List Pani Prezes NRA do Ministra Finansów

Naczelna Izba Aptekarska

L. dz. P – 69 /2016

Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r.

 

Pan Paweł SZAŁAMACHA
Minister Finansów

 Szanowny Panie Ministrze

   W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej, wyrażam stanowisko, że niedopuszczalne jest obciążanie podmiotów prowadzących apteki, będące placówkami ochrony zdrowia publicznego, dodatkowymi podatkami przewidzianymi w ww. projekcie ustawy.

   Zwracam uwagę, że zaopatrzenie ludności w leki stanowi jeden z elementów składających się na całość świadczeń zdrowotnych realizowanych w celu poprawy zdrowia i nie ogranicza się jedynie do leków refundowanych. Istotnym czynnikiem w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów jest również dostępność do produktu leczniczego wydawanego na podstawie recepty, niepodlegającego refundacji, a także leku wydawanego bez recepty z zapewnieniem możliwości porady farmaceuty, który legitymując się stosownym wykształceniem, uprawniony jest do wydania leku na podstawie informacji pozyskanych od pacjenta w trakcie udzielania usługi farmaceutycznej.

   Zaznaczyć należy, że lek nie jest zwykłym towarem, a jego sprzedaż nie stanowi zwykłej transakcji handlowej. Prowadzenie apteki wymaga spełnienia szczególnych warunków, w tym lokalowych, gwarantujących odpowiednią jakość i bezpieczeństwo wydawanego produktu. Obowiązujące prawo zobowiązuje również przedsiębiorcę do zatrudnienia wykwalifikowanego personelu.

   Rozkład godzin pracy apteki ogólnodostępnej nie jest dowolnie ustalany przez podmiot ją prowadzący. Zgodnie z 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozkład pracy dostosowany musi być do potrzeb pacjentów i gwarantować powinien dostępność do świadczeń realizowanych w aptece również w nocy oraz w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy.

   Apteka, jako placówka ochrony zdrowia publicznego, nie może być nastawiona na maksymalizację zysku, ponieważ cele jej działalności są korygowane przez ustawowe zadanie w postaci zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń w celu ratowania ich życia i zdrowia.

   Taka formuła działania tej placówki wyklucza możliwość jednakowego jej traktowania z pozostałymi placówkami handlu detalicznego, wyklucza również możliwość jednakowego traktowaniu znajdującego się tam towaru z towarem zawartymi w innych placówkach oraz wyklucza możliwość równego traktowania przychodu osiąganego w tych placówkach z przychodem osiąganym przez inne podmioty.

   W związku z. powyższym wnoszę o wyłączenie z zakresu obowiązywania ustawy, przychodu osiąganego przez apteki z tytułu sprzedaży leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, które mogą być sprzedawane wyłącznie w aptece.

   W związku z powyższym wnoszę o wyłączenie z zakresu obowiązywania ustawy, przychodu osiąganego przez apteki z tytułu sprzedaży leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, które mogą być sprzedawane wyłącznie w aptece.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę polegającą na:

1) nadaniu art. 3 pkt 9 następującego brzmienia:

         „9) towarze – rozumie się przez to rzeczy ruchome oraz ich części;                  towarem nie są:

                  a) posiłki przygotowywane przez ich zbywcę,

                  b) energia elektryczna,

                  c) gaz ziemny dostarczany do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych,

                  d) woda dostarczana do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,

                  e) ciepło systemowe,

                  f) leki, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, które mogą być sprzedawane wyłącznie w aptekach.*.

albo

2) zmianę polegającą na nadaniu art. 13 następującego brzmienia:

„Art. 13. Zwalnia się od podatku, osiągany przez apteki przychód ze sprzedaży detalicznej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które mogą być sprzedawane wyłącznie w aptekach.”.

Jeszcze raz podkreślić należy, że apteka nie jest wyłącznie dla przedsiębiorcy i dla maksymalizacji jego zysku, apteka jest dla pacjenta i ma służyć ratowaniu zdrowia i życia pacjenta.

   Z uwagi na fakt, że godziny otwarcia aptek nie są ustalane dowolnie przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę, ale zgodnie z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne uwzględniać muszą potrzeby miejscowej ludności i zapewniać dostępność leku również w niedzielę i święta, ich funkcjonowanie w dni ustawowo wolne od pracy wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia dostępności do leku, a nie z dążenia przedsiębiorcy do maksymalizacji zysku. Konsekwencją tego faktu jest niemożliwość nakładania na przedsiębiorcę prowadzącego aptekę w dni ustawowo wolne od pracy kary w postaci zwiększonego podatku z tytułu sprzedaży produktów nie objętych wyłączeniem, o którym mowa w art. 3 pkt 9 (albo art. 13).

   W związku z powyższym proponuję dodać w art. 8 ust. 3 w następującym brzmieniu:

         „3. Do przychodu ze sprzedaży detalicznej towaru będącego przedmiotem obrotu w aptece osiągniętego w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stosuje się ust. 1.”

   Przedstawiając powyższe, uprzejmie proszę Pan Ministra o uwzględnienie zaproponowanych zmian w trakcie prac nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

z poważaniem

 

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

Pismo ↓ poniżej – format pdf.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski