Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego, TytułStrażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego

Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego

Medal im. Bronisława Koskowskiego

prof. Bronisław Koskowski

Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego

Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego

„Regulaminu przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”
i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”

Na czele Medalu „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i Tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” stoi Kapituła, której zadaniem jest strzec honoru Medalu i Tytułu.

Członkami Kapituły Medalu i Tytułu mogą być tylko obywatele polscy.

Kapitułę Medalu i Tytułu tworzą Kanclerz Medalu i Tytułu, oraz czterej członkowie Kapituły.

Kanclerz Medalu i Tytułu przewodniczy Kapitule i organizuje jej pracę oraz reprezentuje Kapitułę na zewnątrz.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej z tytułu swego wyboru na to stanowisko staje się z urzędu Kanclerzem Medalu i Tytułu.

Członków Kapituły powołuje Naczelna Rada Aptekarska na czas swojej kadencji na wniosek Kanclerza spośród osób, którym przyznano Medal. Członkowie ustępującej Kapituły, z wyjątkiem Kanclerza Kapituły, pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej Kapituły.

Kapituła wybiera ze swego grona Zastępcę Kanclerza Medalu i Tytułu, który przewodniczy Kapitule i organizuje jej pracę oraz reprezentuje Kapitułę na zewnątrz, w przypadku niemożności działania Kanclerza.

Uchwały Kapituły zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Uchwały podpisuje Kanclerz Medalu i Tytułu albo Zastępca Kanclerza Medalu i Tytułu, gdy przewodniczy Kapitule.

* * * * * * * *

UCHWAŁA Nr VI/26/2012
z dnia 13 września 2012 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie „Regulaminu przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Regulamin przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr IV/45/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” ”.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi NRA.

 § 4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRA
dr n. farm Tadeusz BĄBELEK

Prezes NRA
dr Grzegorz KUCHAREWICZ

 

Załącznik do uchwały NRA Nr VI/26/2012
            z dnia 13  września 2012 r.

R E G U L A M I N
przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”
i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”

§ 1.

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”, zwanego dalej „Medalem” i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”, zwanego dalej „Tytułem”.

§ 2.

1. Medal lub Tytuł przyznaje się za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa.

2. Przyznanie Medalu lub Tytułu jest najwyższym uznaniem wyrażonym przez członków samorządu aptekarskiego.

3. Medal lub Tytuł wręczany jest wraz ze stosownym dyplomem.

4. Wzory Medalu i Pieczęci oraz dyplomów wręczanych wraz z Medalem i Tytułem określone są w załączniku do regulaminu.

§ 3.

1. Medal przyznaje się farmaceutom z Polski lub z zagranicy.

2. Tytuł przyznaje się obywatelom polskim niebędącymi farmaceutami oraz osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, mającym siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł może być przyznany cudzoziemcom niebędącymi farmaceutami oraz osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niemającym siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za zasługi położone dla aptekarstwa, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.

3. Medal może być przyznawany pośmiertnie.

§ 4.

1. Na czele Medalu i Tytułu stoi Kapituła, której zadaniem jest strzec honoru Medalu i Tytułu.

2. Członkami Kapituły Medalu i Tytułu mogą być tylko obywatele polscy.

§ 5.

1. Kapitułę Medalu i Tytułu tworzą Kanclerz Medalu i Tytułu, oraz czterej członkowie Kapituły.

2. Kanclerz Medalu i Tytułu przewodniczy Kapitule i organizuje jej pracę oraz reprezentuje Kapitułę na zewnątrz.

3. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej z tytułu swego wyboru na to stanowisko staje się z urzędu Kanclerzem Medalu i Tytułu.

4. Członków Kapituły powołuje Naczelna Rada Aptekarska na czas swojej kadencji na wniosek Kanclerza spośród osób, którym przyznano Medal. Członkowie ustępującej Kapituły, z wyjątkiem Kanclerza Kapituły, pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej Kapituły.

5. Kapituła wybiera ze swego grona Zastępcę Kanclerza Medalu i Tytułu, który przewodniczy Kapitule i organizuje jej pracę oraz reprezentuje Kapitułę na zewnątrz, w przypadku niemożności działania Kanclerza.

6. Uchwały Kapituły zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Uchwały podpisuje Kanclerz Medalu i Tytułu albo Zastępca Kanclerza Medalu i Tytułu, gdy przewodniczy Kapitule.

§ 6.

1. Wniosek o przyznanie albo pozbawienie Medalu lub Tytułu do Kapituły Medalu i Tytułu składa okręgowa rada aptekarska albo Kanclerz Kapituły Medalu i Tytułu.

2. Liczba wniosków o przyznanie Medalu składanych przez okręgową radę aptekarską nie może być większa niż 3 w jednym roku kalendarzowym. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby wniosków Kapituła wzywa radę do wskazania wniosków, które mają być rozpatrzone.

3. Z wnioskiem o przyznanie Medalu osobie zmarłej można występować wyjątkowo, w uznaniu szczególnych i godnych upamiętnienia zasług dla aptekarstwa.

4. Uprawniony podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek na adres siedziby Kancelarii NIA.

§ 7.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Medalu i Tytułu, a w szczególności może występować do Naczelnej rady Aptekarskiej i Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawach dotyczących Medalu i Tytułu.

§ 8.

1. Kapituła Medalu i Tytułu po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o przyznanie lub pozbawienie Medalu lub Tytułu podejmuje uchwały:

1) o przyznaniu Medalu albo Tytułu;

2) o pozbawieniu Medalu albo Tytułu;

3) o stwierdzeniu, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia przyznania lub pozbawienia Medalu albo Tytułu.

2. Kapituła może, przed podjęciem uchwały, zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

§ 9.

Na wniosek Kapituły Medalu i Tytułu Naczelna Rada Aptekarska potwierdza uchwałą przyznanie albo pozbawienie Medalu albo Tytułu osobom wskazanym w decyzji podjętej przez Kapitułę Medalu i Tytułu.

§ 10.

1. Utrata Medalu lub Tytułu następuje w razie skazania prawomocnym wyrokiem osoby wyróżnionej, na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, co stwierdza Kapituła Medalu i Tytułu.

2. Kapituła Medalu i Tytułu może podjąć uchwałę o pozbawieniu Medalu albo Tytułu, w razie stwierdzenia, że:

1) przyznanie Medalu albo Tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, albo

2) osoba, której przyznano Medal albo Tytuł, dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna Medalu albo Tytułu.

 § 11.

1. Medal z dyplomem i Tytuł z dyplomem wręcza Prezes lub Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podczas ogólnopolskich obchodów Święta Kosmy i Damiana, na Krajowym Zjeździe Aptekarzy lub właściwym okręgowym zjeździe aptekarzy, a także, w uroczysty sposób, na posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej lub właściwej okręgowej rady aptekarskiej.

2.  W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub podeszłym wiekiem osoby wyróżnionej, wręczenie może być dokonane w miejscu pobytu tej osoby.

3.  Jeżeli osoba wyróżniona zmarła przed wręczeniem jej Medalu lub Tytułu, wręcza się go rodzinie osoby zmarłej.

4.  W razie przyznania Medalu pośmiertnie, stosuje się ceremoniał wręczenia ustalony każdorazowo, odpowiednio do okoliczności.

 § 12.

1.  Osoby wyróżnione Medalem lub Tytułem wpisywane są do „Złotej Księgi Aptekarstwa Polskiego”, w sposób ustalony przez Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

2.  W przypadku pozbawienia Medalu albo Tytułu stosowną adnotację umieszcza się w „Złotej Księdze Aptekarstwa Polskiego”.

§ 13.

Ewidencję przyznanych Medali i Tytułów prowadzi Biuro Naczelnej Izby Aptekarskiej.

§ 14.

Koszty związane z przyznawaniem Medali i Tytułów są pokrywane z budżetu Naczelnej Izby Aptekarskiej.

§ 15.

Regulamin niniejszy podlega ogłoszeniu w Biuletynie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Pliki do pobrania

Podziel się !
Show Buttons
Hide Buttons