Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

Źródło informacji: mz.gov.pl

W porównaniu do XXXIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 maja 2017 r., projekt XXXIV obwieszczenia refundacyjnego zawiera poniższe zmiany.

I. Statystyki projektu XXXIV obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 85 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:
  1. 69 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
  2. 4 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  3. 12 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 7 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.
 3. Dla 72 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytu
  1. w tym dla 55 produktów w ramach listy aptecznej (od 1544,40 zł do 0,10 zł).
 4. Dla 6 produktów (unikalnych kodów EAN) podwyższono urzędowe ceny zbytu.
 5. Dla 290 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 1031,94 zł do 1 gr).
 6. Dla 402 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 589,68 zł).
 7. Dla 277 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 1628,99 zł do 1 gr).
 8. Dla 56 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 10,44 zł).
 9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania tych decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXIV obwieszczeniu nie znajdzie się 21 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

II. Zmiany w liście aptecznej

 1. Minirin Melt (desmopressinum) we wskazaniu pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6. roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego. Zmiana: okres wspomagająco-motywujący skróci się z trzech miesięcy do jednego.
 2. Modulen IBD we wskazaniu dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2 (transformujący czynnik wzrostu beta-2) w indukcji remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5. roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna.

III. Zmiany w programach lekowych

 1. Bosulif (bosutynib) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (ICD-10 C 92.1)”. Jest to nowa substancja czynna dodana do dotychczas obowiązującego programu lekowego.
 2. Avastin (bevacizumabum) Erbitux (cetuximabum) w I linii leczenia w ramach nowego, przygotowanego przez ekspertów opisu programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”.
 3. Zaltrap (aflibercept) w II linii leczenia w ramach nowego, przygotowanego przez ekspertów opisu programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”.

W związku z wprowadzonymi zmianami w ramach nowego programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”  dla pacjentów spełniających kryteria włączenia do leczenia dostępne będą następujące technologie lekowe:

 1. I linii leczenia:
  • cetuksymab z chemioterapią według schematu FOLFIRI,
  • bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFIRI,
 2. II linia leczenia:
  • bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFOX-4,
  • aflibercept z chemioterapią według schematu FOLFIRI,
 3. III linia leczenia:
  • cetuksumab w monoterapii,
  • panitumumab w monoterapii.

Prosimy o zgłaszanie ew. uwag do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 26 czerwca 2017 r. do godz. 13.00.

Zobacz: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

Źródło informacji: mz.gov.pl

Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski