Polska farmacja jest na dobrym kursie

Warszawa, 03.01.2018 r.

Drodzy Farmaceuci! Koleżanki i Koledzy!

Skończył się rok 2017. Był to pracowity i pełen napięcia czas. Od 25 czerwca obowiązuje regulacja prawna, nazywana „Apteką dla Aptekarza”. Ustawa powierzyła odpowiedzialność za prowadzenie nowych aptek – działających w ramach wybranych spółek osobowych – jedynie farmaceutom. Na wprowadzenie tych przepisów wielu aptekarzy czekało od bardzo dawna. Dzisiaj widać już pierwsze pozytywne efekty przyjętych rozwiązań. Nie sprawdziły się katastroficzne przepowiednie przeciwników tej ustawy, ani groźby organizacji dyskredytujących działalność samorządu aptekarskiego.

Dzięki tej regulacji możemy zacząć mówić o nowej roli apteki, stawiającej mocniejszy akcent na ochronę zdrowia pacjenta. To właśnie pacjentowi, oprócz prawidłowo zrealizowanej recepty, potrzebna jest rzetelna informacja, troskliwa opieka i realne zainteresowanie jego sytuacją zdrowotną. Wychodząc z apteki powinien czuć się umocniony nadzieją, że jego zdrowie jest w dobrych rękach. Ta ustawa to umożliwia. Jest to przywilej i wielka szansa, ale także ogromna odpowiedzialność. Jestem pewna, że nie nadużyjemy zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni.

Przedsięwzięciem strategicznym dla samorządu na najbliższy czas jest wdrożenie opieki farmaceutycznej. Wierzę, że jest ona tym narzędziem, które spowoduje, że apteka stanie się kluczowym ogniwem systemu opieki zdrowotnej, który wreszcie w pełni zaczerpnie z zasobów, jakimi są wiedza, umiejętności i doświadczenie farmaceutów. Nie pytajmy dzisiaj, ile dostaniemy za opiekę. Pokażmy na co nas stać – będzie temu służyć pilotażowy program, który ruszy już niebawem. Jestem przekonana, że to, co dobre i wartościowe obroni się samo, a wysiłek zainwestowany w przygotowanie się do profesjonalnego świadczenia tej usługi zwróci się po wielokroć. Nie tylko jako rekompensata za wykonaną pracę, ale przede wszystkim jako poprawa zdrowia pacjentów i ogromne oszczędności dla płatnika.

Obserwuję wysoką frekwencję na konferencjach i spotkaniach szkoleniowych. Widzę, jak wzrastają Wasze kompetencje i jak ogromny potencjał drzemie w każdym z Was. Pacjenci potrzebują Waszej fachowości. To dzięki Waszej codziennej, ciężkiej pracy Polacy nam ufają. Jestem przekonana, że opieka farmaceutyczna jest wyzwaniem, które zostanie podjęte i da tym, którzy się w nie zaangażują całkowicie nową przestrzeń dla samorealizacji i zawodowego spełnienia.

Sprawowanie opieki farmaceutycznej wymaga nieustannego doskonalenia umiejętności zawodowych. Służą temu szkolenia ciągłe, które muszą być osadzone w realiach i powinny mieć wymiar praktyczny. Wsłuchujemy się w Wasze opinie, wiemy, jakie są Wasze oczekiwania odnośnie kształcenia ustawicznego. Interweniowaliśmy w tej sprawie na spotkaniach uzgodnieniowych dotyczących rozporządzenia o szkoleniach ciągłych, w których stroną byli także przedstawiciele resortu zdrowia i środowisk akademickich. Mam nadzieję, że projekt rozporządzenia zostanie podpisany przez Ministra Zdrowia w wersji uwzględniającej wypracowany kompromis.

Trwają prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Chcemy, aby regulacja objęła swoimi zapisami całe nasze środowisko. Pokładam głęboką nadzieję, że ustawa ta będzie sprzyjać budowaniu rangi zawodu. Ten kluczowy akt prawny powinien we właściwy sposób eksponować wolność i niezależność naszej profesji i pomagać w budowaniu jej etosu. Te atrybuty powinny pozostawać pod ochroną prawa, ponieważ są one najlepszymi gwarantami należytego wykonywania zawodu farmaceuty.

W roku 2018 będziemy musieli się zmierzyć z nowymi obowiązkami. Będzie to – obok pilotażu e‑recepty – przede wszystkim raportowanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (tzw. ZSMOPL). Sprawozdawczość wymagana przepisami musi być wykonywana rzetelnie, będziemy jednak podejmować starania, aby systemy mające zapewnić właściwy przepływ danych działały ergonomicznie. Proces informatyzacji nie powinien powodować odhumanizowania pracy, lecz ją wspierać, gdyż to zawsze człowiek – pacjent musi pozostać w centrum zainteresowania farmaceuty.

Miniony rok pokazał, że polityka otwartości i dialogu obrana przez samorząd sprawdza się. Wierzę, że dzięki takim działaniom przedstawiciele rządu i parlamentu zaczęli dostrzegać problemy z jakimi borykają się polskie apteki. Oprócz nowelizacji prawa farmaceutycznego ostatnie miesiące to także korzystne dla samorządu stanowisko Sejmu RP, skierowane do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające, że zakaz reklamy aptek nie narusza swobody działalności gospodarczej i jest zgodny z Konstytucją. Cieszę się również z dobrej współpracy z inspekcją farmaceutyczną, w szczególności w kwestii przestrzegania przepisów antykoncentracyjnych oraz z pozytywnych relacji z pozostałymi samorządami zawodów medycznych.

Jesteśmy zaangażowani we wszystkie kluczowe dla środowiska farmaceutycznego projekty, między innymi w prace nad stworzeniem i wdrożeniem informatycznego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Uregulowania wymaga kwestia obrotu pozaaptecznego, sprawa pełnienia przez apteki dyżurów nocnych czy problem braku leków na rynku, związany z ich nielegalnym wywozem za granicę. Potrzebna jest inicjatywa, przedstawianie przemyślanych argumentów i proponowanie regulacji rozsądnych, korzystnych dla aptekarzy, ale także możliwych do przyjęcia przez wszystkie zainteresowane strony. Musimy pamiętać, że najważniejszym interesariuszem zawsze jest pacjent, a zmiany legislacyjne powinny zapewniać jego  bezpieczeństwo. Będziemy występować na rzecz rozwiązań dobrych, potrzebnych i konstruktywnych. Głos samorządu aptekarskiego w dyskusji o kształcie ochrony zdrowia w Polsce nigdy dotąd nie był tak dobrze słyszany. Wiele udało się już osiągnąć.

Biorąc udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, organizowanych przez okręgowe izby aptekarskie miałam okazję przekonać się, jak wyjątkowymi ludźmi są farmaceuci – pełnymi pasji i zaangażowania, życzliwymi i umiejącymi współpracować. Te atuty, a także determinacja i wytrwałość będą nam potrzebne w nadchodzącym roku. Przed nami nowe, trudne, ale i ciekawe wyzwania.

W 2018 roku zamierzamy dalej rozbudowywać i unowocześniać zróżnicowane kanały i narzędzia informacyjne tak, aby docierać do jak największej liczby członków naszej organizacji. Chcę, aby każdy farmaceuta miał poczucie, że samorząd właściwie troszczy się o jego sprawy zawodowe. Pracujemy dla Was. Wierzę, że polska farmacja pozostanie na dobrym kursie.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Źródło: aptekarzpolski.pl

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski