ZARZĄDZENIE NR 50/2024/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 21 MAJA 2024 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE USŁUG FARMACEUTY DOTYCZĄCYCH ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

  • W zarządzeniu Nr 48/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

  •  Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego wykonywanych od 1 maja 2024 r.
  •  Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
  1. Do 1 czerwca 2024 r. dopuszcza się złożenie wniosku sporządzonego według wzoru określonego w zarządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Do rozpatrzenia wniosków, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się ust. 1.
  •  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Filip Nowak

 

Uzasadnienie

Przepisami zarządzenia wprowadza się zmiany w załącznikach do zarządzenia Nr 48/DGL/2024 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Zmiany mają charakter techniczny i sprostowujący, polegający na poprawie oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do wniosku – tj. zamiana z: „programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego” na: „programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego” oraz na doprecyzowaniu treści wniosku.

Ponadto poprawiono układ graficzny informacji zamieszczonych w oświadczeniach – stanowiących załączniki nr 1 i 2 do wniosku, natomiast w zakresie realizacji obowiązku zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz zobowiązania do stosowania przepisów z tego obszaru, dokonano podziału na dwa osobne punkty w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku.

Z kolei zmiana określenia wartości punktowej jednostki rozliczeniowej w Katalogu produktów rozliczeniowych – związana jest z potrzebą dostosowania ww. wartości do wymagań systemu informatycznego.

Celem tej zmiany jest poprawna implementacja do systemu informatycznego NFZ propozycji ilościowo cenowej oraz wartości kwoty zobowiązania oraz jej właściwe sprawozdawanie przez jednostkę przygotowującą sprawozdanie z wykonanych usług, bez konieczności poprawy treści złożonych wniosków o zawarcie umowy.

Do zarządzenia wprowadzono przepisy przejściowe, które pozwalają na zastosowanie obu wzorów wniosków i załączników do wniosku w terminie do 1 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE (PDF)

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH (PDF)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W ZAKRESIE USŁUG FARMACEUTY DOTYCZĄCYCH ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO (PDF)

OŚWIADCZENIA (PDF)

WNIOSEK W SPRAWIE NUMERU KONTA BANKOWEGO (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski