptekarzy ubiegających się o stopnie
specjalizacyjne. Była wiceprezesem ORA w Białymstoku, następnie członkiem.
Obecnie jest sekretarzem ORA. Jest członkiem Komisji Pomocy
Koleżeńskiej.

Mgr farm. Jan Magnuski – poza pracą
zawodową w aptece, był jednym z założycieli reaktywowanego samorządu
aptekarskiego, delegatem na okręgowe i Krajowe Zjazdy Aptekarzy wszystkich 4
kadencji, a także członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej. Przez 3 kadencje pełnił
funkcję przewodniczącego w jednej z najbardziej aktywnych delegatur OIA w
Warszawie – w Delegaturze w Siedlcach.

Mgr farm. Janusz
Płomiński
– wielki społecznik, mówią o Nim “skromny, porządny facet”,
działacz samorządu terytorialnego – były radny wojewódzki, zapalony myśliwy,
zdobywca wielu nagród w strzeleckich zawodach sportowych, wiceprezes
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej III kadencji, członek Prezydium Rady
I i II kadencji.

Mgr farm. Maria Radda – poza pracą
zawodową w aptece, od I kadencji Izb Aptekarskich aż po dzień dzisiejszy jest
członkiem Rady Beskidzkiej Izby Aptekarskiej, natomiast w II i III kadencji
pełniła i pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady. W latach 1994-1998 została
wybrana przez miejscową społeczność rodzinnego miasta do samorządu
terytorialnego i jako radna pracowała w Komisji Zdrowia rady Miejskiej miasta
Żywca pełniąc funkcje wiceprzewodniczącej tej Komisji.

Mgr farm.
Janina Samsonowicz –
poza pracą zawodową w aptece, pełniła przez dwie
kadencje trudną rolę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Bardzo aktywnie
uczestniczyła w procesie organizowania się Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej i
wspomagała jej działanie swoją wiedzą i doświadczeniem. Udziela się w Klubie
Seniora DIA.

Mgr farm. Bogdan Surowiak – poza pracą zawodową w
aptece, pełnił funkcję Przewodniczącego Kolegium do Spraw Wykroczeń. Odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi. W 1988 r. wybrany Radnym Gminnej Rady Narodowej w
Rudnikach. Funkcję tą pełnił przez 2 i pół kadencji. Od 1996 r do 2003 r. pełnił
funkcję Przewodniczącego Sądu Aptekarskiego przy OIA w
Częstochowie.

Mgr farm. Marian Franciszek Suskiewicz – poza pracą
zawodową w aptece, był radnym miejskim, przewodniczącym PTTK powiatu
dziadowskiego, Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
województwa ciechanowskiego. W OIA w Warszawie pełnił funkcję zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Obecnie pełni funkcję
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Olsztynie.

Mgr
farm. Łucja Wachowska –
poza pracą zawodową w aptece, bierze czynny udział w
pracach zespołu ds. nauki i szkolenia. W okresie I kadencji była członkiem
zespołu orzekającego Okręgowego sądu Aptekarskiego. Otrzymała Odznakę Honorową
“Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” oraz Srebrny Krzyż Zasługi. W 2001 r.
otrzymała zaszczytny tytuł “Aptekarza Roku 2000” regionu Pomorza i
Kujaw.

Mgr farm. Wanda Wiśniewska – poza pracą zawodową w aptece,
dodatkowo była nauczycielem zawodu, a po przejściu na emeryturę pełniła funkcję
inspektora ds. szkoleń. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana.

Dr n.
farm. Stefan Kaliszuk –
poza pracą zawodową w aptece, Członek ORA w
Lublinie. Od 1999 r. członek NRA oraz jej Prezydium. Przewodniczący Komisji
Odwoławczej NRA – obecnie Koordynator Departamentu Odwoławczego, Skarg i
Wniosków. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w
Lublinie. Od 2003 r. członek Rady Społecznej przy Lubelskim Oddziale
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mgr farm. Maria Lipiec –
poza pracą zawodową w aptece, swoja działalność w samorządzie rozpoczęła z
chwilą jego reaktywowania. W 1995 r. została wybrana na członka Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Lublinie. Była też członkiem Prezydium. Przez dwie kadencje
pełniła także funkcję przewodniczącej Komisji ds. szkolenia. Od 2003 r. jest
członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego LOIA oraz delegatem na Krajowy Zjazd
Aptekarzy.

Mgr farm. Zdzisław Policzkiewicz – cały okres swej
pracy zawodowej poświęcił społeczności wiejskiej. Brał czynny udział w pracach
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Jako członek Gminnego Komitetu do Walki z Alkoholizmem czynnie
uczestniczył w pracach resocjalizacyjnych resocjalizacyjnych osobami
uzależnionymi. Był wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Zdrowia w Zamościu.
Po 1989 r. Zaangażował się w reaktywowanie samorządu aptekarskiego. W okresie
1991-1995 był członkiem LOIA pełniąc również funkcję Wiceprezesa Rady i Prezesa
Delegatury w Zamościu LOIA. Od 2003 r członek Okręgowego Sądu Aptekarskiego
LOIA.

Mgr farm. Józef Soluch – poza pracą zawodową w aptece, w
latach 1982-1990 Inspektor Farmaceutyczny ZOZ w Krasnymstawie. Współorganizator
i wykładowca w Szkole Pielęgniarskiej w Krasnymstawie. Współorganizator LOIA,
członek LOIA i jej Prezydium oraz Prezes Delegatury LOIA w Chełmie, Wiceprezes
LORA przez dwie kadencje. Organizator Fundacji Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego
im. mgr farm. Witolda Łobarzewskiego. Delegat na Krajowy Zjazd
Aptekarzy.

Mgr farm. Elżbieta Wojtan – Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny w Lublinie. Bierze czynny udział w zjazdach i spotkaniach
aptekarzy województwa lubelskiego, podczas których dzieli się z innymi ogromną
wiedzą i doświadczeniem, które zdobyła za granicą, nie szczędząc własnego czasu.
Jest inicjatorką spotkań z Izbą Aptekarską w celu wspólnego rozwiązywania
bieżących problemów fachowych. Ściśle współpracuje i przekazuje swoje bogate
doświadczenie jednostkom administracji rządowej, samorządowej, samorządowi
aptekarskiemu, lekarskiemu i innym jednostkom.

Mgr farm.
Mieczysław Marzec
– jeden ze współorganizatorów Izby Aptekarskiej
rejonu Koszalińsko-Słupskiego, wiceprezes I-szej kadencji, organizator i
pierwszy Prezes Towarzystwa pomocy im. Brata Alberta w Słupsku, zorganizował
schronisko dla bezdomnych na 50 podopiecznych, poeta i uzdolniony deklamator,
laureat I nagrody ogólnopolskiego konkursu.

Mgr farm. Rajmund
Zarzycki
– ma wielkie zasługi w tworzeniu Izby Aptekarskiej w
Koszalinie, był jej pierwszym Prezesem, jest współredaktorem Biuletynu ŚOIA,
bardzo aktywnie pracuje na rzecz integracji środowiska, propagator
ziołolecznictwa, zapalony fotoreporter.



Wszystkim uhonorowanym gratuluję i wyrażam swoje głębokie uznanie
i szacunek,życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w pracy i w życiu
osobistym.



Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Andrzej
Wróbel

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski