Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych i jakie dokumenty uprawnienia te potwierdzają ?

Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. nr 210 z dnia 27 września 2004 roku poz.2135 - obowiązującej od dnia 1 października 2004 roku oraz omówienie dokumentów potwierdzających te uprawnienia:

  1. inwalidom wojskowym - przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających. Bezpłatne zaopatrzenie w leki tych osób, przysługuje do wysokości limitu (art. 45).
  2. inwalidom wojennym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, - przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki spełniające łącznie następujące warunki:- oznaczenie symbolem Rp, Rpz w decyzji dopuszczającej do obrotu;- wpisanie do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46).
  3. osobom represjonowanym - przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki spełniające łącznie następujące warunki:- oznaczenie symbolem Rp, Rpz w decyzji dopuszczającej do obrotu;- wpisanie do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46).
  4. inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do wysokości limitu ceny określonego w przepisach (art. 47). Osoby, o których mowa wyżej, są zobowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, również osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest zobowiązana do okazania dokumentu, potwierdzającego przysługujące jej uprawnienia. Dokumenty potwierdzające uprawnienia wynikające z art. 45,46 i 47 ustawy:Książka inwalidy wojennego - wojskowegoKsiążką inwalidy wojennego - wojskowego (wzór druku ZUS-Rw 51-wzór 1 -ZUS-Rw-51/1). można się posługiwać do dnia 16 listopada 2004 r. od dnia 17 listopada dokument ten przestaje obowiązywać. ZUS wydaje (na wniosek osoby zainteresowanej) nowe książki inwalidy wojennego - wojskowego (ZUS Rw-51) na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego) - Dz.U. 12 lipca 2004 nr 158 poz.1653. W dokumencie tym na stronie 3 okładki jest pouczenie, że dokument potwierdza uprawnienia do korzystania z uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 29 maja 1974 r o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 roku nr 9 poz.87 ze zm.)- treść pouczenia w dotychczasowej książce inwalidy wojennego - wojskowego nie powołuje się na Dziennik Ustaw nr 9 z 2002 roku jedynie na ustawę z 29 maja 1976 roku. Wgląd zewnętrzny dokumentu: Oprawa twarda, materiał płótnopodobny tłoczonym napisem: KSIĄŻKA INWALIDY WOJENNEGO – WOJSKOWEGO.Wymiana dokumentu dotyczy wyłącznie inwalidów wojennych-wojskowych !Uwaga - ważne: Wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej książki inwalidy wojennego- wojskowego nie wymienia się, gdyż dokument ten z dniem śmierci inwalidy wojennego - wojskowego jest anulowany przez organ rentowy.

Osoby te po ustaleniu tytułu uprawnień do renty rodzinnej posługują się legitymacją emeryta - rencisty ze stosownym wpisem uprawnień po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych potwierdzonym przez organ rentowy tj. ZUS.Legitymacja osoby represjonowanej Jest to dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11marca 2003 roku (Dz. U. Nr 61 z dnia 10 kwietnia 2003 roku poz. 539).

Wygląd zewnętrzny dokumentu: Oprawa twarda materiał płótnopodobny z tłoczonym napisem: LEGITYMACJA OSOBY REPRESJONOWANEJ.Recepta wystawiana dla osób, o których mowa w art. 45 i 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym) oprócz dotychczasowych danych dotyczących pacjenta musi zwierać jego numer PESEL.

Wykaz obowiązujących symboli stosowanych przez ZUS dla opisania świadczeń emertowo - rentowych oraz innych świadczeń.

 

 

Symbolświadczeniana odcinkurenty

Dotyczy

Symbol dodatkowych uprawnieńwpisywanychna receptach

Uprawnienia

Inwalidzi wojenni

WZIW

Renta inwalidy wojennegoKSIĄŻKA INWALIDY WOJENNEGO-WOJSKOWEGO

IB

Inwalidom wojennym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, - przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w lekioraz przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do wysokości limitu ceny określonego w przepisach.

Brak dokumentu którym może się legitymować małżonek/ka będący/a na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego.

WZR

Renta rodzinna po inwalidzie wojennymLEGITYMACJA EMERYTA - RENCISTY ze stosownym wpisem uprawnień po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych potwierdzonym przez organ rentowy tj. ZUS.

IB

Wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, - przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki.

Osoby represjonowane

OZIW

Renta osoby represjonowanejLEGITYMACJA OSOBY REPRESJONOWANEJ

IB

Osobom represjonowanymprzysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, oraz przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotamiortopedycznymi i środków pomocniczych do wysokości limitu cenyokreślonego w przepisach.Żony będące na wyłącznym utrzymaniu osoby represjonowanej nie posiadają uprawnień do bezpłatnych leków.

OZR

Renta po osobie represjonowanej

Stan prawny do dnia 28 IX 2007 r.

-

Renta rodzinna po osobie represjonowanej nie uprawnia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych.

Stan prawny od dnia 29 IX 2007 r.

IB

Renta rodzinna po osobie represjonowanej uprawnia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych.W art. 46 ust. 1 ustawy rozszerzono zakres podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki wskazane w tym przepisie. W wyniku nowelizacji małżonkowie osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, a także wdowy i wdowcy po osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej, będą posiadać prawo do bezpłatnych leków.

Inwalidzi wojskowi

ZIW

Inwalida wojskowy(bez zw. ze służbą wojskową) KSIĄŻKAINWALIDY WOJENNEGO - WOJSKOWEGO

IW

Przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki do wysokości limitu

ZIWS

Inwalida wojskowy (w zw. ze służbą wojskową)KSIĄŻKA INWALIDY WOJENNEGO - WOJSKOWEGO

IW

Przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki do wysokości limitu

ZR

Renta rodzinna po zmarłyminwalidzie wojskowym

-

Renta rodzinna po zmarłym inwalidzie wojskowym nie uprawnia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych.(w zw. ze służbą wojskową)

ZRS

Renta rodzinna po zmarłyminwalidzie wojskowym(z zw. ze służbą wojskową)

-

Renta rodzinna po zmarłym inwalidzie wojskowym nie uprawnia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych.(bez zw. ze służbą wojskową)


Reasumując powyższe można wskazać, iż dokumentowanie uprawnień wynikających z art.45,46 i 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to: 

1) Książka inwalidy wojennego - wojskowego, (małżonek/ka będący na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego - legitymuje się zaświadczeniem wydawanym przez NFZ), 

2) Legitymacja osoby represjonowanej, (wdowa/wdowiec uprawniona/y do renty rodzinnej po osobie represjonowanej legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych [ZUS]), 

3) W stosunku do wdów lub wdowców legitymacja emeryta/rencisty z nadrukiem “wdowa/wdowiec po inwalidzie wojennym”.

 

 

U W A G A : Fragment opracowania Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), z dniem 29 września 2007 r., wprowadza szereg ważnych zmian dotyczących podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

W art. 46 ust. 1 ustawy rozszerzono zakres podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki wskazane w tym przepisie. W wyniku nowelizacji małżonkowie osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, a także wdowy i wdowcy po osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej, będą posiadać prawo do bezpłatnych leków.

W art. 43 ust. 3 ustawy (dot. uprawnień osób posiadających tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”), w art. 44 ust. 5 ustawy (dot. uprawnień żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe), w art. 45 ust. 5a (dot. uprawnień m. in inwalidów wojskowych) oraz art. 46 ust. 6 ustawy (dot. uprawnień m. in. inwalidów wojennych i osób represjonowanych) postanowiono, że osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego wymienione uprawnienia.

 

 

Od autora:

Dołożyłem wszelkich starań, aby opracowanie było najwyższej jakości, odpowiadało potrzebom aptekarzy i było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie nie jestem w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody (łącznie ze szkodami z tytułu zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa) będących następstwem stosowania się do przedstawionego opracowania.


Zamość 20.11.2004 r.Aktualizacja dnia: 08.11.2007 r.Opracował: mgr farm. Michał Grzegorczyk Jednocześnie dziękuję Pani mec. Małgorzacie Goździewskiej (Prawnik Lubelskiej OIA) oraz Panu mgr farm. Wojciechowi Jędrzejczykowi (z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej) za pomoc w zredagowaniu opracowania.

 

 


Proszę czekać... Proszę czekać...