Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków

Stanowisko: Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków

Lokalizacja: Warszawa

Kluczowe relacje: organizacje założycielskie, organizacje stowarzyszone, firmy będące członkami organizacji założycielskich i organizacji stowarzyszonych, media. Kluczowi interesariusze zewnętrzni w tym: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju, Główny Inspektorat Farmaceutyczny; szpitale, apteki, hurtownie farmaceutyczne, European Medicines Verification Organisation (EMVO)

Szczegółowe obowiązki:

• Opracowanie strategii działania i określanie kluczowych celów organizacji.
• Opracowanie i zarządzanie rocznym planem działania.
• Uzgadnianie i ustalanie priorytetów członków Rady Fundacji i zaangażowanych organizacji.
• Reprezentowanie organizacji w przestrzeni publicznej, zapewnienie spójnego i transparentnego informowania o działaniach organizacji.
• Proaktywne kształtowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym, budowanie pozycji organizacji poprzez rozwijanie silnych i opartych na zaufaniu relacji z zainteresowanymi stronami.
• Odpowiedzialność za działania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem postępowanie zgodnego z prawem, etycznego oraz spójnego z zasadami organizacji członkowskich.
• Zapewnienie terminowego przygotowania Polski do wdrożenia zapisów tzw. Dyrektywy Fałszywkowej (FMD)*
• Nadzór procesu wyboru dostawcy IT dla NMVS i zarządzanie wdrożeniem systemu.
• Odpowiedzialność za stworzenie procedur zarządzania NMVS i nadzór nad jego działaniem.
• Zarządzanie biurem i dostępnymi zasobami, w tym odpowiedzialność za personel biurowy i kwestie pracownicze.
• Wspieranie środowiska legislacyjnego sprzyjającego sprawnemu działaniu przepisów dotyczących FMD na polskim rynku farmaceutycznym.
• Analiza trendów rozwoju rynku farmaceutycznego oraz proponowanie rozwiązań zapewniających sprawne funkcjonowanie organizacji.
• Zapewnienie uczestnikom rynku farmaceutycznego i organizacji międzynarodowych obiektywnych informacji dotyczących działalności organizacji.
• Udział w konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych poświęconych wdrożeniu i działaniu FMD w Polsce.

Kwalifikacje i doświadczenie

Wykształcenie: wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, informatycznym,
medycznym, prawnym, farmaceutycznym lub pokrewnym

Języki: język ojczysty polski, płynny angielski

Ogólny profil:

• Kandydat powinien posiadać doświadczenie w obszarze zarządzania projektami, pozwalające na realizację nadzoru nad pracami dostawcy NMVS i organizowanie pracy grup projektowych.
• Kandydat powinien posiadać wiedzę nt. krajowych przepisów dotyczących obrotu farmaceutycznego i rozumieć główne obowiązki zainteresowanych stron.
• Kandydat powinien mieć silną osobowość pozwalającą mu na kontakty na najwyższym szczeblu administracji krajowej i międzynarodowej oraz działanie na forum publicznym jako twarz organizacji.
• Kandydat powinien rozumieć zasady etyczne i sposób działania międzynarodowego i krajowego obrotu farmaceutycznego oraz identyfikować się z nimi.

Doświadczenie zawodowe:

• Menedżer wyższego szczebla w sektorze medycznym, informatycznym lub pokrewnych.
• Minimum 10 lat doświadczenia zawodowego.
• Doświadczenie w zarządzaniu projektami, mile widziane doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych.
• Rozumienie rynku opieki zdrowotnej i farmaceutycznej, jak również złożonych interakcji pomiędzy zainteresowanymi stronami.
• Znajomość przepisów branżowych, w szczególności w zakresie obrotu farmaceutycznego.
• Umiejętność pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego, zdolność do podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu.
• Potwierdzona umiejętność w obszarze zarządzania ryzykiem.
• Doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Kompetencje przywódcze i zarządcze

• Strategiczne myślenie.
• Kompetencje przywódcze:

Wizjoner, zdolny do wyznaczania kierunku i działający proaktywnie wobec zmian otoczenia zewnętrznego.
Doświadczenie przywódcze, sprawdzone umiejętności w obszarze zarządzania, współpracy i motywowania współpracowników.

• Nastawienie na osiąganie wyników:

Ukierunkowany na osiąganie celów, gotowość do oddziaływania na środowisko zewnętrzne
Silny lider projektu, zdolny do organizowania, kontrolowania i inspirowania zespołów projektowych złożonych z osób z różnych organizacji i środowisk.

• Cechy osobiste:

Doskonałe umiejętności mówienia i prezentacji ustnej i pisemnej.
Dynamiczny, twórczy, przedsiębiorczy, inspirowany trudnymi zadaniami.
Charyzmatyczna osobowość o wysokich umiejętnościach pracy pod presją czasu w złożonym środowisku decyzyjnym

Procedura aplikacji:

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: kariera@nmvo.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2017 r.

* DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.Position Title: President of the NMVO Foundation

Location: Warsaw, Poland

Reports to: The Foundation Council

Direct Reports: TBD

Key Relationships: Founder Organizations, Member Companies of the Founder members; Key external stakeholders including Ministry of Health, Ministry of Economic Development, Chief Pharmaceutical Inspectorate; MAHs and MAH’s organizations, Hospitals, Pharmacists, Wholesalers, EMVO, Media.

Specific Responsibilities:

• Develop the strategy and setting key goals for organization.
• Develop and manage annual action plan to implement the agreed goals.
• Supervise the NMVS IT provider selection and works.
• Balance and prioritize needs of funder member service and stakeholder management.
• Represent the Organization in all forums, act as spokesman of the Organization, ensuring consistent and transparent message delivery.
• Proactively shape the environment, defend and improve the NMVO position by developing strong and trustworthy relationships with stakeholders.
• Act as head and public face of the Organization, ensuring legal and ethical conduct and adherence to founder’s organizations.
• Oversee all 3rd party business relationships, develop and ensure clear tendering process.
• Manage the office and all agreed plans by keeping the key financial targets.
• Ensure the timely preparation of the NMVS.
• Responsible for office staff and exercising employer rights.
• Holds the legal responsibility for all the activities of the Organization.
• Supporting approval of laws and regulations promoting FMD on the Polish pharmaceutical market.
• Analyzing pharmaceutical market development trends and providing pharmaceutical market participants and international organizations with the objective information related to activities thereof.
• Participating in conferences, symposiums, workshops, fairs, and round table discussions devoted to the FMD implementation in Poland.

Qualifications & Experience

• Education: University degree in business, IT, medicine, law, pharmacy, economics or related

• Languages: Native Polish, Fluent English

Overall profile:

• The candidate should be an experienced professional in project management domain, able to supervise works of IT NMVS provider and organize works of the founder organizations members.
• The candidate should have very deep understanding of national drug trade provisions and understand the main stakeholders responsibilities
• The candidate should have strong personality enabling him/her to get into the highest level of administration and then to act as a public face and voice of NMVO.
• The candidate should understand ethics and practices of international and national pharma as well as parallel importers and be easily associated with it.

Professional experience:

• Healthcare or pharmaceutical or IT sector high level manager
• Minimum 10 years professional experience.
• Deep knowledge of industry regulations, and its implications.
• Proven project management experience preferable with IT systems projects.
• In depth understanding of healthcare and pharmaceutical market as well as the complex interactions between stakeholders.
• Proven ability to work with a highly complicated decision making process, ability to build on decision made by consensus.
• Proven ability and experience of risk management.
• Experience within International business environment.

Leadership & Management Behavioral Competencies

• Strategic thinking.
• Leadership competencies:

Visionary and inspirational leader, able to set direction and be proactive with regard to market changes.
Significant leadership experience, proven ability to manage, team with and motivate associates of widely varying backgrounds.

• Drive for results:

Strong result oriented attitude, willingness to influence
A strong project leader, capable to organize, control and inspire the project teams composed on people from different organizations and groups.

Personal Characteristics:

• Excellent oral and written communication and presentation skills.
• Proactive, dynamic, making things happen.
• Creative, entrepreneurial, inspired by difficult tasks.
• Charismatic personality with high networking skills.

Application Procedure:

Please send a cover letter and CV to kariera@nmvo.pl

Application deadlineSeptember 10, 2017 r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski