INFORMACJA O WYROKACH NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCYCH DOPUSZCZALNOŚCI ZMIAN WSPÓLNIKÓW W SPÓŁKACH JAWNYCH PROWADZĄCYCH APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w pięciu wyrokach (sygn. akt II GSK 719/20, II GSK 720/20, II GSK 1374/19, II GSK 1387/19 oraz II GSK 1452/19) orzekł, że wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, uzyskanego przed 25 czerwca 2017 r., będący skutkiem zmiany wspólnika w spółce jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną, a złożony po 24 czerwca 2017 r.,

– musi być rozpatrywany na podstawie przepisów obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. i może być rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku, gdy nowy wspólnik jest farmaceutą albo spółką farmaceutów, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Naczelna Izba Aptekarska występowała ww. sprawach na prawach strony.

Wyroki dotyczą rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, czy dopuszczalne jest dokonanie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzyskanego przez spółkę jawną przed 25 czerwca 2017 r. w sytuacji, gdy do grona wspólników dołącza podmiot, który nie spełnia wymogu podmiotowego określonego w art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, tj. nie jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu lub nie jest spółką jawną (ew. partnerską), której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

W motywach ustanych do ww. wyroków Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, że obecnie wszystkie zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, zarówno wydanych przed 25 czerwca 2017 r., jaki i wydanych od tej daty, tzn. po wejściu w życie tzw. „ustawy o aptece dla farmaceuty”, muszą być dokonywane z uwzględnieniem zmienionego brzmienia art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Powyższe oznacza, że nie jest możliwe dokonanie zmiany zezwolenia w sytuacji, gdy do grona wspólników dołącza podmiot, które nie jest obecnie uprawniony do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski