Pisemny tryb zamawiania wszystkich środków odurzających i substancji psychotropowych w hurtowni farmaceutycznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, od 6 lutego 2017 r. wydawanie z hurtowni środków odurzających lub substancji psychotropowych odbywać się będzie na podstawie zapotrzebowania, złożonego pisemnie przez podmiot zamawiający, zawierającego informacje określone w treści rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii ⇐ tekst rozporządzenia (format pdf.) do pobrania


Poniżej wybrane fragmenty rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi
lub prekursorami kategorii

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

4) warunki i sposób wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1;


§ 6.

Wydawanie środków odurzających lub substancji psychotropowych odbywa się na podstawie zapotrzebowania, złożonego pisemnie przez podmiot zamawiający, zawierającego następujące informacje:

1) nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu zamawiającego;

2) określenie prowadzonej działalności przez podmiot zamawiający oraz numer i datę wydania zezwolenia na jej prowadzenie;

3) numer REGON podmiotu zamawiającego;

4) międzynarodową nazwę zalecaną, nazwę handlową lub nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić środek odurzający lub substancję psychotropową;

5) zamawianą ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, a w przypadku produktów leczniczych – postać farmaceutyczną i dawkę środka odurzającego lub substancji psychotropowej;

6) imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru środków odurzających lub substancji psychotropowych;

7) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu zamawiającego.

§ 7.

Wydawanie prekursorów kategorii 1 odbywa się na podstawie:

1) deklaracji klienta, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 273/2004”;

§ 13.

    1) Podmioty prowadzące obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi oraz podmioty prowadzące obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 dostosują prowadzoną działalność do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. ( tj. 6 lutego 2017 roku – przypis własny )

 

(mg)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski