Gemini Apps sp. z o.o. przegrywa spór sądowy z Naczelną Izbą Aptekarską

GEMINI APPS SP. Z O.O. PRZEGRYWA SPÓR SĄDOWY Z NACZELNĄ IZBĄ APTEKARSKĄ O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH ORAZ ZANIECHANIE CZYNÓW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie – VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej wydał wyrok w sprawie z powództwa Gemini Apps sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

W związku z komunikatem Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 1 lipca 2020 r. Gemini Apps sp. z o.o. wniosła powództwo przeciwko NIA zarzucając naruszenie jej dóbr osobistych oraz popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji.

Gemini Apps Sp. z o.o. w pozwie przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej wniosła o:

 • nakazanie NIA zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacjina temat rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji Spółki „ReceptaGemini.pl” (dalej: „Aplikacja”), jakoby postępowanie Spółki stanowiło „patologię”, która rzekomo miała gromadzić dane o stanie zdrowia pacjentów i profilować te dane w sposób niezgodny z prawem, a także jakoby Spółka w sposób nielegalny pobierała dane z Systemu E-Zdrowie (P1), jak również jakoby Powód stosował nieetyczne praktyki godzące w dobre imię farmaceutów oraz szkodzące pacjentom;
 • zasądzenie od NIA sumy pieniężnej na cel charytatywny;
 • zobowiązanie NIA do niezwłocznego usunięcia oświadczenia z 1 lipca 2020 roku, które zostało opublikowane na stronie nia.org.pl;
 • nakazanie NIA opublikowania na stronie nia.org.pl przeprosin;
 • nakazanie NIA opublikowania na stronie: „Zaufaj mi, jestem farmaceutą”, pod adresem: https://www.facebook.com/jestemfarmaceuta/, przeprosin.

Sąd I instancji, spośród pięciu żądań zawartych w pozwie, przychylił się w pełni do żądania z pkt 3 i częściowo (w 50%) do żądania z pkt 2.

W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo.

Sąd I instancji nie znalazł m.in. podstaw do uwzględniania żądania dotyczącego opublikowania przeprosin przez NIA oraz żądania nakazania NIA określonego działania. Sąd I instancji nakazał usunięcie komunikatu z 1 lipca 2020 r. ze strony internetowej NIA oraz wpłatę na cel charytatywny. Jednocześnie działanie Naczelnej Izby Aptekarskiej nie zostało uznane za czyn nieuczciwej konkurencji wymierzony w Gemini Apps sp. z o.o., jak twierdził powód. Sąd I instancji nie rozstrzygnął, co do prawidłowości funkcjonowania stworzonej przez powoda aplikacji, lecz zakwestionował przede wszystkim kategoryczność sformułowań zawartych w komunikacie z 1 lipca 2020 r.

Na skutek apelacji złożonej przez obie strony Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym:

 • oddalił powództwo Gemini Apps sp. z o.o. o zobowiązanie NIA do usunięcia oświadczenia z dnia 1 lipca 2020 r;
 • oddalił powództwo o zasądzenie od NIA sumy pieniężnej na cel charytatywny;
 • obciążył w całości Gemini Apps sp. z o.o. obowiązkiem zwrotu NIA kosztów procesu;
 • oddalił apelację Gemini Apps sp. z o.o., co oznacza podtrzymanie wyroku I instancji w części oddalającej roszczenia powoda;
 • zasądził od Gemini Apps sp. z o.o. na rzecz NIA zwrot kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Wydanie powyższego orzeczenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie oznacza, że zostały oddalone wszystkie żądania Gemini Apps sp. z o.o. względem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski