Wykaz aktów prawnych
(wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*)
dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych

Stan prawny na 28.05.2022r

(zmiany – dział III, opis – dział IV)

DZIAŁ I Kodeks i Ustawy

1. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej 2012

NIA https://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/

Farmaceuta (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000097/U/D20210097Lj.pdf

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty

DU 2022.0.184

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/184

Izby aptekarskie

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910410179/U/D19910179Lj.pdf

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

DU 2021.0.1850

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1850

Prawo farmaceutyczne (tekst ujednolicony ISAP) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf

4.a) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 2)

DU 2021.0.2120

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2120

4.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne

DU 2021.0.1977
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1977

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001285/U/D20211285Lj.pdf

5.a) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2021.0.2120

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2120

5.b) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2021.0.1292

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1292

5.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DU 2021.0.1285
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1285

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111220696/U/D20110696Lj.pdf

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

DU 2022.0.463
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/463

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051791485/U/D20051485Lj.pdf

7.a) Ustawa z dnia 24 marca 2022 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/764

7.b) Ustawa z dnia 24 marca 2022 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/763

7.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

DU 2020.0.2050

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2050

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

oraz ich rodzin (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000203/U/D20200203Lj.pdf

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

DU 2021.0.1656

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1656

Ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062491824/U/D20061824Lj.pdf

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

DU 2020.0.684

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/684

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112051203/U/D20111203Lj.pdf

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
DU 2020.0.2055

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2055

Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110820451/U/D20110451Lj.pdf

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DU 2020.0.836
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/836

Przepisy wprowadzające (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261382/U/D20011382Lj.pdf

12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DU 2001.126.1382

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/126/1382

Ustawa o wyrobach medycznych (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000974/T/D20220974L.pdf

13. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r.

o wyrobach medycznych

DU 2021.0.974

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/974

Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001541/U/D20181541Lj.pdf

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
DU 2018.0.1541
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1541

Przepisy wprowadzające

15. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

DU 2009.76.641

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/76/641

Ustawa o działalności leczniczej (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000295/U/D20200295Lj.pdf

16.a) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 4)

DU 2021.0.2120

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2120

16.b) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 3)

DU 2020.0.2345

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2345

16.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

DU 2020.0.295
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/295

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001440/U/D20191440Lj.pdf

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

DU 2019.0.1440

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1440

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019Lj.pdf

18.a) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r.

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Art. 1)

DU 2022.0.25

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/25

18.b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. –

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

DU 2019.0.2020

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2020

18.c) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych

DU 2019.0.2019

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2019

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000790/O/D20210790.pdf

19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

DU 2021.0.790

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/790

Ustawa o zawodzie felczera (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000742/O/D20210742.pdf

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

DU 2021.0.742

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/742

Ustawa o zdrowiu publicznym (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001916/U/D20151916Lj.pdf

21.a) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.

o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2021.0.2469

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2469

21.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

DU 2021.0.1956

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1956

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000702/U/D20200702Lj.pdf

22.a) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 4)

DU 2020.0.2345

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2345

22.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

DU 2020.0.702

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/702

Ustawa o produktach biobójczych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110820451/U/D20110451Lj.pdf

23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

DU 2020.0.836

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/836

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111741039/U/D20111039Lj.pdf

24. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

DU 2022.0.551
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/551

Kwalifikacje zawodowe nabyte w UE (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000065/U/D20160065Lj.pdf

25. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa zmienia m.in.:

Ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DU 2016.0.65

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/65

Ustawa o rezerwach strategicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102291496/U/D20101496Lj.pdf

26. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 21 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

DU 2020.0.2051
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2051

Ustawa o produktach kosmetycznych

27. Ustawa z dnia 4 października 2018 r.

o produktach kosmetycznych

DU 2018.0.2227

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2227

DZIAŁ II Obwieszczenia i rozporządzenia

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ogłoszony: 2022-04-20

Obowiązuje: 2022-05-01

Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.41

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/41/

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszony: 2022-04-25

Obowiązuje: 2022-05-01

Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.43

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/43/

3. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszony: 2021-08-03

Dz. Urz. Min. Zdr. 2021.57

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/57/

link do rejestru

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/zagadnienia-rejestracyjne/rejestr-produkt%C3%B3w-leczniczych

4.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

DU 2022.0.1077

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1077

4.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

DU 2022.0.852

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/852

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

DU 2022.0.1028

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1028

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

DU 2022.0.1027

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1027

7. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19

DU 2022.0.1003

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1003

8.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych

DU 2022.0.972

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/972

8.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych

DU 2021.0.2342

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2342

9. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

DU 2022.0.969

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/969

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

DU 2022.0.950

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/950

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

DU 2022.0.932

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/932

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie praktyki zawodowej w aptece

DU 2022.0.784

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/784

13.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

DU 2022.0.744

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/744

13.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

DU 2022.0.342

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/342

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DU 2022.0.734

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/734

14.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

DU 2022.0.412

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/412

14.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

DU 2022.0.38

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/38

14.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

DU 2021.0.1035

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1035

14.d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

DU 2002.171.1395

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/171/1395

15. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

DU 2022.0.342

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/342

16.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

DU 2021.0.274

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/274

16.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

DU 2021.0.518

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/518

16.c) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

DU 2021.0.406

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/406

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

DU 2022.0.208

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/208

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

DU 2022.0.153

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/153

19.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

DU 2022.0.23

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/23

19.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

DU 2002.161.1338

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1338

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

DU 2021.0.2499

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2499

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty

DU 2021.0.2494

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2494

22.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

DU 2021.0.2306

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2306

22.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

DU 2021.0.668

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/668

23.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

DU 2021.0.2236

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2236

23.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

DU 2018.0.1951

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1951

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty

 1. DU 2021.0.1922

 2. RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1922

 1. 25.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 2. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na

 3. zlecenie

 4. DU 2021.0.1691

 5. RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1691

 6. 25.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r.

 7. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu

 8. wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 9. DU 2021.0.704

 10. RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/704

26.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające rozporządzeniew sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

DU 2021.0.1688

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1688

26.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

DU 2021.0.1581

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1581

27.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2021.0.1114

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1114

27.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie recept

DU 2020.0.2424

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2424

28.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

DU 2021.0.883

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/883

28.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

DU 2015.0.2098

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2098

29.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

DU 2021.0.714

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/714

29.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

DU 2017.0.509

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/509

30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

DU 2021.0.668

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/668

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

DU 2021.0.642

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/642

32. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

DU 2021.0.566

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/566

33. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

DU 2021.0.377

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/337

34. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

DU 2021.0.166

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/166

35. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

DU 2020.0.1847

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1847

36. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

DU 2020.0.1772

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1772

37.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

DU 2020.0.1408

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1408

37.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

DU 2019.0.2062

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2062

37.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

DU 2017.0.516

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/516

38. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

DU 2020.0.28

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/28

39.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

DU 2019.0.2108

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2108

39.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

DU 2018.0.2008

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2008

40.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

DU 2019.0.2096

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2096

40.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

DU 2002.187.1565

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1565

41.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

DU 2019.0.2081

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2081

41.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

DU 2016.0.1044

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1044

42.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

DU 2019.0.2033

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2033

42.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

DU 2005.122.1032

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/122/1032

42.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

DU 2002.126.1082

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/126/1082

43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

DU 2019.0.943

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/943

44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

DU 2018.0.1821

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1821

45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

DU 2018.0.299

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/299

46. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem

DU 2017.0.2337

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2337

47. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

DU 2017.0.0885

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/0885

48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

DU 2016.0.2189

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2189

49. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

DU 2016.0.1769

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1769

50. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

DU 2016.0.1179

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1179

51. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

DU 2016.0.816

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/816

52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

DU 2015.0.481

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/481

53. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

DU 2014.0.765

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/765

54. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

DU 2013.0.1478

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1478

55. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

DU 2013.0.698

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/698

56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych

DU 2013.0.491

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/491

57. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

DU 2012.0.1259

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1259

58. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej

DU 2012.0.489

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/489

59. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie inspekcji badań klinicznych

DU 2012.0.477

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/477

60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

DU 2012.0.349

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/349

(podświetlony na niebiesko na stronie RCL)

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000349

(uznany za uchylony – data uchylenia: 2017-01-01)

MZ https://www.gov.pl/zdrowie/sprowadz-leki-z-zagranicy

61. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

DU 2012.0.236

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/236

62.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

DU 2011.10.56

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/10/56

62.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

DU 2003.97.891

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/97/891

63.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2010.204.1352

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1352

63.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2009.155.1234

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/155/1234

63.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2009.24.151

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/24/151

64. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

DU 2009.21.118

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/21/118

65. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie reklamy produktów leczniczych

DU 2008.210.1327

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/210/1327

66. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r.

w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

DU 2007.150.1072

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/150/1072

67. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

DU 2007.146.1027

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/146/1027

68. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

DU 2007.24.153

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/24/153

69. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

DU 2005.189.1603

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/189/1603

70. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera

DU 2005.45.434

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/45/434

71. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r.

w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

DU 2004.13.115

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/13/115

72. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

DU 2003.65.612

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/612

73. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

DU 2003.65.609

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/609

74. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

DU 2003.37.325

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/37/325

75. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

DU 2002.219.1845

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/219/1845

76. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

DU 2002.208.1770

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/208/1770

77. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

DU 2002.187.1566

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1566

78. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

DU 2002.161.1337

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1337

79. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

DU 2002.113.0989

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/113/989

DZIAŁ III Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

28 maja 2022 r.

Dział I (ustawy)

a) Dodano:

bz

b) Zmieniono:

pkt 7 a, b, c zmiana (D.U. 2022.763, 764) zamiast 7

pkt 13 zmiana (D.U. 2022.974) zamiast 13

c) Poprawiono:

bz

Dział II (rozporządzenia)

a) Dodano:

pkt 5 (D.U. 2022.1028) nowy

pkt 10 (D.U. 2022.950) nowy

pkt 11 (D.U. 2022.932) nowy

pkt 14 (D.U. 2021.734) nowy

b) Zmieniono:

pkt 1 nowy (obw. MZ 2022.41)

pkt 2 nowy (obw. MZ 2022.43)

pkt 4 a, b zmiana (D.U. 2022.852, 1077) zamiast 71

pkt 6 zmiana (D.U. 2022.1027) zamiast 12

pkt 7 ujednolicenie (D.U. 2022.1003) zamiast 20 a, b

pkt 8 a, b zmiana (D.U. 2022.972) zamiast 13

pkt 9 ujednolicenie (D.U. 2022.969) zamiast 34 a, b

pkt 12 zmiana (D.U. 2022.784) zamiast 58

pkt 13 a, b zmiana (D.U. 2022.342) zamiast 5

zmiana numeracji

15 dawny 4

16 – 21 dawny 6 – 11

22 – 27 dawny 14 – 19

28 – 40 dawny 21 – 33

41 – 63 dawny 35 – 57

64 – 75 dawny 59 – 70

76 – 79 dawny 72 – 75

c) Poprawiono:

b.z.

DZIAŁ IV Opis opracowania

W dziale pierwszym – ustawy są umieszczone wg klucza ważności (moim zdaniem) z tym, że na pierwszym miejscu jest Kodeks Etyki. W przypadku poprawianej ustawy na pierwszym miejscu jest poprawka (tzn. pod literą a) a na kolejnym ustawa główna lub obwieszczenie Marszałka o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy (pod literą b lub c).

W dziale drugim – rozporządzenia są umieszczone wg klucza opublikowania w Dzienniku Ustaw z tym, że na pierwszym miejscu jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia, które zmienia się co dwa miesiące, a na drugim Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku poprawianego rozporządzenia o kolejności w zestawieniu ogólnym decyduje umieszczenie poprawki najświeższej w Dzienniku Ustaw. Poprawki są umieszczane w pierwszej kolejności (tzn. pod literą a) a na kolejnym miejscu poprawka wcześniejsza czy też właściwe rozporządzenie.

RCL – Rządowe Centrum Legislacji

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

Uwagi, zauważone błędy lub ewentualne nowe akty prawne proszę przesyłać na mój adres mailowy marematy@poczta.onet.pl

Opole, dn. 28.05.2022 r.

wersja 05/06.2022

(Dz.U. 2022.0. ostatnia poz. 1137) opracował: mgr farm. Marek Matysik

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Opolu

* Hiperłącza korzystają z zasobów Rządowego Centrum Legislacji oraz z zasobów Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Polecamy strony www Rządowego Centrum Legislacji :

http://rcl.gov.pl

http://www.dziennikustaw.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne.

Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się:

 1. Konstytucję;

 2. ustawy;

 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;

 6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;

 7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra, a także akty prawne dotyczące:

  1. stanu wojny i zawarcia pokoju;

  2. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;

  3. skrócenia kadencji Sejmu;

  4. wyborów do Sejmu i Senatu;

  5. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

  6. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

  7. stanu wojennego;

  8. stanu wyjątkowego;

  9. stanu klęski żywiołowej;

  10. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji, oraz inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.

Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji „Pomoc

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz.U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Z uwagi na wymagania systemu ISAP i stosowanie (14 znakowego) identyfikatora zawierającego rok, numer i pozycję – wszystkie dokumenty od 2012 r. mają w miejsce „numeru” wpisane „000”. Przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola „numer.”

Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   PDF

Pokaż przyciski
Ukryj przyciski