INFORMACJA NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI HOMEOPATYCZNYMI W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, co następuje:

  1. Stosowne obowiązujące regulacje prawne dotyczące produktów leczniczych homeopatycznych, w tym zasady dopuszczenia do obrotu oraz ich obrotu, zawiera m.in.:
    • ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301);
    • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2022 r. poz. 2363), które określa warunki sporządzania produktów leczniczych homeopatycznych w aptece oraz;
    • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U. z 2023 r. poz. 69), który wskazuje, że w skład powierzchni podstawowej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzi izba do sporządzania produktów leczniczych homeopatycznych, jeżeli apteka sporządza produkty lecznicze homeopatyczne.
  1. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi zawiera przepisy szczególne stosowane do homeopatycznych produktów leczniczych. Zgodnie z art. 13 tej dyrektywy, Państwa Członkowskie zapewniają, że homeopatyczne produkty lecznicze wytwarzane i wprowadzane do obrotu we Wspólnocie są rejestrowane albo dopuszczane na zasadach określonych w dyrektywie.
  2. Ustawa z dnia z dnia 10 grudnia 2020 r.  o zawodzie farmaceuty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1873) stanowi, że zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym, a jego wykonywania ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego. Ponadto ustawa zawiera normy określające kwalifikacji niezbędne do wykonywania zawodu farmaceuty. Farmaceuta wykonujący zawód w aptece samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta, i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić farmaceucie (aptekarzowi) samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością.
  3. Farmaceuci jako wykwalifikowani fachowcy medyczni, posiadający stosowne doświadczenie, sporządzając lub wydając produkty lecznicze homeopatyczne zobowiązani są stosować się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie farmaceuty oraz Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że w odpowiedzi na interpelację (nr 41431) pana posła Kazimierza Matusznego, w dniu 6 czerwca 2023 r. stanowisko w sprawie homeopatii przedstawił Minister Zdrowia. Treść stanowiska dostępna dostępna TUTAJ (plik PDF)
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski