Pismo dotyczące terminów realizacji recept lekarskich

Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.

Pani
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: L.dz.P-223/2017 dotyczące terminów realizacji recept lekarskich – proszę o przyjęcie informacji w sprawie.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia wyrażone pismem z dnia 8 maja 2008 r. znak: MZ-PLO-460-5927-33/GK/0, wskazuje iż w przypadku obliczania terminu ważności recepty nie jest możliwe przyjęcie zapisu art. 115 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.) stanowiącego: „Jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia. który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”, gdyż spowodowałoby akceptację realizacji recept dnia 31, 32 (lub dłuższego), w przypadku gdy koniec terminu przypada w dni wolne lub sobotę.

Przyjęcie wykładni Kodeksu cywilnego nie jest także możliwe w wyniku zapisu art. 110 który wskazuje, że cytowany powyżej przepis stosuje się w przypadku gdy inna ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczenia. Treść § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z póżn. zm.) wyraźnie wskazuje i precyzyjnie określa czas realizacji recept tj. „Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia…”. Zapis ten wyraźnie wskazuje, że recepta nie może być zrealizowana w dniu 31, 32 (lub dłużej) od daty jej wystawienia, przez farmaceutę w aptece. Także wyjątki od tej regulacji są precyzyjnie i ściśle zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu. …

Całość pisma Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ⇐ do pobrania (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski