Osoby uprawione do korzystania z usług farmaceutycznych poza kolejnością

Na podstawie art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1510 ze późn. zm.), art. 1-4 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U.  2016 r., poz. 1255 z późn. zm.) prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

• Kobiety w ciąży

• Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1.01.2017 r.)

• Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (od 01.07.2018 r.).

• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, 

• Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci 

• Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017 r.)

• Osoby represjonowane z powodów politycznych osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018 r.)

Podstawa prawna:
art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski