Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Szpitalnej. Raport z działalności – 2017/2018 rok

Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Szpitalnej
(European Association of Hospital Pharmacists – EAHP)

Europejska Deklaracja Farmacji Szpitalnej i internetowe narzędzie do samooceny

W ramach kontynuacji projektu wdrażania założeń Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej, EAHP stworzyło narzędzie do samooceny (Self-Assessment tool, SAT) oraz program ośrodków wymiany i doskonalenia farmaceutów (Statement Implementation Learning Collaborative Centres, SILCC). Obie inicjatywy były promowane podczas 23. Kongresu EAHP w Göteborgu (21-23 marca 2018 r.).
Narzędzie do samooceny umożliwi farmaceutom ocenę stopnia zaawansowania procesu wdrażania założeń Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej w danym szpitalu. Program SILCC pozwoli na wymianę farmaceutów pomiędzy szpitalami w poszczególnych krajach członkowskich, aby doskonalić umiejętności związane z zagadnieniami poruszanymi w Deklaracji. Przeprowadzenie ewaluacji przy użyciu narzędzia do samooceny jest podstawowym wymogiem zgłoszenia apteki szpitalnej do udziału w programie SILCC. Do programu SILCC przystąpiło dotychczas sześć szpitali.
W październiku 2017r. odbyło się drugie spotkanie Ambasadorów EAHP, a ponadto w styczniu 2018r. – pierwsze szkolenie dla Ambasadorów dotyczące rozwoju umiejętności przywódczych. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i zostało pozytywnie ocenione przez uczestników. EAHP planuje kontynowanie podobnych szkoleń, a propozycja zabezpieczenia środków w budżecie na ich sfinansowanie zostanie przedstawiona do akceptacji przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Ankiety

Grupa robocza dedykowana analizie wyników ankiet przeprowadzanych wśród członków EAHP przedstawiła podczas Kongresu w Göteborgu wstępne wyniki ankiety 2017 r. i ich porównanie z wynikami z lat poprzednich. Pełne wyniki zostaną zaprezentowane podczas Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2018 r. Jesienią rozpocznie się przeprowadzanie ankiet tegorocznych.

Program stażowy dla studentów farmacji

Program cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, jednak brakuje szpitali które godziłyby się ich przyjmować. Przedstawiciele EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association – Europejskie Towarzystwo Studentów Farmacji) promowali projekt podczas marcowego Kongresu EAHP.
Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.eahp.eu/students/eahp-epsa-internship-platform
Wspólne Ramy Kształcenia – Common Training Framework

Pomiędzy październikiem 2017 r. a styczniem 2018 r. odbyło się wiele spotkań grup roboczych pracujących nad programem Wspólnych Ram Kształcenia (Common Training Framework, CTF). Grupa robocza 1 opracowała zestawienie kompetencji wymaganych dla farmaceutów szpitalnych w ramach Wspólnych Ram Kształcenia. Grupa robocza 2 przygotowała m.in raport dotyczący przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Grupa ta zakończyła działalność. Grupa robocza 3 zajmuje się kontaktami z organizacjami krajowymi w celu promocji projektu CTF, współpracując z grupą roboczą 4 mającą za zadanie opracowanie planu wdrożenia projektu.

Więcej informacji dotyczących Wspólnych Ram Kształcenia: http://www.hospitalpharmacy.eu/

Opublikowano wyniki ankiety dotyczącej przemieszczania się farmaceutów szpitalnych pomiędzy krajami Unii Europejskiej (Labour Mobility Report). Raport został oficjalnie zaprezentowany 31 stycznia 2018r. w siedzibie EAHP. Podczas prezentacji obecni byli m.in. przedstawiciele Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), Europejskiej Organizacji Onkologicznej (European Cancer Organisation, ECCO), Europejskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (European Pharmaceutical Students’ Association, EPSA) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Raport dostępny jest na stronie: http://www.eahp.eu/content/eahp-labour-mobility-report-out

Dyrektywa dotycząca zwalczania fałszowania leków (Falsified Medicines Directive, FMD)

Przedstawiciele EAHP brali udział w wielu spotkaniach dotyczących tzw. Dyrektywy fałszywkowej. włączając się m.in. w prace Europejskiej Organizacji Weryfikacji Leków (European Medicines Verification Organisation, EMVO) oraz Europejskiej Federacji Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA). Celem Dyrektywy jest uruchomienie ogólnoeuropejskiego systemu umożliwiającego weryfikację autentyczności leków. EMVO koncentrowała się m.in. na adresowaniu trudności związanych z wdrażaniem Dyrektywy m.in. powolnym procesie adaptacji systemu przez krajowe Organizacje Weryfikacji Autentyczności Leków oraz rejestracji producentów i importerów (On-boarding Partners, OBPs). Poruszano problemy braków personalnych i finansowych, kwestie dotyczące komunikacji z organizacjami decyzyjnymi na poziomie poszczególnych krajów oraz z sektorem szpitalnym. Ze względu na powolny postęp prac wdrożeniowych EFPIA zbiera opinie prawne dotyczące postepowania w przypadku opóźnień w implementacji Dyrektywy w poszczególnych sektorach (producentów, dystrybutorów, aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych). Termin zakończenia prac wdrożeniowych określony w Dyrektywie upływa 9 lutego 2019 r.

EFPIA jest szczególnie zainteresowana współpracą z sektorem szpitalnym. EMVO również próbowało kontaktować się z organami decyzyjnymi w poszczególnych krajach prosząc o zaangażowanie sektora szpitalnego, jednak apel pozostał bez odpowiedzi. EAHP zostało zobowiązane przez Komisję Europejską do przygotowania raportu ws. swoich działań na tym polu.

Braki Leków

EAHP planuje przeprowadzenie ankiety dotyczącej braków produktów leczniczych. Poprzednia ankieta przeprowadzona w 2014 r. spotkała się z pozytywnym przyjęciem, a wyniki były wielokrotnie cytowane przez inne organizacje europejskie.
Projekt Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA) i Szefów Agencji Leków (Heads of Medicines Agencies, HMA) dotyczący przeciwdziałaniu brakom leków. jest nadal w fazie planów.

Oporność antybiotykowa

EAHP uczestniczyło aktywnie w działaniach w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (EAAD – European Antibiotic Awareness Day) włączając się w propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków wśród społeczeństwa jak i wśród przedstawicieli zawodów medycznych.
EAHP promował wydarzenie w mediach społecznościowych, przygotowano także m.in. materiał wideo z wystąpieniem pani prezydent EAHP Joan Peppard (https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/get-involved/video-pledges/video-pledges-2017).

EAHP jest aktywnie zaangażowane w konsultacje dotyczące planów przeciwdziałania oporności antybiotykowej we współpracy z Europejskim Sojuszem na rzecz Zdrowia Publicznego (European Public Health Alliance, EPHA). Europejski plan działania w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe jest w ostatnim czasie obszarem szczególnego zainteresowania Komisji Europejskiej, EAHP planuje spotkanie z przedstawicielami Komisji w kwietniu lub maju w celu zaprezentowania aktywności EAHP w tym obszarze.

EAHP przedstawi propozycję uaktualnienia oficjalnego stanowiska ws. oporności antybiotykowej dla zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 2018 r.

eHealth, mHealth, stosowanie kodów kreskowych leków

Aktywność EAHP w tym obszarze w ciągu ostatnich kilku miesięcy była nieznaczna. Wystosowano odpowiedź do Komisji Europejskiej ws. konsultacji publicznych dotyczących digitalizacji w ochronie zdrowia – raport zostanie opublikowany wiosną lub latem tego roku.

EAHP zwraca uwagę na konferencję organizowaną w ramach tygodnia eZdrowia (eHealth week) przez HIMSS Europe (Healthcare Information and Management Systems Society). Szczegóły na stronie: http://www.himsseuropeconference.eu/sitges/2018

EAHP rozważa włączenie się (po uzyskaniu pozytywnej opinii swoich członków) w inicjatywę Digital Health Society promowaną przez European Connected Health Alliance (https://echalliance.com/).

Regulacje związane z rejestracją leków i leki biopodobne

EAHP będzie kontynuować współpracę z EMA w ramach grupy roboczej przedstawicieli zawodów medycznych (Healthcare Professionals’ Working Party, HCPWP).

Więcej informacji:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks/general/general_content_000735.jsp&mid=WC0b01ac05809e2d8e

EAHP weźmie udział w organizowanym przez Komisję Europejską warsztatach dotyczących leków biopodobnych. EAHP włączy się w organizację panelu poświęconego pozyskiwaniu leków oraz sesję edukacyjną. Spotkanie odbędzie się 14 września 2018r. i będzie dotyczyło głownie leków stosowanych w chorobach nowotworowych.

Publikacje (EJHP/BMJ) – podsumowanie, budżet

Wszystkie artykuły publikowane w European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP) są powiązane z założeniami Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej.

Na publikację oczekuje obecnie około 80 artykułów, więc rozważano wydanie dodatkowego numeru, jednak wydawca (British Medical Journal, BMJ) zwrócił uwagę na potencjalne problemy w indeksowaniu. Obecnie BMJ bierze pod uwagę dodawanie dodatkowych artykułów do każdego numeru lub publikację większości artykułów online. Mogłoby to pomóc zwiększyć zainteresowanie stroną internetową (http://ejhp.bmj.com/) i przyciągnąć potencjalnych reklamodawców. EJHP ma obecnie nowy skład redakcyjny, a redaktor naczelny Phil Wiffen będzie także szukał nowych członków rady doradczej.

EJHP poszukuje recenzentów, EAHP zachęca swoich członków do zaangażowania

Wydatki EJHP w 2017r zmieścił się w planowanym budżecie. Kolejny budżet szacowany jest na około 185 000 euro.

Kongres EAHP

24. Kongres EAHP odbędzie się w Barcelonie. Komitet Naukowy EAHP opracował już program naukowy. Rozpoczęto sprzedaż miejsc dla wystawców. Jako miejsca kolejnych kongresów rozważane są Genewa i Kopenhaga.

Seminaria EAHP 2018

EAHP planuje zorganizowanie dwu seminariów – jedno dotyczące terapii monitorowanej stężeniem leku (Therapeuctic drug monitoring as a tool for therapy optimization), a drugie dotyczące braków leków (Medicines Shortages – Coping and Unravelling Supply Chain disruptions). Szczegóły będą wkrótce dostępne na stronie http://www.eahp.eu/events/academy/EAHP-Academy-Seminars

Szkolenia Synergy Masterclass

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się 5 – 6 października 2018r w Brukseli. Temat spotkania dotyczy przywództwa i zarządzania. W 2019r. tematem będzie pozyskiwanie leków i zamówienia publiczne. Spotkanie w tym roku jak i przyszłoroczne sponsorowane jest przez firmę Amgen. Szczegóły i rejestracja: http://www.eahp.eu/synergy-masterclass

Walne Zgromadzenie (General Assembly, GA)

Walne zgromadzenie EAHP w 2019r. odbędzie się w Edynburgu. EAHP zachęca organizacje krajowe do składania kandydatur na miejsce organizowania kolejnych zgromadzeń.

Pracownicy EAHP

Jordi Mallarach dołączył do ekipy EAHP jako Policy Assistant. Będzie współpracował ze Stephanie Kohl, aby pomóc w opracowywaniu strategii i dokumentacji. Gonzalo Marzal Lopez będzie kontynuował pracę jako koordynator zespołu wdrażania założeń Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej przez kolejne dwa lata. Gonzalo jest również zaangażowany w projekt budowy narzędzia do samooceny SAT, projekt wymiany farmaceutów SILCC oraz projekt Wspólnych Ram Kształcenia CTF. Dane pracowników EAHP i ich role znajdują się na stronie: http://www.eahp.eu/about-us/staff

Finanse

Zarząd EAHP potwierdził zgodność wydatków z ustaleniami budżetu zaakceptowanego przez Walne Zgromadzenie z kilkoma wyjątkami, które zostaną opublikowane 1 maja 2018r. EAHP nie poniosło strat finansowych, mimo że były prognozowane. Kongres ma zapewnione wsparcie sponsorów (głownie Amgen, Bayer oraz Pfizer, Omnicell, MSD). Zarząd EAHP podtrzymał decyzję o dalszym finansowaniu projektu zgłoszonego przez Estonię (projekt zapoczątkowany w 2017r, dotyczy rekoncyliacji lekowej).

Z poważaniem,
Ewa Steckiewicz-Bartnicka

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski