Odpowiedź MZ ws. wystawiania faktur korygujących aptekom, czy też przyjmowania zwrotu leków w przypadku obniżenia ich urzędowej ceny zbytu ujawnionej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Landa
PL0.461.92.2016(2)BRB
idk 453925 

Warszawa, 06.04.2016 r.

 

Pani

mgr farm Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul Długa 16
00-238 Warszawa

 

Szanowna Pani Prezes!

   W odpowiedzi na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej L.Dz.P-2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. uprzejmie informuję. Ze w obecnym stanie prawnym brak jest regulacji obligujących hurtownie farmaceutyczne do wystawiania faktur korygujących przedsiębiorcom prowadzącym apteki, czy też przyjmowania zwrotu zakupionych produktów leczniczych w przypadku obniżenia ich urzędowej ceny zbytu ujawnionej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015r. poz 345, z pożn zm).

   Przesłanki wystawienia faktury korygującej określone zostały w ustawie z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz U z 2011 r Nr 177. poz 1054, z póżn.zm). Jak stanowi art 106j ust 1 w/w ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu o której mowa w art 29a ust 7 pkt 1.

2) udzielono opustów i obniżek cen. o których mowa w art 29a ust 10 pki 1

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą

Tym samym przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 106j ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik zobligowany jest wystawić fakturę korygującą. Nie wywiązanie się z w/w obowiązku pociągać może za sobą odpowiedzialność karnoskarbową

Przyjmowanie (lub nie) przez hurtownie farmaceutyczne zwrotu leków z aptek opiera się wyłącznie na porozumieniu stron umowy sprzedaży

W tym stanie rzeczy rozwiązania przedstawionego przez samorząd aptekarski problemu obciążenia kosztami zmiany urzędowej ceny zbytu leków refundowanych należy upatrywać w stosownej zmianie przepisów

Należy wskazać, że z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta (zapewnienia zaopatrzenia w leki refundowane) kwestia, który z uczestników obrotu lekiem refundowanym kredytuje cenę leku, czy też ponosi ryzyko zmiany urzędowej ceny zbytu, nie ma fundamentalnego znaczenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia jest otwarty na dialog z uczestnikami rynku farmaceutycznego odnośnie ich propozycji zmian w systemie.

 

Z poważaniem

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Krzysztof Landa

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski