Dyskredytacja wizerunku zawodu farmaceuty i zdecydowana reakcja NIA

1 lutego br. AbstrachujeTV nagrali film rzekomo obrazujący pracę farmaceuty w aptece. Niestety zamiast śmiechu pozostaje niesmak, żenada i naruszenie dóbr osobistych. Naczelna Izba Aptekarska zdecydowanie sprzeciwia się tego rodzaju praktykom stanowczo reagując na zamieszczony materiał.

ABSTRA sp. z o.o.

Mińska 25 lok. 50

03 – 808 Warszawa

WEZWANIE

PRZEDSĄDOWE DO DOBROWOLNEGO ZANIECHANIA DZIAŁAŃ NARUSZAJĄCYCH PRAWO ORAZ DOBRA OSOBISTE FARMACEUTÓW

Działając w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej, reprezentującej zawód farmaceuty, w związku powzięciem informacji na temat zamieszczenia w serwisie internetowym „YouTube” filmu pt.: „Czego NIE mówią: APTEKARZE” (link: https://www.youtube.com/watch?v=HzzaJhnYz5c), wzywam:

  • do natychmiastowego zaniechania działań polegających na publicznym rozpowszechnianiu informacji naruszających prawo i dobra osobiste farmaceutów, tj. do usunięcia ww. filmu z serwisu internetowego „YouTube” oraz innych serwisów internetowych, w których został zamieszczony ww. film;
  • do wskazania autora/autorów ww. filmu, poprzez przekazanie imienia, nazwiska, a także zajmowanego stanowiska.

Przyczyną skierowania do Państwa przedmiotowego wezwania są krzywdzące treści kierowane w ww. filmie do opinii publicznej, a dotyczące rzekomego sposobu pracy farmaceutów z pacjentami, którzy wykonują swój zawód w aptekach ogólnodostępnych. Podkreślić należy, iż formułowany przez Państwa przekaz nie znajduje odzwierciedlenia ani potwierdzenia w faktach, a ich prezentowanie opinii publicznej ma jednoznacznie negatywny wpływ na wizerunek zawodu farmaceuty, jego dobre imię oraz renomę. Są to ponadto twierdzenia o charakterze zniesławiającym.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, iż zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Zgodnie zaś z art. 448 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia

Informuję, że rodzaj i zakres działań prawnych, jakie zostaną podjęte przez Naczelną Izbę Aptekarską w związku z umieszczeniem ww. filmu uzależnione będą także od sposobu i czasu realizacji powyższych wezwań.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski