Wniosek do Wojewodów o spowodowanie wydawania leków przez okienka ekspedycyjne w aptekach

Naczelna Rada Aptekarska wnosi o podjęcie odpowiednich działań, w trybie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) mających na celu wydanie polecenia przedsiębiorcom prowadzącym apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na terenie województwa do dziennej ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyłącznie poprzez okienka ekspedycyjne służące co do zasady do wydawania leków w porze nocnej.

Uzasadnienie

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ryzyka zarażenia COVID-19 i koniecznością zapewnienia przez apteki i punkty apteczne nieograniczonego dostępu pacjentom do leków ratujących zdrowie i życie w okresie podwyższonego ryzyka zarażenia się tą chorobą, w ocenie samorządu aptekarskiego zachodzi uzasadniona konieczność ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w kontaktach z pacjentami potencjalnie zainfekowanymi, tak, aby zwiększone ryzyko zachorowalności nie doprowadziło do ustania pracy aptek i punktów aptecznych, czyli podstawowych źródeł zaopatrzenia pacjentów w niezbędne leki.

W tym celu, Naczelna Rada Aptekarska proponuje rozważenie nałożenia na przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne obowiązku wydawania produktów leczniczych wyłącznie za pośrednictwem okienek ekspedycyjnych, służących do nocnej ekspedycji leków, również w porze dziennej w okresie zwiększonego ryzyka epidemiologicznego.

Obowiązek nieograniczonego dostępu pacjentów do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki w porze dziennej wynika wprost z przepisów § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2002 r. poz. 1395) i jest egzekwowany przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych jako bezwzględnie obowiązujący.

Wydawanie leków w okresie zwiększonego ryzyka epidemiologicznego na normalnych zasadach, tj. poprzez nieograniczony dostęp pacjentów do izby ekspedycyjnych aptek i punktów aptecznych może doprowadzić do faktycznego zaprzestania pracy tych miejsc, w przypadku zarażenia personelu.

Z tego też względu Naczelna Rada Aptekarska wnosi o podjęcie odpowiednich działań, opisanych powyżej, mających przeciwdziałać niezakłóconej pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w interesie przede wszystkim pacjentów.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski