VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wybrał Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej

         

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej 
 

 

Elżbieta  
Piotrowska–Rutkowska  
mgr farmacji aptecznej  

               
         

Jachranka dn., 30 stycznia 2016 r.

 

(fragmenty listu skierowanego do delegatów VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy)

 

   Siła naszej samorządowej rodziny jest sumą wysiłku ponad trzydziestu tysięcy członków samorządu aptekarskiego. Tak jak w rodzinie, w samorządzie aptekarskim mamy te same prawa i obowiązki.

   Pierwszy artykuł ustawy o izbach aptekarskich jak rama dobrego obrazu definiuje przestrzeń samorządu zawodowego aptekarzy:

„Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu”.

   Po 25 latach istnienia nadszedł czas, żeby samorząd aptekarski stał się organizacją zdolną do podejmowania działań na wszystkich płaszczyznach, które dotyczą zawodowej i społecznej odpowiedzialności farmaceutów. Przyszłość samorządu zależy w równej mierze od programu działania oraz od przywództwa zdolnego do jego realizacji.

Samorząd aptekarski jest przestrzenią mojej aktywności społecznej.

 

 

Mój program i deklaracja wyborcza

 

BĘDĘ:

  • Wspierać prace Inspekcji Farmaceutycznej w eliminowaniu wszystkich patologii związanych z nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa tj. reklamy aptek, ograniczeń dostępności leków dla pacjentów i aptek, odwróconego łańcucha, braku wymaganej obsady fachowej, przekroczeń 1% aptek w województwie.
  • Współpracować z wszelkimi instytucjami w celu dostosowania systemu kształcenia uniwersyteckiego oraz podyplomowego do obecnych wymagań, a także wyzwań stawianych farmaceutom.
  • Aktywnie uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych w mediach, a także bezzwłoczne reagować na wszelkiego rodzaju przejawy naruszenia dobrego imienia farmaceutów.
  • Wspierać  farmaceutów zatrudnionym w szpitalach, by zagwarantować im niezależność oraz wyeliminować wszystkie negatywne praktyki.

PODEJMĘ SIĘ:

  • Przygotowania analiz wykazujących konieczność zwiększenia zatrudnienia farmaceutów w szpitalach.

DOPROWADZĘ DO:

  • Poszerzenia katalogu szkoleń uwzględniając zagadnienia związane z realizacją zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
  • Doprowadzę do organizacji i utrzymania kontaktów z przedstawicielami urzędów oraz z politykami.

 DEKLARUJĘ:

  • Przygotowanie propozycji zmian w przepisach mających na celu ograniczenie obrotu pozaaptecznego, wzmocnienie roli i pozycji farmaceuty, wyeliminowanie niefarmaceutów ze struktury właścicielskiej aptek, a także podwyższenie marży pozwalającej na realizację wszystkich ustawowych zadań.
  • Wsparcie i udział we wszelkiego rodzaju aktywnościach prozdrowotnych w celu zwiększenia świadomości pacjentów.

 

ZMIANY W NIA: Unowocześnienie narzędzi kontaktu z członkami organów NIA oraz izbami, analiza wszystkich wydatków pod kątem uzyskania oszczędności oraz zwiększenia przejrzystości prowadzonej polityki finansowej NIA, optymalizacja zadań realizowanych przez pracowników NIA, publikacja maksymalnie szerokiej informacji na temat działalność NIA. 

 

Elżbieta Piotrowska–Rutkowska 

 


 

Całość listu  ← do pobrania (format pdf.)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski