Pismo Pani Prezes NRA do Ministra Zdrowia w związku próbą ponownego rozpoczęcia dyskusji na temat zakazu reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności.

Naczelna Izba Aptekarska   

L. dz. P-126/2016 

                                    Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.

  

Pan Konstanty RADZIWIŁŁ

Minister Zdrowia

 
Szanowny Panie Ministrze

 

   W związku z próbą ponownego rozpoczęcia dyskusji na temat zakazu reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności, podjętą w ostatnich dniach w kontekście stanowiska Prokuratora Generalnego w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. SK 23/15, kwestionującego konstytucyjność zakazu, uprzejmie informuję,  że środowisko aptekarskie, reprezentowane przez Naczelną Radę Aptekarska, stanowczo sprzeciwia się wszelkim działaniom zmierzającym do złagodzenia zakazu zawartego w art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

   Zakaz reklamowania aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności, o którym mowa w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, stanowi – zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej – jedną z najważniejszych podstaw i gwarancji prawidłowego funkcjonowania aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, jako przedstawicieli medycznego zawodu zaufania publicznego.

   Podstawą zakwestionowania zgodności art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne z przepisami Konstytucji RP Prokurator Generalny uczynił brak proporcjonalności przyjętych w art. 94a ust. 1 rozwiązań (całkowity zakaz reklamy) z zasadami ich przydatności, niezbędności i proporcjonalności sensu stricto.

   Zdaniem Naczelnej Rady  Aptekarskiej opinia Prokuratora Generalnego jest nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia skomplikowanego kontekstu faktycznego i prawnego zagadnienia, a przede wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek.

   Wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie podkreślał, że przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, zakazujące reklamy aptek są przepisami, które ograniczają swobodę działalności gospodarczej w dopuszczalnej przez Konstytucję RP formie i zakresie.

   W pojęciu ważnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 22 Konstytucji RP mieści się – według Sądu – niewątpliwie ochrona zdrowia ludzkiego.  Ta zaś może doznać uszczerbku nie tylko wskutek braku dostatecznego dostępu do leków, ale również wtedy, gdy dostęp do leków jest zbyt łatwy, prowadzący w rezultacie do ich nadużywania.

   W odróżnieniu od Prokuratora Generalnego, Naczelny Sąd Administracyjny nie ma żadnych wątpliwości co do zgodności zakazu reklamy aptek z Konstytucją RP a tym samym nie widział podstaw do zwracania się z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego.

   W załączeniu przesyłam Panu Ministrowi stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VI/1/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, które kompleksowo odnosi się do tematu zakazu reklamy aptek i ich działalności.

   Proszę Pana Ministra o niepodejmowanie i niepopieranie jakichkolwiek zmian przepisu art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

 

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

Pismo w formacie pdf – poniżej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski