Z przeglądu prasy – Konkurs na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego?

Rzeczpospolita 01.09.2005

Nowe zasady obsadzania wysokich stanowisk – Zwycięzca konkursu będzie szefem.

Do końca lutego 2006 roku muszą być ogłoszone konkursy na ponad dwadzieścia posad szefów ważnych instytucji państwowych.

Przesądza o tym wchodząca w życie 1 września ustawa o przeprowadzaniu konkursów na kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej, agencjach państwowych oraz funduszach celowych (Dz. U. nr 163, poz. 1362).

Chodzi o 34 stanowiska szefów, m.in. inspekcji (sanitarnej, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, farmaceutycznej, transportu drogowego), ubezpieczalni (ZUS, KRUS), funduszy (rehabilitacji niepełnosprawnych, ochrony środowiska), urzędów regulacyjnych (w sprawach energetyki, miar, telekomunikacji i poczty) oraz agencji (nieruchomości rolnych, rynku rolnego).

Ustawa nie obejmuje wszakże wszystkich instytucji tego rodzaju (np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Dozoru Technicznego).

Wprowadza się konkursy na wzór obowiązujących podczas obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej, choć posady, których dotyczy ustawa, nie należą do korpusu Służby Cywilnej (SC).

Na 24 z nich, na których nie obowiązuje dziś kadencyjność, konkursy muszą być ogłoszone do końca lutego. Pozostałe 10 zostanie obsadzonych po zakończeniu kadencji urzędujących szefów.

W myśl bowiem nowej ustawy zasadą we wszystkich urzędach, których ona dotyczy, jest trwająca 5 lat kadencja kierownika. Przewiduje się możliwość odwołania przed terminem, m.in. z powodu rażącego naruszenia prawa oraz prowadzenia działalności sprzecznej z wykonywanymi obowiązkami.

Konkurs zarządza i przeprowadza ten urzędnik (a właściwie polityk), któremu podlega określone stanowisko kierownicze, czyli albo premier, albo minister właściwego resortu. Kandydat musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem.

Konkurs ma sprawdzić wiedzę oraz niezbędne na danym stanowisku predyspozycje
i umiejętności. Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie w sprawie jego organizacji, sposobu i trybu przeprowadzania.

Trzeba ogłosić go w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku ogólnopolskim. W BIP należy też podać listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. Tam także publikować się będzie imię i nazwisko zwycięzcy wraz z uzasadnieniem jego wyboru.

Organizator konkursu musi powołać komisję do jego przeprowadzenia. W jej skład mają wchodzić przedstawiciele organizatora oraz szefa służby cywilnej. Komisja ustali wynik konkursu oraz wskaże, kto wygrał.

Ireneusz Walencik
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski