Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego ws. badań do celów sanitarno-epidemiologicznych farmaceutów zatrudnionych w aptekach oraz studentów kierunków farmacja, którzy mają odbywać staż w aptece

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

GIS-EP-022-00003/AC/16

SK 32311/2016

Warszawa, dnia 2016.09.14.

Pani

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowna Pani Prezes !

   W odpowiedzi na pismo z dnia 24 sierpnia 2016 r. znak L.dz. P-491/2016 w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych farmaceutów zatrudnionych w aptekach oraz studentów kierunków farmacja, którzy mają odbywać staż w aptece, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

   Obecnie trwają prace legislacyjne związane z procedowaniem rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2013 poz. 947, z późn. zm.), które określać będzie m.in. rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Do czasu wydania przedmiotowego rozporządzenia obowiązek wykonywania badań sanitarno-epidemiologicznych może być realizowany jedynie na podstawie i w zakresie obowiązujących podstaw prawnych, a więc zgodnie z zapisami wynikającymi wprost z rozdziału 2 ww. ustawy.

   Uprzejmie informuję, iż w art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wyodrębniono m.in. badania wykonywane na podstawie skierowania przez pracodawcę oraz kierującego szkołą lub rektora uczelni. Badania te są wykonywane w związku z wykonywaniem lub podejmowaniem określonych prac i służą wykluczeniu stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie
do wykonywania tych prac. Tak więc to pracodawca, kierujący szkolą lub rektor zobowiązani są do ewentualnego skierowania  pracowników na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych o ile z przeprowadzonej analizy zagrożeń związanych z pracą na danym stanowisku wynika ryzyko przeniesienia zachorowań na osoby trzecie (np. w przypadku prac związanych z wytwarzaniem lub sporządzaniem, pakowaniem, przechowywaniem, dystrybucją nieopakowanych lub częściowo opakowanych produktów leczniczych, w tym w szczególności leków aptecznych i recepturowych, czy też myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na produkty lecznicze – stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby).

   Odnośnie finansowania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, uprzejmie informuję, iż w przypadku osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, koszty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych finansowane są przez pracodawcę lub zlecającego wykonanie prac. W przypadku uczniów, studentów 1 doktorantów, koszty badania lekarskiego wchodzącego w skład badania do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy finansowane są na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaś koszty laboratoryjnego badania sanitarno-epidemiologicznego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda.

 

Z poważaniem

Główny Inspektor Sanitarny

z up. Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Oryginał pisma do obrania ↓ poniżej – format pdf.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski