KOMUNIKAT Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Naczelna Izba Aptekarska

L.dz. P-73/2016

Warszawa, dnia 12 lutego 2016 r.

 

KOMUNIKAT
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

   Informuję, że na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 56), w dniu 16 stycznia 2016 r. utworzony został Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

   Rejestr dotyczy Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych {wykaz substancji zubożających warstwę ozonowa (SZWO) na: http://www.ichp.pl/szwo) lub fluorowanych gazów cieplarnianych {wykaz na: http://wwAv.ichp.pl/f-gazy).

   Rejestr prowadzony jest przez Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały na stronie Instytutu, pod adresem: http://www.ichp.pl/F-Gazv-CRO.

   W terminie 60 dni od dnia utworzenia Centralnego Rejestru Operatorów, tj. od dnia 16 stycznia 2016 r., operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, zainstalowanych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (10.07.2015r.), są obowiązani do zapewnienia sporządzenia dla każdego takiego urządzenia lub systemu Karty Urządzenia lub

   Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, (patrz: art. 60 ust. 3 ww. ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).

   Operator urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej to każda osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia lub systemu.

   Zgodnie z art. 14 ust. 6 zd. drugie ww. ustawy, przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

   Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora. Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej www.cro.ichp.pl.

   Przed rejestracją należy zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony
Przeciwpożarowej (CRO)”.

   Inform  acje pozwalające stwierdzić, czy posiadane w aptece urządzenia wymagają założenia karty urządzenia w CRO DOSTĘPNE SA NA TZW. TABLICZKACH ZNAMIONOWYCH URZĄDZEŃ (PRZYKŁADY W ZAŁĄCZENIU), na których podana jest informacja o rodzaju i masie środka chłodniczego lub czynnika podlegającego rejestracji. W przypadku klimatyzatora są one umieszczone na TZW. JEDNOSTCE CENTRALNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIE ZAZWYCZAJ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA.

   Z informacji uzyskanych w serwisach ww. urządzeń wynika, że obowiązek założenia karty urządzenia w CRO w większości przypadków nie dotyczy aptek, ponieważ urządzenia, jakie znajdują się w aptekach rzadko napełnienie
czynnikiem chłodzącym w ilości przekraczającej 3 kg.

NALEŻY JEDNAKŻE SPRAWDZIĆ ILOŚĆ SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH LUB FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH, PONIEWAŻ ZA NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU GROZI KARA PIENIĘŻNA.

   W przypadku braku rejestracji kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak karty urządzenia – od 600 do 3 tys. zł. Wysokość kary zależy m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków.

Do rejestracji w CRO i założenia karty urządzenia lub systemu przeciwpożarowego nie są wymagane żadne certyfikaty. Napraw i serwisowania lub przeglądów zarejestrowanych w CRO urządzeń będzie mógł dokonać wyłącznie serwisant z odpowiednim certyfikatem.

   Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 (czynności dotyczące instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej oraz instalowania systemów wykrywania wycieków w tym urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych), dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą.

   Także zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, administrator konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora (pracownicy operatora) udostępniają dane zawarte w Karcie Urządzenia lub Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danego operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej innym osobom w zakresie niezbędnym do dokonania przez te osoby wpisów w tych kartach zgodnie z przepisami ustawy.

   W praktyce oznacza to, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej będzie dokonywał wpisu w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO, i ten pracownik po zalogowaniu się do CRO udostępnia daną Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i w jego obecności serwisant dokonuje wpisu do Karty.

 

PREZES

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

 

Całość komunikatu ↓ poniżej – format pdf.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski