ELEKTRONICZNE „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY” W APLIKACJI MOBYWATEL

W dniu 29 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej ogłoszono treść aktu prawnego – ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234). Art. 50 ustawy o aplikacji mObywatel wprowadza następujące zmiany w art. 17 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873):

1) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo zaawansowaną pieczęcią elektroniczną.”;

2) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

„3b. Dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie może być udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

3c. Dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–7 i 9.”.

Zgodnie z brzmieniem art. 84 pkt 4 ustawy o aplikacji mObywatel, art. 50 wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy.

Stosownie do brzmienia art. 76 ust. 1 ustawy o aplikacji mObywatel, Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w art. 17 ust. 3 pkt 2, ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 50. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie (art. 76 ust. 2 ustawy o aplikacji mObywatel).

Aplikacja jest dostępna na samrtfony. Wszystkie niezbędne informacje związane z działaniem mObywatel znajdą Państwo TUTAJ

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski