Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

PROJEKT z dnia 03.07.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia  _______  2017 r.

w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Na podstawie art. 107zf ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1015 i 1200) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) ramowy program ciągłych szkoleń;
2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia;
3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu;
4) standardy ciągłego szkolenia;
5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie.

§ 2.

1. Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień z zakresu:

1) opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 poz. 1496);
2) postępu nauk farmaceutycznych, w szczególności:

a) farmakoterapii,
b) technologii postaci produktów leczniczych,
c) farmacji aptecznej,
d) farmacji szpitalnej,
e) farmacji klinicznej,
f) leku roślinnego,
g) farmakologii,
h) biotechnologii farmaceutycznej,
i) farmakoekonomiki,

3) zdrowia publicznego, w tym nadużywania oraz uzależnienia od produktów leczniczych;
4) prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty;
5) nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną;
6) zasad udzielania pierwszej pomocy.

2. Ciągłe szkolenia są realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”.

§ 3.

1. Farmaceuta odbywa ciągłe szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, przez:

1) udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;
2) udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem;
3) udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego;
4) uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk farmaceutycznych;
5) samokształcenie, realizowane poprzez:

a) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej,
b) przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie,
c) udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej,
d) przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
e) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
f) opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej,
g) opublikowanie jako autor lub współautor książki popularnonaukowej,
h) opublikowanie jako autor lub współautor artykułu naukowego oryginalnego,
i) opublikowanie jako autor lub współautor artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce,
j) opublikowanie jako autor lub współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
k) opublikowanie jako autor lub współautor tłumaczenia książki lub artykułu,

6) sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę (staż) w aptece;
7) samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego, opiekuna stażu specjalizacyjnego lub promotora pracy doktorskiej;
8) sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów.

2. Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba punktów, zwanych dalej „punktami edukacyjnymi”:

1) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs;
2) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, odpowiadający pięciu pytaniom w obowiązkowych zadaniach testowych, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs;
3) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs;
4) za uzyskanie tytułu specjalisty przysługuje 50 punktów edukacyjnych;
5) za przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, przysługuje 5 punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem, iż punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat;
6) za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c, przysługują 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, niezależnie od liczby referatów i wykładów uwzględnionych w programie posiedzenia, nie więcej jednak niż 10 punktów
edukacyjnych;
7) za przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym przysługuje 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
8) za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym przysługują 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
9) za uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego z obszaru nauk farmaceutycznych przysługuje 75 punktów edukacyjnych;
10) za uzyskanie tytułu profesora z obszaru nauk farmaceutycznych przysługuje 100 punktów edukacyjnych;
11) za opublikowanie jako autor lub współautor:

a) książki naukowej przysługuje 50 punktów edukacyjnych,
b) książki popularnonaukowej przysługuje 20 punktów edukacyjnych,
c) artykułu naukowego oryginalnego przysługuje 15 punktów edukacyjnych,
d) artykułu o charakterze poglądowym przysługuje 10 punktów edukacyjnych,
e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych przysługuje 5 punktów edukacyjnych,
f) tłumaczenia książki lub artykułu przysługuje 50 % liczby punktów, o których mowa w lit. a–e;

12) za sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczny staż w aptece przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jednym studentem, nie więcej jednak niż 18 punktów edukacyjnych w okresie edukacyjnym;
13) za pełnienie funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego lub opiekuna stażu specjalizacyjnego przysługuje 5 punktów edukacyjnych za każdy rok trwania specjalizacji według programu specjalizacji;
14) za sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc trwania obowiązkowego przeszkolenia lub
obowiązkowej praktyki, nie więcej jednak niż 6 punktów edukacyjnych za wszystkie osoby w danym roku;
15) za samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji promotora pracy doktorskiej przysługuje 5 punktów edukacyjnych za każdy rok.

§ 4.

Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych powinno być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, lub ćwiczeń odbywanych w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b, z wyłączeniem uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora z obszaru nauk farmaceutycznych.

§ 5.

Ustala się następujące standardy ciągłego szkolenia farmaceutów:

1) jednostka szkoląca, o której mowa w art. 107a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zwana dalej „jednostką szkolącą”, zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w formach szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4;
2) jednostka szkoląca zapewnia kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1;
3) wybrane formy ciągłych szkoleń, organizowane poza strukturą jednostki szkolącej, odbywają się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy jednostką szkolącą a podmiotem realizującym te szkolenia;
4) jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 listopada każdego roku podać do publicznej wiadomości, zamieszczając na swojej stronie internetowej, wstępny harmonogram kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, wraz z imionami i nazwiskami osób prowadzących kursy na następny rok;
5) jednostka szkoląca zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz prowadzi w sposób ciągły wewnętrzną ocenę jakości kształcenia;
6) jednostka szkoląca posiada opracowane w formie pisemnej szczegółowe programy kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz dokumentację przebiegu szkoleń, uwzględniającą ewidencję uczestników szkoleń prowadzoną zgodnie z danymi zawartymi w kartach ciągłego szkolenia;
7) realizacja programu ciągłych szkoleń uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i praktyki oraz zweryfikowane wyniki badań naukowych;
8) program kursu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, jest realizowany z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych;
9) kurs, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, kończy się testem;
10) udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, potwierdza wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem”, które określa temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych;
11) udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a i c–e, potwierdza certyfikat wydany przez organizatora kongresu, zjazdu, konferencji lub sympozjum naukowego;
12) udział farmaceuty w ćwiczeniach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b, potwierdza
certyfikat wydany przez okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na miejsce
wykonywania zawodu.

§ 6.

1. W celu dokumentowania przebiegu ciągłego szkolenia okręgowa izba aptekarska której farmaceuta jest członkiem, wydaje kartę ciągłego szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia.
3. W przypadku uzyskania przez farmaceutę w okresie edukacyjnym liczby punktów, o których mowa w § 4, farmaceuta zgłasza się do okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem, w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
4. Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa.
5. Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone.
6. Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez właściwą okręgową radę aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
7. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem.

§ 7.

1. Okręgowa izba aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie wymaganej liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem ciągłego szkolenia, po przedstawieniu przez farmaceutę certyfikatu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10–12, lub innego dokumentu potwierdzającego udział w pozostałych formach ciągłego szkolenia.
2. Większa niż wymagana, liczba punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym nie przechodzi na następny okres edukacyjny.
3. Punkty edukacyjne za uzyskanie tytułu specjalisty wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano tytuł specjalisty.
4. Punkty edukacyjne za uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego profesora wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano stopień naukowy.

§ 8.

Za jedną godzinę ciągłego szkolenia jednostka szkoląca pobiera opłatę w wysokości nie wyższej niż 28 zł brutto.

§ 9.

Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację szkolenia ciągłego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Projekt rozporządzenia  ⇐ do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski