Komunikat europejskich organizacji w sprawie braku leków w aptekach: Wszystkie podmioty biorące udział w dystrybucji leków muszą współpracować

Naczelna Izba Aptekarska jako członek Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), organizacji zrzeszonej w grupie roboczej pracującej również nad problemem braku leków w aptekach i ich nielegalnego wywozu poza granice krajów, przyłącza się do apelu o działania mające na celu wyeliminowanie problemu. Skala nieprawidłowości w całej Europie jest duża i naraża życie oraz zdrowie pacjentów. Ważne jest wspólne podjęcie działań w tym zakresie.

Europejskie stowarzyszenia reprezentujące producentów leków i wyrobów medycznych, dystrybutorów i hurtowników, a także farmaceutów (skupione wokół grupy roboczej, wymienione na końcu komunikatu) z zadowoleniem i satysfakcją przyglądają się podejmowaniu działań, które mają zaradzić problemowi niedostępności leków. Nieprawidłowości zostały dostrzeżone przez europejskie agencje takie jak: HMA (the Heads of Medicine Agencies), EMA (European Medicines Agency) oraz Rada i Komisja Europejska.

Przedstawiciele stowarzyszeń, które wspólnie pracują nad rozwiązaniami, zgodnie twierdzą, że aby wypracować długoterminowe rozwiązania eliminujące braki leków na rynkach europejskich potrzebna jest współpraca i ujednolicone działania wszystkich podmiotów na etapie całego łańcucha dostaw. Dlatego wzywają wszystkie podmioty mające związek z łańcuchem dystrybucji, aby nie bagatelizowały problemu i włączały się w inicjatywy i działania organizowane przez rządy swoich krajów oraz społeczności branżowe.

Temat zapewnienia przystępności cenowej i dostępu do leków został szczegółowo omówiony także podczas konferencji organizowanej przez prezydencję bułgarską Rady Unii Europejskiej 6 marca br. w Sofii: „Zdrowie jako rzeczywisty zwycięzca: konferencja na temat lepszych możliwości zapewnienia leków dla wszystkich”.

Zainteresowane tematyką organizacje proszą o większe zaangażowanie w międzynarodową dyskusję na temat problemu niedostępności leków. Ważne jest, aby także Ministrowie Zdrowia poszczególnych krajów dowiedzieli się i włączyli we współpracę nakierowaną na eliminowanie problemu i złagodzenie dotkliwych dla pacjentów skutków braku leków. Międzynarodowa współpraca w tym zakresie powinna uwzględniać doświadczenia i rozwiązania już wprowadzone w poszczególnych krajach oraz uwzględniać je przy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań.

Stowarzyszenia reprezentujące wszystkie podmioty skupione wokół łańcucha dostaw w 2015 roku utworzyły nieformalną grupę roboczą, która na początku 2017 roku opublikowała zbiór zaleceń, po których wprowadzeniu łańcuch dystrybucji leków będzie bardziej transparentny na każdym jego etapie, a dane dotyczące brakujących leków bardziej dostępne i przejrzyste. To z kolei spowoduje wczesne wykrywanie problemów i realną ocenę sytuacji związanej z brakiem leków. W całym procesie bardzo ważna jest spójność raportowania, zwiększony dostęp do informacji o każdym elemencie łańcucha dostaw, poprawa infrastruktury danych, a także procesów zarządzania.

Powyższe zalecenia (w całości dostępne http://www.pgeu.eu/en/policy/20:medicine-shortages.html) są elementem większego projektu, który na celu ma rozwiązanie rosnącego problemu braku leków w całej Unii Europejskiej, który niestety nie pozostaje bez wpływu na pacjentów, pracowników służby zdrowia, systemy opieki zdrowotnej oraz producentów i dystrybutorów.

Zalecenia zostały opracowane i uzgodnione przez następujące organizacje działające w ramach grupy roboczej:
The Association of the European Self-Medication Industry (AESGP), The European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), The European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), The European Industrial Pharmacists Group (EIPG), The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), The European Healthcare Distribution Association (GIRP), Medicines for Europe, The Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU).

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski