Pismo Pani Prezes NRA do Pana Marka Posobkiewicza Głównego Inspektora Sanitarnego ws. reklamy suplementów diety.

Naczelna Izba Aptekarska

L.dz. P-159/2016

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r.

 

Pan Marek POSOBKIEWICZ
Główny Inspektor Sanitarny

Szanowny Panie Inspektorze!

   W związku ze stosowaniem przez producentów suplementów diety reklamy sugerującej, że produkty te posiadają właściwości produktu leczniczego, uprzejmie proszę o podjecie skutecznych działań w celu wyegzekwowania przestrzegania przez nich przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/200.

Stosownie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności:

a) co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji;

b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada;

c) przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych;

d) przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent łub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem.

Powyższe zasady mają również zastosowanie do:

1) reklamy, oznaczającej przedstawianie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań,

2) prezentacji środków spożywczych, w szczególności kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu ustawienia oraz otoczenia, w jakim są pokazywane.

Z uwagi na duże znaczenie powyższej kwestii dla środowiska farmaceutycznego, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o podjętych przez Pana Ministra krokach.

Jednocześnie, deklaruję pomoc i współpracę ze strony samorządu aptekarskiego w zakresie niezbędnym do rozwiązania opisanego problemu.

 

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Preses 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

 

Do wiadomości:
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

 

Poniżej oryginał pismaformat pdf. do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski