Wykaz aktów prawnych 
(wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*)
dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych

Stan prawny na 17.09.2019 r.

(zmiany – dział III, opis – dział IV)

DZIAŁ I
Kodeks i Ustawy

1. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej 2012

NIA https://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/

 Izby aptekarskie

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

DU 2019.0.1419

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1419/1

Prawo farmaceutyczne

3. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
ISAP Tekst ujednolicony – stan na dzień 05 września 2019 r.

3.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 4)

DU 2019.0.1590
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

3.b) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne

DU 2019.0.1542
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1542/1

3.c) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2019.0.959
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

3.d) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne

DU 2019.0.499
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych

4.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 5)

DU 2019.0.1590
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

4.b) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Art. 3)

DU 2019.0.1394
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1394

4.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DU 2019.0.1373
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1373/1

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych

5.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 4)

DU 2019.0.1590
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

5.b) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2019.0.1096

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1096/1

5.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

DU 2019.0.784
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/784/1

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

DU 2019.0.852

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/852/1

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

DU 2016.0.871

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/871/1

Ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

8.a) Ustawa z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

DU 2010.225.1465

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/225/1465/1

8.b) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

DU 2006.249.1824

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/249/1824/1

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
DU 2019.0.1569

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1569/1

Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

10.a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.

o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 3)

DU 2018.0.1375

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1

10.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DU 2016.0.1718

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1718/1

Przepisy wprowadzające

11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DU 2001.126.1382

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/126/1382/1

Ustawa o wyrobach medycznych

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r.

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

DU 2018.0.175

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/175/1

Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
DU 2018.0.1541
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1541/1

Przepisy wprowadzające

14. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

DU 2009.76.641

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/76/641/1

Ustawa o działalności leczniczej

15.a) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 2)

DU 2019.0.959
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

15.b) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2018.0.2219

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2219/1

15.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

DU 2018.0.2190
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2190/1

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych

16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

DU 2019.0.1440

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1440/1

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych

DU 2018.0.1986

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1579/1

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

18.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 1)

DU 2019.0.1590
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

18.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

DU 2019.0.537

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/537/1

Ustawa o zawodzie felczera

19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

DU 2018.0.2150

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2150/1

Ustawa o zdrowiu publicznym

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

DU 2017.0.2237

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2237/1

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

21.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 9)

DU 2019.0.1590
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

21.b) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 2)

DU 2019.0.1096

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1096/1

21.c) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2018.0.1515

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1515/1

21.d) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 6 i Art. 8)

DU 2018.0.697

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1

21.e) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

DU 2017.0.1845

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1845/1

Ustawa o produktach biobójczych

22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

DU 2018.0.2231

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2231/1

23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

DU 2019.0.576
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/576/1

Kwalifikacje zawodowe nabyte w UE

24. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa zmienia m.in.:

Ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DU 2016.0.65

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/65/1

Ustawa o rezerwach strategicznych

25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

DU 2017.0.1846
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1846/1

Ustawa o produktach kosmetycznych

26. Ustawa z dnia 4 października 2018 r.

o produktach kosmetycznych

DU 2018.0.2227

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2227/1

DZIAŁ II
Obwieszczenia i rozporządzenia

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ogłoszony: 2019-08-30

Obowiązuje: 2019-09-01

Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.65

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/65/

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszony: 2019-09-13

Obowiązuje: 2019-09-15

Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.74

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/74/

3. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszony: 2019-06-05

Stan na: 2019-01-01

Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.44

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/44/

4.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

DU 2019.0.1745

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1745/1

4.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

DU 2018.0.1591

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1591/1

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

DU 2018.0.1555

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1555/1

6. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

DU 2019.0.1267

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1267/1

7.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2019.0.1253

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1253/1

7.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2019.0.718

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/718/1

7.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2019.0.436

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/436/1

7.d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2018.0.1773

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1773/1

7.e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie recept

DU 2018.0.745

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

DU 2019.0.943

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/943/1

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

DU 2018.0.2008

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2008/1

10. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

DU 2018.0.1951

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1951/1

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

DU 2018.0.1821

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1821/1

12.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

DU 2018.0.1626

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1626/1

12.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

DU 2015.0.1109

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1109/1

13.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

DU 2018.0.909

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/909/1

13.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

DU 2011.18.94

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/18/94

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

DU 2018.0.499

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/499/1

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

DU 2018.0.299

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/299/1

16.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

DU 2018.0.281

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281/1

16.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

DU 2017.0.1061

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1

17.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2017.0.2428

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2428/1

17.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2010.204.1353

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1353

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem

DU 2017.0.2337

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2337/1

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

DU 2017.0.1582

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1582/1

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

DU 2017.0.1217

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1

21.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

DU 2017.0.1058

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1058/1

21.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

DU 2017.0.547

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/547/1

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

DU 2017.0.0969

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/0969/1

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

DU 2017.0.0885

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/0885/1

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

DU 2017.0.516

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/516/1

25. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

DU 2017.0.509

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/509/1

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

DU 2016.0.2189

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2189/1

27. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek

DU 2016.0.1960

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1960/1

28. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

DU 2016.0.1769

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1769/1

29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

DU 2016.0.1179

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1179/1

30. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DU 2016.0.1128

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1128/1

31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

DU 2016.0.1085

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1085/1

32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

DU 2016.0.1044

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1044/1

33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

DU 2016.0.816

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/816/1

34. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

DU 2015.0.2098

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2098/1

35. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

DU 2015.0.1889

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1889/1

36. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

DU 2015.0.481

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/481/1

37. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

DU 2014.0.765

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/765/1

38. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

DU 2013.0.1478

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1478/1

39. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

DU 2013.0.698

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/698/1

40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

DU 2013.0.665

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/665/1

41.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list subwencji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

DU 2013.0.540

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/540/1

41.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

DU 2005.72.642

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/72/642/1

42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych

DU 2013.0.491

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/491/1

43. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

DU 2013.0.364

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/364/1

44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej

DU 2012.0.489

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/489/1

45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

DU 2012.0.1259

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1259/1

46. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie inspekcji badań klinicznych

DU 2012.0.477

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/477/1

47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

DU 2012.0.349

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/349/1

(podświetlony na niebiesko na stronie RCL)

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000349

(uznany za uchylony – data uchylenia: 2017-01-01)

MZ https://www.gov.pl/zdrowie/sprowadz-leki-z-zagranicy

48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

DU 2012.0.348

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/348/1

49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

DU 2012.0.236

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/1

50.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

DU 2011.10.56

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/10/56

50.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

DU 2003.97.891

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/97/891

51.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2010.204.1352

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1352/1

51.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2009.155.1234

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/155/1234/1

51.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2009.24.151

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/24/151/1

52. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

DU 2009.129.1069

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/129/1069/1

53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie praktyki zawodowej w aptece

DU 2009.31.215

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/31/215/1

54. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

DU 2009.21.118

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/21/118/1

55. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie reklamy produktów leczniczych

DU 2008.210.1327

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/210/1327/1

56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

DU 2008.57.347

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/57/347/1

57. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r.

w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

DU 2007.150.1072

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/150/1072/1

58. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

DU 2007.146.1027

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/146/1027/1

59. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

DU 2007.24.153

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/24/153/1

60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

DU 2005.189.1603

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/189/1603/1

61.a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2005 r.

o sprostowaniu błędów

DU 2005.134.1130

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/134/1130/1

61.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

DU 2005.123.1034

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/123/1034/1

61.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

DU 2004.136.1458

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/136/1458/1

62.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

DU 2005.122.1032

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/122/1032/1

62.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

DU 2002.126.1082

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/126/1082/1

63. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera

DU 2005.45.434

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/45/434/1

64. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

DU 2004.274.2723

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/274/2723/1

65. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r.

w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

DU 2004.13.115

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/13/115/1

66. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r.

w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

DU 2003.179.1755

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/179/1755/1

67. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

DU 2003.65.612

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/612/1

68. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

DU 2003.65.609

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/609/1

69.a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2003 r.

o sprostowaniu błędów

DU 2003.47.406

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/47/406/1

69.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia

DU 2003.27.232

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/27/232/1

70. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

DU 2003.37.325

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/37/325/1

71. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

DU 2002.219.1845

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/219/1845/1

72. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

DU 2002.216.1831

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/216/1831/1

73. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

DU 2002.208.1770

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/208/1770/1

74. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DU 2002.191.1600

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/191/1600/1

75. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

DU 2002.187.1566

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1566/1

76. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

DU 2002.187.1565

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1565/1

77. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

DU 2002.171.1395

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/171/1395/1

78. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

DU 2002.161.1338

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1338/1

79. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

DU 2002.161.1337

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1337/1

80. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

DU 2002.113.0989

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/113/989/1

81. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.

DU 1992.94.470

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1992/s/94/470/1

DZIAŁ III
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

17 września 2019 r.

Dział I (ustawy)

a) Dodano:

bz.

b) Zmieniono:

pkt 2 ujednolicenie (D.U. 2019.0.1419) zamiast 2 a, b

pkt 3 a, b, c, d 2 zmiany (D.U. 2019.0.1542, 1590) zamiast 3 a, b

pkt 4 a, b, c 2 zmiany (D.U. 2019.0.1394, 1590) zamiast 4

pkt 5 a, b, c zmiana (D.U. 2019.0.1590) zamiast 5 a, b

pkt 9 ujednolicenie (D.U. 2019.0.1569) zamiast 9 a, b

pkt 16 ujednolicenie (D.U. 2019.0.1440) zamiast 16 poprzednie ujednolicenie)

pkt 18 a, b zmiana (D.U. 2019.0.1590) zamiast 18

pkt 21 a, b, c, d, e zmiana (D.U. 2019.0.1590) zamiast 21 a – d

c) Poprawiono:

w wersji 7/8.2019 błędne pkt, które zostały usunięte:

2.a), 3.a), 5.b)

Dział II (rozporządzenia)

a) Dodano:

pkt 5 nowy (D.U. 2019.0.1555) uchylono 582 z 2019 r.

b) Zmieniono:

pkt 1 nowy (obw. MZ 2019.65)

pkt 2 nowy (obw. MZ 2019.74)

pkt 3 nowy (obw. MZ 2019.44) uzupełnienie

pkt 4 a, b zamiast 11 (D.U. 2019.0.1745)

zmiana numeracji

pkt 6 – 12 (dawne 4 – 10)

pkt 13 – 81 (dawne 12 – 80)

c) Poprawiono:

bz.

DZIAŁ IV
Opis opracowania

W dziale pierwszym – ustawy są umieszczone wg klucza ważności (moim zdaniem) z tym, że na pierwszym miejscu jest Kodeks Etyki. W przypadku poprawianej ustawy na pierwszym miejscu jest poprawka (tzn. pod literą a) a na kolejnym ustawa główna lub obwieszczenie Marszałka o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy (pod literą b lub c).

W dziale drugim – rozporządzenia są umieszczone wg klucza opublikowania w Dzienniku Ustaw z tym, że na pierwszym miejscu jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia, które zmienia się co dwa miesiące, a na drugim Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku poprawianego rozporządzenia o kolejności w zestawieniu ogólnym decyduje umieszczenie poprawki najświeższej w Dzienniku Ustaw. Poprawki są umieszczane w pierwszej kolejności (tzn. pod literą a) a na kolejnym miejscu poprawka wcześniejsza czy też właściwe rozporządzenie.

RCL – Rządowe Centrum Legislacji

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

Uwagi, zauważone błędy lub ewentualne nowe akty prawne proszę przesyłać na mój adres mailowy marematy@poczta.onet.pl

Opole, dn. 17.09.2019 r.

wersja 9/10.2019

(Dz.U. 2019.0. ostatnia poz. 1768)

opracował: mgr farm. Marek Matysik

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Opolu

* Hiperłącza korzystają z zasobów Rządowego Centrum Legislacji oraz z zasobów Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Polecamy strony www Rządowego Centrum Legislacji :

http://rcl.gov.pl

http://www.dziennikustaw.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne.

Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się:

 1. Konstytucję;

 2. ustawy;

 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;

 6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;

 7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra, a także akty prawne dotyczące:

  1. stanu wojny i zawarcia pokoju;

  2. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;

  3. skrócenia kadencji Sejmu;

  4. wyborów do Sejmu i Senatu;

  5. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

  6. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

  7. stanu wojennego;

  8. stanu wyjątkowego;

  9. stanu klęski żywiołowej;

  10. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji, oraz inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.

Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji „Pomoc

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz.U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Z uwagi na wymagania systemu ISAP i stosowanie (14 znakowego) identyfikatora zawierającego rok, numer i pozycję – wszystkie dokumenty od 2012 r. mają w miejsce „numeru” wpisane „000”. Przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola „numer.”

Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF

Pokaż przyciski
Ukryj przyciski