GIF rekomenduje cofnięcie zezwoleń

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą cofać zezwolenia podmiotom, które – zarówno przed jak i po wejściu w życie „Apteki dla Aptekarza” –  dopuściły się przekroczenia 1 procenta aptek na terenie danego województwa. Potwierdził to Główny Inspektor Farmaceutyczny w piśmie skierowanym do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Jednocześnie GIF potwierdził, że podmioty, które na dzień wejścia w życie „Apteki dla Aptekarza”, a więc 25 czerwca 2017 r. prowadziły więcej niż 4 placówki w skali kraju oraz nie przekraczały 1 procenta aptek na terenie danego województwa, zachowują swoje zezwolenia.  GIF podkreślił również, że liczba zezwoleń dla tych podmiotów nie może ulec dalszemu zwiększeniu (np. w wyniku przejmowania kontroli nad inną spółką, przejmowania udziałów itp.), a w przypadku wystąpienia takich sytuacji, zezwolenia nabyte tą drogą będą cofane.

Tym samym Główny Inspektor Farmaceutyczny po raz kolejny wskazał właściwy sposób działania inspekcji, która ma skutecznie zapobiegać sytuacjom, gdy dane podmioty omijają prawo poprzez przejmowanie kontroli lub przejmowanie kolejnych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne.

Szczegółowe wyjaśnienia:

Naczelna Izba Aptekarska wystąpiła do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o potwierdzenie, że organ zezwalający, zgodnie z art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2211, z późn. zm.), ma obowiązek cofnąć zezwolenie lub zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę poprzez nabycie udziałów lub akcji w innej spółce lub spółkach prowadzących apteki doprowadzi do sytuacji, w której:

a. podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa.

b. jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych lub,

c. jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub,

d. prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub,

e. podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub

f. jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne.

W nawiązaniu do pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, w sprawie interpretacji przepisu art. 37ap w zw. z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Główny Inspektor Farmaceutyczny przedstawił następujące stanowisko:

  1. w przypadku stwierdzenia przekroczenia 1% prowadzonych aptek na terenie województwa (także jako podmiot kontrolujący w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny powinien rozważyć wszczęcie postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na podstawie art. 37ap ust. 1 pkt 2 oraz art. 99 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) w związku z zaprzestaniem spełniania warunków określonych przepisami prawa, wymaganymi do prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu,
  2. zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050) zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem 25 czerwca 2017 r. zachowują ważność,
  3. przywołany powyżej przepis nie stanowi ograniczenia do zastosowania art. 99 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) wobec podmiotów, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przed dniem 25 czerwca 2017 r., lecz na skutek czynności prawnych (nabycie udziałów lub akcji) dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r. prowadzą co najmniej cztery apteki (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.),
  4. w przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 25 czerwca 2017 r. prowadzą co najmniej cztery apteki ogólnodostępne (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,
  5. w przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 25 czerwca 2017 r. prowadzą co najmniej cztery apteki ogólnodostępne (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) są podstawy do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, jeżeli podmiot zwiększył liczbę prowadzonych aptek ogólnodostępnych na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r., lecz postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia może dotyczyć tylko tych aptek, które zaczęły być prowadzone przez wyżej wskazane podmioty na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r.

Ponadto Główny Inspektor farmaceutyczny wskazał, że przywołany w punkcie 5 sposób postępowania organów inspekcji farmaceutycznej ma prowadzić do uniknięcia sytuacji, w której podmioty prowadzące więcej niż cztery apteki ogólnodostępne przed 25 czerwca 2017 r., będą wykorzystywać postanowienia art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050) do omijania prawa poprzez przejmowanie kontroli lub przejmowanie kolejnych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, po dniu 24 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 1 – Pismo NIA do GIF z dnia 08.02.2018

Załącznik nr 2 – Odpowiedź GIF z dnia 19.03.2018

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski