Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla seniorów.

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 maja 2016 r. 

 

NOTATKA

do ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

oraz niektórych innych ustaw

  

Celem ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest przeciwdziałanie zjawisku braku faktycznego dostępu osób starszych do leczenia ze względów ekonomicznych. Z powodu chorób (często współistniejących) towarzyszących wiekowi, osoby te zmuszone są przeznaczać znaczną część swojego dochodu na leki, co stanowi istotne obciążenie ich budżetów domowych. W związku z powyższym, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia.

 

W myśl ustawy, świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługiwać będzie bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wymienione w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie obwieszczenia.

Ww. leki, środki i wyroby minister właściwy do spraw zdrowia wskazywał będzie spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazach ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, biorąc pod uwagę:

1)     zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia;

2)     dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

3)    roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;

4)    stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.

Zaopatrzenie w bezpłatne leki, środki i wyroby przysługiwać będzie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Leki, środki i wyroby, w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy (ryczałtową i w wysokości 30% albo 50% limitu finansowania), obejmującej kwotę do wysokości limitu finansowania oraz dopłatę w wysokości różnicy między ceną detaliczną danego leku, środka bądź wyrobu a wysokością limitu finansowania, finansowane będą z budżetu państwa, w drodze dotacji celowej przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Sposób i tryb ich finansowania określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia.

Jednocześnie ustawa nakłada na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia comiesięcznych zestawień ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych, wydawanych świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia.

Oprócz zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa zmieniająca wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawie z dnia października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z przepisami przejściowymi, pierwszy wykaz bezpłatnych leków, środków i wyrobów dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia, minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi nie później niż do dnia 1 września 2016 r.

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl

 

(mg)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski